Home
Show Map

China: Xiányáng Shì / 咸阳市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xiányáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnzhōu Shì [← Bīn Xiàn]彬州市County-level City323,256
Chángwŭ Xiàn长武县County167,570
Chúnhuà Xiàn淳化县County193,377
Jīngyáng Xiàn泾阳县County487,749
Lĭquán Xiàn礼泉县County447,771
Qián Xiàn乾县County527,088
Qíndū Qū秦都区District507,093
Sānyuán Xiàn三原县County403,524
Wèichéng Qū渭城区District438,327
Wŭgōng Xiàn武功县County411,312
Xīngpíng Shì兴平市County-level City541,554
Xúnyì Xiàn旬邑县County261,566
Yánglíng Qū杨陵区District201,172
Yŏngshòu Xiàn永寿县County184,642
Xiányáng Shì咸阳市Prefecture-level City5,096,001

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xiányáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlè Zhèn安乐镇TownSānyuán Xiàn15,772
Báiwáng Zhèn白王镇TownJīngyáng Xiàn19,167
Bĕidù Jiēdào北杜街道办事处Urban SubdistrictWèichéng Qū20,236
Bĕijí Zhèn北极镇TownBīnzhōu Shì20,648
Bŭjiā Xiāng卜家乡Rural TownshipChúnhuà Xiàn8,371
Chángníng Zhèn常宁镇TownYŏngshòu Xiàn16,657
Chángníng Zhèn长宁镇TownWŭgōng Xiàn31,702
Chējiāzhuāng Xiāng车家庄乡Rural TownshipBīnzhōu Shì12,601
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictSānyuán Xiàn111,190
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictQián Xiàn91,728
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictLĭquán Xiàn84,142
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictBīnzhōu Shì81,787
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictXúnyì Xiàn32,451
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictChúnhuà Xiàn32,419
Chényángzhài Jiēdào陈杨寨街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū36,666
Chēwù Zhèn车坞镇TownChúnhuà Xiàn7,537
Chìdào Xiāng赤道乡Rural TownshipXúnyì Xiàn11,463
Chìgān Zhèn叱干镇TownLĭquán Xiàn28,574
Chóngwén Zhèn崇文镇TownJīngyáng Xiàn20,515
Cuó'é Zhèn嵯峨镇TownSānyuán Xiàn21,005
Dàchéng Zhèn大程镇TownSānyuán Xiàn24,615
Dàdiàn Xiāng大店乡Rural TownshipChúnhuà Xiàn6,211
Dàijiā Xiāng代家乡Rural TownshipWŭgōng Xiàn28,568
Dàqiáng Xiāng大墙乡Rural TownshipQián Xiàn12,646
Dàyáng Zhèn大杨镇TownQián Xiàn40,359
Dàzhài Xiāng大寨乡Rural TownshipYánglíng Qū15,555
Dàzhuāng Zhèn大庄镇TownWŭgōng Xiàn42,074
Diàntóu Zhèn店头镇TownYŏngshòu Xiàn16,214
Diànzhāng Jiēdào店张街道办事处Urban SubdistrictXīngpíng Shì27,228
Diàotái Jiēdào钓台街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū58,737
Dĭdiàn Xiāng底店乡Rural TownshipBīnzhōu Shì10,081
Dĭmiào Zhèn底庙镇TownXúnyì Xiàn18,212
Dīngjiā Zhèn丁家镇TownChángwŭ Xiàn10,228
Dĭzhāng Jiēdào底张街道办事处Urban SubdistrictWèichéng Qū30,663
Dìzhăng Xiāng地掌乡Rural TownshipChángwŭ Xiàn18,426
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictXīngpíng Shì111,495
Dòujiā Zhèn豆家镇TownYŏngshòu Xiàn8,879
Dúlĭ Zhèn独李镇TownSānyuán Xiàn22,480
Dùmă Xiāng渡马乡Rural TownshipYŏngshòu Xiàn5,056
Fānglĭ Zhèn方里镇TownChúnhuà Xiàn20,867
Fēngdōng Jiēdào沣东街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū28,068
