Home
Show Map

Yŏngshòu Xiàn

County in Xiányáng Shì / 咸阳市

County

The population of Yŏngshòu Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yŏngshòu Xiàn永寿县County184,642
Xiányáng Shì咸阳市Prefecture-level City5,096,001

Contents: Townships

The population of the townships in Yŏngshòu Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángníng Zhèn常宁镇TownYŏngshòu Xiàn16,657
Diàntóu Zhèn店头镇TownYŏngshòu Xiàn16,214
Dòujiā Zhèn豆家镇TownYŏngshòu Xiàn8,879
Dùmă Xiāng渡马乡Rural TownshipYŏngshòu Xiàn5,056
Gānjĭng Zhèn甘井镇TownYŏngshòu Xiàn15,539
Jiānjūn Jiēdào监军街道办事处Urban SubdistrictYŏngshòu Xiàn58,956
Măfāng Zhèn马坊镇TownYŏngshòu Xiàn12,379
Qúzi Zhèn渠子镇TownYŏngshòu Xiàn8,243
Shàngyì Xiāng上邑乡Rural TownshipYŏngshòu Xiàn11,157
Yíjĭng Zhèn仪井镇TownYŏngshòu Xiàn12,502
Yŏngpíng Zhèn永平镇TownYŏngshòu Xiàn4,695
Yŏngtài Xiāng永太乡Rural TownshipYŏngshòu Xiàn5,728
Yùjiàgōng Xiāng御驾宫乡Rural TownshipYŏngshòu Xiàn8,637

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).