Home
Show Map

China: Zhāngjiākŏu Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhāngjiākŏu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chìchéng Xiàn赤城县County238,169
Chónglĭ Qū崇礼区District106,122
Gūyuán Xiàn沽源县County174,619
Huái'ān Xiàn怀安县County210,914
Huáilái Xiàn怀来县County352,307
Kāngbăo Xiàn康保县County204,975
Qiáodōng Qū桥东区District339,372
Qiáoxī Qū桥西区District287,900
Shàngyì Xiàn尚义县County151,639
Wànquán Qū万全区District211,706
Xiàhuāyuán Qū下花园区District62,764
Xuānhuà Qū [incl. Xuānhuà Xiàn]宣化区District644,075
Yángyuán Xiàn阳原县County258,086
Yù Xiàn蔚县County450,236
Zhāngbĕi Xiàn张北县County318,669
Zhuōlù Xiàn涿鹿县County333,932
Zhāngjiākŏu Shì张家口市Prefecture-level City4,345,485

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhāngjiākŏu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjiābăo Xiāng安家堡乡Rural TownshipWànquán Qū21,661
Bādàogōu Zhèn八道沟镇TownShàngyì Xiàn9,315
Báicăocūn Xiāng白草村乡Rural TownshipYù Xiàn11,913
Báicăo Zhèn白草镇TownChìchéng Xiàn7,512
Báilè Zhèn白乐镇TownYù Xiàn16,029
Báimiàotān Xiāng白庙滩乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn7,558
Báiqí Xiāng白旗乡Rural TownshipChónglĭ Qū4,601
Bǎishù Xiāng柏树乡Rural TownshipYù Xiàn9,422
Báitŭyáo Xiāng白土窑乡Rural TownshipGūyuán Xiàn10,127
Băodài Zhèn保岱镇TownZhuōlù Xiàn28,505
Băozilĭ Jiēdào堡子里街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū14,041
Bĕishāchéng Xiāng北沙城乡Rural TownshipWànquán Qū15,695
Bĕishuĭquán Zhèn北水泉镇TownYù Xiàn11,067
Bĕixīnbăo Zhèn北辛堡镇TownHuáilái Xiàn17,347
Bĕixīntún Xiāng北新屯乡Rural TownshipWànquán Qū5,718
Căogōubăo Xiāng草沟堡乡Rural TownshipYù Xiàn9,106
Chábĕi Zŏngchăng 察北总场Township-like AreaZhāngbĕi Xiàn10,133
Cháigōubăo Zhèn柴沟堡镇TownHuái'ān Xiàn73,028
Chángliáng Xiāng长梁乡Rural TownshipGūyuán Xiàn8,772
Chángníng Xiāng常宁乡Rural TownshipYù Xiàn8,078
Chéngzhèn Jiēdào城镇街道办事处Urban SubdistrictXiàhuāyuán Qū28,536
Chénjiāwā Xiāng陈家洼乡Rural TownshipYù Xiàn5,832
Chìchéng Zhèn赤城镇TownChìchéng Xiàn62,057
Chuăigútuăn Zhèn揣骨疃镇TownYángyuán Xiàn21,946
Chŭchángdì Xiāng处长地乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn9,808
Chūnguāng Xiāng春光乡Rural TownshipXuānhuà Qū11,752
Cíyíngzi Xiāng茨营子乡Rural TownshipChìchéng Xiàn7,474
Cúnruì Zhèn存瑞镇TownHuáilái Xiàn25,191
Dàbăo Zhèn大堡镇TownZhuōlù Xiàn17,358
Dàbĕijiē Jiēdào大北街街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū38,434
Dàcānggài Zhèn大仓盖镇TownXuānhuà Qū21,076
Dà'èrhào Huízú Xiāng大二号回族乡Rural TownshipGūyuán Xiàn2,624
Dàhăituó Xiāng大海陀乡Rural TownshipChìchéng Xiàn7,548
Dàhénán Zhèn大河南镇TownZhuōlù Xiàn10,053
Dàhé Zhèn大河镇TownZhāngbĕi Xiàn11,740
Dàhuángzhuāng Zhèn大黄庄镇TownHuáilái Xiàn16,438
Dàhúlún Zhèn大囫囵镇TownZhāngbĕi Xiàn11,314