Fēnghuŏ Zhèn烽火镇TownLĭquán Xiàn26,624
Fēngyáng Zhèn峰阳镇TownQián Xiàn19,783
Fēngyí Zhèn丰仪镇TownXīngpíng Shì25,056
Fùzhài Zhèn阜寨镇TownXīngpíng Shì22,171
Gānjĭng Zhèn甘井镇TownYŏngshòu Xiàn15,539
Gāoqú Xiāng高渠乡Rural TownshipSānyuán Xiàn17,330
Gāozhuāng Zhèn高庄镇TownJīngyáng Xiàn28,915
Guāntóu Xiāng关头乡Rural TownshipQián Xiàn6,855
Guānzhuāng Zhèn官庄镇TownChúnhuà Xiàn17,588
Gŭdù Jiēdào古渡街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū50,215
Gùxián Xiāng固贤乡Rural TownshipChúnhuà Xiàn8,177
Hánjiā Zhèn韩家镇TownBīnzhōu Shì4,125
Hédào Xiāng河道乡Rural TownshipWŭgōng Xiàn26,243
Hóngjiā Zhèn洪家镇TownChángwŭ Xiàn12,603
Hújiāmiào Xiāng胡家庙乡Rural TownshipChúnhuà Xiàn15,453
Jiāngcūn Zhèn姜村镇TownQián Xiàn27,813
Jiănglù Xiāng蒋路乡Rural TownshipJīngyáng Xiàn18,736
Jiānjūn Jiēdào监军街道办事处Urban SubdistrictYŏngshòu Xiàn58,956
Jiànlíng Zhèn建陵镇TownLĭquán Xiàn18,993
Jīnggān Jiēdào泾干街道办事处Urban SubdistrictJīngyáng Xiàn100,518
Jùjiā Zhèn巨家镇TownChángwŭ Xiàn14,647
Jùnmă Zhèn骏马镇TownLĭquán Xiàn24,986
Kŏu Zhèn口镇TownJīngyáng Xiàn22,814
Liángcūn Zhèn梁村镇TownQián Xiàn32,159
Liángshān Zhèn梁山镇TownQián Xiàn18,046
Língqián Zhèn陵前镇TownSānyuán Xiàn28,536
Língyuán Zhèn灵源镇TownQián Xiàn21,852
Línpíng Zhèn临平镇TownQián Xiàn29,029
Lĭtái Xiāng李台乡Rural TownshipYánglíng Qū32,007
Lónggāo Zhèn龙高镇TownBīnzhōu Shì16,013
Lóngquán Xiāng龙泉乡Rural TownshipJīngyáng Xiàn17,729
Lŭqiáo Zhèn鲁桥镇TownSānyuán Xiàn24,871
Mă'é Zhèn马额镇TownSānyuán Xiàn15,399
Măfāng Zhèn马坊镇TownYŏngshòu Xiàn12,379
Măjiā Zhèn马家镇TownChúnhuà Xiàn14,688
Mălán Zhèn马栏镇TownXúnyì Xiàn12,608
Mălián Zhèn马连镇TownQián Xiàn26,192
Măquán Jiēdào马泉街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū22,579
Măwéi Jiēdào马嵬街道办事处Urban SubdistrictXīngpíng Shì32,115
Măzhuāng Jiēdào马庄街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū27,022
Mòxī Xiāng漠西乡Rural TownshipQián Xiàn18,755
Nánfāng Zhèn南坊镇TownLĭquán Xiàn22,654
Nánrén Xiāng南仁乡Rural TownshipWŭgōng Xiàn22,725
Nánshì Zhèn南市镇TownXīngpíng Shì33,631
Nánwèi Zhèn南位镇TownXīngpíng Shì33,982
Páixià Xiāng排厦乡Rural TownshipXúnyì Xiàn12,141
Pénggōng Zhèn彭公镇TownChángwŭ Xiàn15,224
Pōxī Zhèn陂西镇TownSānyuán Xiàn27,314
Pŭjí Jiēdào普集街道办事处Urban SubdistrictWŭgōng Xiàn64,739
Pŭjíjiē Xiāng普集街乡Rural TownshipWŭgōng Xiàn29,543
Qiāndōng Zhèn阡东镇TownLĭquán Xiàn30,862
Qiáodĭ Zhèn桥底镇TownJīngyáng Xiàn28,920
Qīngyuán Zhèn清塬镇TownXúnyì Xiàn10,087
Qínhé Xiāng秦河乡Rural TownshipChúnhuà Xiàn8,112
Qínzhuāng Xiāng秦庄乡Rural TownshipChúnhuà Xiàn7,719
Qiūpōtóu Zhèn湫坡头镇TownXúnyì Xiàn22,495
Qú'àn Zhèn渠岸镇TownSānyuán Xiàn30,928
Qúzi Zhèn渠子镇TownYŏngshòu Xiàn8,243
Răndiàn Xiāng冉店乡Rural TownshipChángwŭ Xiàn10,325
Rénmínlù Jiēdào人民路街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū36,638
Róugŭ Zhèn揉谷镇TownYánglíng Qū31,261
Rùn Zhèn润镇TownChúnhuà Xiàn17,457
Sāng Zhèn桑镇TownXīngpíng Shì26,083
Sānqú Zhèn三渠镇TownJīngyáng Xiàn39,000
Shàngyì Xiāng上邑乡Rural TownshipYŏngshòu Xiàn11,157
