Home
Show Map

Yù Xiàn

County in Zhāngjiākŏu Shì

County

The population of Yù Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yù Xiàn蔚县County450,236
Zhāngjiākŏu Shì张家口市Prefecture-level City4,345,485

Contents: Townships

The population of the townships in Yù Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báicăocūn Xiāng白草村乡Rural TownshipYù Xiàn11,913
Báilè Zhèn白乐镇TownYù Xiàn16,029
Bǎishù Xiāng柏树乡Rural TownshipYù Xiàn9,422
Bĕishuĭquán Zhèn北水泉镇TownYù Xiàn11,067
Căogōubăo Xiāng草沟堡乡Rural TownshipYù Xiàn9,106
Chángníng Xiāng常宁乡Rural TownshipYù Xiàn8,078
Chénjiāwā Xiāng陈家洼乡Rural TownshipYù Xiàn5,832
Dàiwángchéng Zhèn代王城镇TownYù Xiàn27,282
Huángméi Xiāng黄梅乡Rural TownshipYù Xiàn8,066
Jíjiāzhuāng Zhèn吉家庄镇TownYù Xiàn21,179
Nánlĭngzhuāng Xiāng南岭庄乡Rural TownshipYù Xiàn9,281
Nánliúzhuāng Zhèn南留庄镇TownYù Xiàn28,153
Nányángzhuāng Xiāng南杨庄乡Rural TownshipYù Xiàn12,747
Nuănquán Zhèn暖泉镇TownYù Xiàn14,531
Sòngjiāzhuāng Zhèn宋家庄镇TownYù Xiàn21,986
Táohuā Zhèn桃花镇TownYù Xiàn18,557
Xiàgōngcūn Xiāng下宫村乡Rural TownshipYù Xiàn17,563
Xīhéyíng Zhèn西合营镇TownYù Xiàn46,297
Yángjuàn Zhèn阳眷镇TownYù Xiàn12,840
Yángzhuāngkē Xiāng杨庄窠乡Rural TownshipYù Xiàn14,038
Yŏngquánzhuāng Xiāng涌泉庄乡Rural TownshipYù Xiàn22,274
Yùzhōu Zhèn蔚州镇TownYù Xiàn103,995

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.