Dàiwángchéng Zhèn代王城镇TownYù Xiàn27,282
Dàjìngmén Jiēdào大境门街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū21,598
Dānjīnghé Xiāng单晶河乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn7,944
Dānqīnghé Xiāng丹清河乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn8,171
Dàqīnggōu Zhèn大青沟镇TownShàngyì Xiàn15,426
Dàsūjì Xiāng大苏计乡Rural TownshipShàngyì Xiàn8,326
Dàtiánwā Xiāng大田洼乡Rural TownshipYángyuán Xiàn4,479
Dàxīwān Xiāng大西湾乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn7,276
Dàyíngpán Xiāng大营盘乡Rural TownshipShàngyì Xiàn8,622
Dèngyóufāng Zhèn邓油坊镇TownKāngbăo Xiàn9,884
Diāo'è Zhèn雕鹗镇TownChìchéng Xiàn11,631
Dìliùtún Xiāng第六屯乡Rural TownshipHuái'ān Xiàn9,053
Dìngfāngshuĭ Xiāng定方水乡Rural TownshipXiàhuāyuán Qū7,197
Dìsānbăo Xiāng第三堡乡Rural TownshipHuái'ān Xiàn10,601
Dōngbālĭ Xiāng东八里乡Rural TownshipHuáilái Xiàn9,711
Dōngchéng Zhèn东城镇TownYángyuán Xiàn17,154
Dōngdàmén 东大门管理处Township-like AreaGūyuán Xiàn434
Dōngfāng Chéngbăo Xiāng东坊城堡乡Rural TownshipYángyuán Xiàn7,827
Dōnghuāyuán Zhèn东花园镇TownHuáilái Xiàn15,260
Dōngjĭngjí Zhèn东井集镇TownYángyuán Xiàn26,561
Dōngmăo Zhèn东卯镇TownChìchéng Xiàn15,743
Dōngwàngshān Xiāng东望山乡Rural TownshipXuānhuà Qū14,780
Dōngwànkŏu Xiāng东万口乡Rural TownshipChìchéng Xiàn11,783
Dōngxiăozhuāng Zhèn东小庄镇TownZhuōlù Xiàn31,097
Dōngyáozi Zhèn东窑子镇TownQiáoxī Qū26,240
Duànjiābăo Xiāng段家堡乡Rural TownshipXiàhuāyuán Qū1,787
Dùkŏubăo Xiāng渡口堡乡Rural TownshipHuái'ān Xiàn13,296
Dúshíkŏu Zhèn独石口镇TownChìchéng Xiàn4,473
Èrdàoqú Xiāng二道渠乡Rural TownshipGūyuán Xiàn8,137
Èrhàobŭ Xiāng二号卜乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn11,698
Èrquánjĭng Xiāng二泉井乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn11,531
Èrtái Zhèn二台镇TownZhāngbĕi Xiàn18,673
Fánshān Zhèn矾山镇TownZhuōlù Xiàn21,248
Fēngyuándiàn Xiāng丰源店乡Rural TownshipGūyuán Xiàn7,402
Fútújiăng Xiāng浮图讲乡Rural TownshipYángyuán Xiàn10,072
Gāojiāyíng Zhèn高家营镇TownChónglĭ Qū23,784
Gāomiàobăo Xiāng高庙堡乡Rural TownshipWànquán Qū9,916
Gāoqiáng Xiāng高墙乡Rural TownshipYángyuán Xiàn13,620
Gāoshānbăo Xiāng高山堡乡Rural TownshipGūyuán Xiàn6,322
Gōnghuì Zhèn公会镇TownZhāngbĕi Xiàn7,923
Gōngrén Xīncūn Jiēdào工人新村街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū26,227
Gōngyèjiē Jiēdào工业街街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū28,159
Gōngyèlù Jiēdào工业路街道办事处Urban SubdistrictQiáodōng Qū35,883
Guāntīng Zhèn官厅镇TownHuáilái Xiàn10,863
Gùjiāyíng Zhèn顾家营镇TownXuānhuà Qū14,931
Guōcūn Zhèn崞村镇TownXuānhuà Qū15,397
Guōlĕizhuāng Zhèn郭磊庄镇TownWànquán Qū22,723
Hābiégā Xiāng哈咇嘎乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn8,263
Hăiliútú Xiāng海流图乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn11,770
Hăojiāyíng Xiāng郝家营乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn8,956
Hédōng Zhèn河东镇TownZhuōlù Xiàn11,189
Hēishānsì Xiāng黑山寺乡Rural TownshipZhuōlù Xiàn10,618
Hézixī Xiāng河子西乡Rural TownshipXuānhuà Qū19,806
Hóngqílóu Jiēdào红旗楼街道办事处Urban SubdistrictQiáodōng Qū53,386
Hóngqíyíng Xiāng红旗营乡Rural TownshipChónglĭ Qū5,117
Hóngtŭliáng Zhèn红土梁镇TownShàngyì Xiàn8,527
Hòuchéng Zhèn后城镇TownChìchéng Xiàn14,102
Hòujiāmiào Xiāng侯家庙乡Rural TownshipXuānhuà Qū13,567
Huái'ānchéng Zhèn怀安城镇TownHuái'ān Xiàn26,367
Huángchéng Jiēdào皇城街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū28,956
Huánggàinào Zhèn黄盖淖镇TownGūyuán Xiàn10,135
Huángméi Xiāng黄梅乡Rural TownshipYù Xiàn8,066
Huàshāoyíng Zhèn化稍营镇TownYángyuán Xiàn24,579
Huāyuánjiē Jiēdào花园街街道办事处Urban SubdistrictQiáodōng Qū26,314
Huāyuán Xiāng花园乡Rural TownshipXiàhuāyuán Qū11,605
Huīyào Zhèn辉耀镇TownZhuōlù Xiàn11,361
Jiăjiāyíng Zhèn贾家营镇TownXuānhuà Qū20,447
Jiāngjiātún Xiāng江家屯乡Rural TownshipXuānhuà Qū23,484
Jiànguójiē Jiēdào建国街街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū72,101
Jiăshíhé Xiāng甲石河乡Rural TownshipShàngyì Xiàn5,520
Jíjiāzhuāng Zhèn吉家庄镇TownYù Xiàn21,179
Jīmíngyì Xiāng鸡鸣驿乡Rural TownshipHuáilái Xiàn7,969
Jĭng'érgōu Xiāng井儿沟乡Rural TownshipYángyuán Xiàn9,919
Jiùbăo Xiāng旧堡乡Rural TownshipWànquán Qū9,716
Jiŭliánchéng Zhèn九连城镇TownGūyuán Xiàn13,654
Kāngbăo Mùchăng康保牧场Township-like AreaKāngbăo Xiàn567
Kāngbăo Zhèn康保镇TownKāngbăo Xiàn63,779
Kŏngjiāzhuāng Zhèn孔家庄镇TownWànquán Qū81,909
Lángshān Xiāng狼山乡Rural TownshipHuáilái Xiàn11,808
Lăoyāzhuāng Zhèn老鸦庄镇TownQiáodōng Qū45,376
Liăngmiànjĭng Xiāng两面井乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn10,185
Liánhuātān Xiāng莲花滩乡Rural TownshipGūyuán Xiàn4,735
Lĭjiābăo Xiāng李家堡乡Rural TownshipXuānhuà Qū7,716
Lĭjiādì Zhèn李家地镇TownKāngbăo Xiàn10,144
Lóngguān Zhèn龙关镇TownChìchéng Xiàn27,639
Lóngménsuŏ Zhèn龙门所镇TownChìchéng Xiàn8,691
Luánzhuāng Xiāng栾庄乡Rural TownshipZhuōlù Xiàn18,872
Lújiāyíng Xiāng芦家营乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn8,291
Mălùdōng Jiēdào马路东街道办事处Urban SubdistrictQiáodōng Qū18,959
Măndétáng Xiāng满德堂乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn9,228
Măngshíkŏu Zhèn蟒石口镇TownZhuōlù Xiàn8,973
Mănjĭng Zhèn满井镇TownShàngyì Xiàn7,749
Mántóuyíng Xiāng馒头营乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn8,986
Măquānbăo Xiāng马圈堡乡Rural TownshipYángyuán Xiàn7,877
Măyíng Xiāng马营乡Rural TownshipChìchéng Xiàn5,734
Méikuàng Jiēdào煤矿街道办事处Urban SubdistrictXiàhuāyuán Qū9,400
Míngdé Bĕijiē Jiēdào明德北街街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū37,188
Míngdé Nánjiē Jiēdào明德南街街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū39,334
Nándàjiē Jiēdào南大街街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū40,536
Nánguān Jiēdào南关街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū54,646
Nánháoqiàn Zhèn南壕堑镇TownShàngyì Xiàn54,071
Nánlĭngzhuāng Xiāng南岭庄乡Rural TownshipYù Xiàn9,281
Nánliúzhuāng Zhèn南留庄镇TownYù Xiàn28,153
Nányángzhuāng Xiāng南杨庄乡Rural TownshipYù Xiàn12,747
Nányíngfāng Jiēdào南营坊街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū39,852
Nánzhàn Jiēdào南站街道办事处Urban SubdistrictQiáodōng Qū34,085
Nuănquán Zhèn暖泉镇TownYù Xiàn14,531
Pángjiābăo Zhèn庞家堡镇TownXuānhuà Qū20,911
Pàoliáng Xiāng炮梁乡Rural TownshipChìchéng Xiàn5,653
Píngdìngbăo Zhèn平定堡镇TownGūyuán Xiàn54,944
Qījiă Xiāng七甲乡Rural TownshipShàngyì Xiàn5,113
Qīngsānyíng Xiāng清三营乡Rural TownshipChónglĭ Qū3,485
Ruìyúnguān Xiāng瑞云观乡Rural TownshipHuáilái Xiàn4,873
Sāndàochuān Xiāng三道川乡Rural TownshipChìchéng Xiàn5,183
Sāngōngdì Zhèn三工地镇TownShàngyì Xiàn6,113
Sāngyuán Zhèn桑园镇TownHuáilái Xiàn25,658
Sānhào Xiāng三号乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn9,890
Sānmăfāng Xiāng三马坊乡Rural TownshipYángyuán Xiàn8,944
Shāchéng Zhèn沙城镇TownHuáilái Xiàn114,569
Shāgōu Zhèn沙沟镇TownZhāngbĕi Xiàn5,699
Shāliángzi 沙梁子管理处Township-like AreaGūyuán Xiàn439
Shālĭngzi Zhèn沙岭子镇TownXuānhuà Qū32,960
Shăndiànhé Xiāng闪电河乡Rural TownshipGūyuán Xiàn9,155
Shànfángbăo Xiāng膳房堡乡Rural TownshipWànquán Qū9,377
Shènglì Bĕilù Jiēdào胜利北路街道办事处Urban SubdistrictQiáodōng Qū52,759
Shĕnjiātún Zhèn沈家屯镇TownQiáoxī Qū42,338
Shēnjĭng Zhèn深井镇TownXuānhuà Qū21,649
Shíjĭng Xiāng石井乡Rural TownshipShàngyì Xiàn6,914
Shíyáozi Xiāng石窑子乡Rural TownshipChónglĭ Qū4,482
Shīzigōu Xiāng狮子沟乡Rural TownshipChónglĭ Qū4,542
Shízuĭzi Xiāng石嘴子乡Rural TownshipChónglĭ Qū6,317
Sìtáizuĭ Xiāng四台嘴乡Rural TownshipChónglĭ Qū9,347
Sòngjiāzhuāng Zhèn宋家庄镇TownYù Xiàn21,986
Sūnzhuāngzi Xiāng孙庄子乡Rural TownshipHuáilái Xiàn4,299
Tă'ércūn Xiāng塔儿村乡Rural TownshipXuānhuà Qū7,048
Táilùgōu Xiāng台路沟乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn7,182
Tàipíngzhuāng Xiāng太平庄乡Rural TownshipHuái'ān Xiàn6,626
Táohuā Zhèn桃花镇TownYù Xiàn18,557
Tàolĭzhuāng Xiāng套里庄乡Rural TownshipShàngyì Xiàn4,851
Tiánjiāyáo Zhèn田家窑镇TownChìchéng Xiàn16,678
Tiāntàisì Jiēdào天泰寺街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū41,701
Tóubăihù Zhèn头百户镇TownHuái'ān Xiàn13,432
Tŭchéngzi Zhèn土城子镇TownKāngbăo Xiàn11,238
Tŭmù Zhèn土木镇TownHuáilái Xiàn24,002
Túnkĕn Línchăng屯垦林场Township-like AreaKāngbăo Xiàn113
Túnkĕn Zhèn屯垦镇TownKāngbăo Xiàn14,736
Wánghŭtún Xiāng王虎屯乡Rural TownshipHuái'ān Xiàn10,145
Wángjiālóu Huízú Xiāng王家楼回族乡Rural TownshipHuáilái Xiàn7,056
Wángjiāwān Xiāng王家湾乡Rural TownshipXuānhuà Qū3,151
Wànquán Zhèn万全镇TownWànquán Qū17,217
Wēnquántún Zhèn温泉屯镇TownZhuōlù Xiàn13,869
Wòfósì Xiāng卧佛寺乡Rural TownshipZhuōlù Xiàn10,291
Wŭbăo Zhèn五堡镇TownZhuōlù Xiàn26,273
Wŭjiāgōu Zhèn武家沟镇TownZhuōlù Xiàn14,138
Wŭyīlù Jiēdào五一路街道办事处Urban SubdistrictQiáodōng Qū51,052
Xiàgōngcūn Xiāng下宫村乡Rural TownshipYù Xiàn17,563
Xiàmăquān Xiāng下马圈乡Rural TownshipShàngyì Xiàn2,634
Xiăochăng Zhèn小厂镇TownGūyuán Xiàn10,082
Xiăochéngzi 小城子管理处Township-like AreaGūyuán Xiàn631
Xiăo'èrtái Zhèn小二台镇TownZhāngbĕi Xiàn7,858
Xiăohézi Xiāng小河子乡Rural TownshipGūyuán Xiàn11,032
Xiăonán Xīnbăo Zhèn小南辛堡镇TownHuáilái Xiàn15,134
Xiăosuàngōu Zhèn小蒜沟镇TownShàngyì Xiàn8,458
Xībālĭ Zhèn西八里镇TownHuáilái Xiàn21,330
Xīchéng Zhèn西城镇TownYángyuán Xiàn75,277
Xièjiābăo Xiāng谢家堡乡Rural TownshipZhuōlù Xiàn5,363
Xīhéyíng Zhèn西合营镇TownYù Xiàn46,297
Xĭmălín Zhèn洗马林镇TownWànquán Qū7,432
Xīnbăo'ān Zhèn新保安镇TownHuáilái Xiàn20,799
Xīnbăo Xiāng辛堡乡Rural TownshipYángyuán Xiàn12,159
Xīnhuájiē Jiēdào新华街街道办事处Urban SubdistrictQiáoxī Qū41,082
Xīnzhuāngzi Xiāng辛庄子乡Rural TownshipXiàhuāyuán Qū4,239
Xīshāchéng Xiāng西沙城乡Rural TownshipHuái'ān Xiàn7,836
Xīwānbăo Xiāng西湾堡乡Rural TownshipHuái'ān Xiàn5,861
Xīwānzi Jiēdàobàn西湾子街道办Urban SubdistrictChónglĭ Qū23,345
Xīwānzi Zhèn西湾子镇TownChónglĭ Qū15,534
Xīxīnyíng Xiāng西辛营乡Rural TownshipGūyuán Xiàn11,138
Xuānpíngbăo Xiāng宣平堡乡Rural TownshipWànquán Qū10,342
Yánghénán Zhèn洋河南镇TownXuānhuà Qū38,922
Yángjuàn Zhèn阳眷镇TownYù Xiàn12,840
Yàngtián Xiāng样田乡Rural TownshipChìchéng Xiàn6,828
Yángzhuāngkē Xiāng杨庄窠乡Rural TownshipYù Xiàn14,038
Yányóufāng Xiāng闫油坊乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn11,824
Yáojiāfáng Zhèn姚家房镇TownXuānhuà Qū21,726
Yàojiāzhuāng Xiāng要家庄乡Rural TownshipYángyuán Xiàn17,672
Yáojiāzhuāng Zhèn姚家庄镇TownQiáodōng Qū21,558
Yìmătú Xiāng驿马图乡Rural TownshipChónglĭ Qū5,568
Yŏngquánzhuāng Xiāng涌泉庄乡Rural TownshipYù Xiàn22,274
Yóulŏugōu Zhèn油篓沟镇TownZhāngbĕi Xiàn12,647
Yúnzhōu Xiāng云州乡Rural TownshipChìchéng Xiàn11,922
Yúshùgōu 榆树沟管理处Township-like AreaGūyuán Xiàn4,856
Yŭzhòuyíng Xiāng宇宙营乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn4,438
Yùzhōu Zhèn蔚州镇TownYù Xiàn103,995
Zhāngbĕi Zhèn张北镇TownZhāngbĕi Xiàn129,338
Zhāngjiābăo Zhèn张家堡镇TownZhuōlù Xiàn22,186
Zhāngjì Zhèn张纪镇TownKāngbăo Xiàn14,734
Zhànhăi Xiāng战海乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn7,628
Zhàochuān Zhèn赵川镇TownXuānhuà Qū30,219
Zhàoyánghé Zhèn照阳河镇TownKāngbăo Xiàn6,251
Zhènníngbăo Xiāng镇宁堡乡Rural TownshipChìchéng Xiàn7,518
Zhōngyì Xiāng忠义乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn6,246
Zhuōlù Zhèn涿鹿镇TownZhuōlù Xiàn72,538
Zuŏwèi Zhèn左卫镇TownHuái'ān Xiàn34,669

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.