Shĭdé Zhèn史德镇TownLĭquán Xiàn36,633
Shílĭyuán Zhèn十里塬镇TownChúnhuà Xiàn14,904
Shíniú Xiāng石牛乡Rural TownshipQián Xiàn10,988
Shíqiáo Zhèn石桥镇TownChúnhuà Xiàn6,784
Shítán Zhèn石潭镇TownLĭquán Xiàn24,135
Shuāngzhào Jiēdào双照街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū36,775
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownBīnzhōu Shì15,326
Sūfāng Zhèn苏坊镇TownWŭgōng Xiàn26,829
Tàicūn Zhèn太村镇TownXúnyì Xiàn33,973
Tàipíng Zhèn太平镇TownJīngyáng Xiàn27,853
Tàiyù Zhèn太峪镇TownBīnzhōu Shì11,513
Tàndiàn Xiāng炭店乡Rural TownshipBīnzhōu Shì15,052
Tāngfāng Zhèn汤坊镇TownXīngpíng Shì26,739
Tiánfù Xiāng田阜乡Rural TownshipXīngpíng Shì18,128
Tiĕwáng Zhèn铁王镇TownChúnhuà Xiàn7,090
Tíngkŏu Zhèn亭口镇TownChángwŭ Xiàn20,785
Tŭqiáo Zhèn土桥镇TownXúnyì Xiàn20,795
Wángcūn Zhèn王村镇TownQián Xiàn28,173
Wángqiáo Zhèn王桥镇TownJīngyáng Xiàn24,982
Wèibīn Jiēdào渭滨街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū49,837
Wèichéng Jiēdào渭城街道办事处Urban SubdistrictWèichéng Qū23,229
Wèiyáng Jiēdào渭阳街道办事处Urban SubdistrictWèichéng Qū105,830
Wèiyángxīlù Jiēdào渭阳西路街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū75,832
Wénhuìlù Jiēdào文汇路街道办事处Urban SubdistrictWèichéng Qū76,473
Wŭgōng Zhèn武功镇TownWŭgōng Xiàn43,512
Wújiābăo Jiēdào吴家堡街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū32,340
Wŭquán Zhèn五泉镇TownYánglíng Qū19,010
Xiānggōng Zhèn相公镇TownChángwŭ Xiàn12,399
Xiāngmiào Xiāng香庙乡Rural TownshipBīnzhōu Shì12,345
Xiăocūn Zhèn小村镇TownWŭgōng Xiàn42,122
Xiăozhāng Zhèn小章镇TownBīnzhōu Shì19,015
Xīchéng Jiēdào西城街道办事处Urban SubdistrictXīngpíng Shì91,816
Xīlánlù Jiēdào西兰路街道办事处Urban SubdistrictQíndū Qū52,384
Xīnbăozi Xiāng新堡子乡Rural TownshipBīnzhōu Shì11,391
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownJīngyáng Xiàn15,935
Xīnmín Zhèn新民镇TownBīnzhōu Shì27,374
Xīnshí Xiāng新时乡Rural TownshipLĭquán Xiàn26,553
Xīnxīng Jiēdào新兴街道办事处Urban SubdistrictWèichéng Qū58,778
Xīnxīng Zhèn新兴镇TownSānyuán Xiàn27,865
Xīnyáng Zhèn新阳镇TownQián Xiàn22,406
Xīpō Xiāng西坡乡Rural TownshipBīnzhōu Shì14,566
Xīwú Jiēdào西吴街道办事处Urban SubdistrictXīngpíng Shì36,137
Xīyáng Zhèn西阳镇TownSānyuán Xiàn22,684
Xīzhāngbăo Zhèn西张堡镇TownLĭquán Xiàn22,887
Xuēlù Zhèn薛录镇TownQián Xiàn26,296
Xúmù Xiāng徐木乡Rural TownshipSānyuán Xiàn13,535
Yángcūn Xiāng杨村乡Rural TownshipYánglíng Qū20,507
Yánghóng Zhèn阳洪镇TownQián Xiàn20,930
Yánglíng Jiēdào杨陵街道办事处Urban SubdistrictYánglíng Qū82,832
Yángyù Zhèn阳峪镇TownQián Xiàn30,274
Yànwáng Xiāng燕王乡Rural TownshipJīngyáng Xiàn15,650
Yānxiá Zhèn烟霞镇TownLĭquán Xiàn27,711
Yáodiàn Jiēdào窑店街道办事处Urban SubdistrictWèichéng Qū22,759
Yàowángdòng Xiāng药王洞乡Rural TownshipLĭquán Xiàn25,590
Yíjĭng Zhèn仪井镇TownYŏngshòu Xiàn12,502
Yìmén Zhèn义门镇TownBīnzhōu Shì33,968
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownJīngyáng Xiàn31,014
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownBīnzhōu Shì17,451
Yŏngpíng Zhèn永平镇TownYŏngshòu Xiàn4,695
Yŏngtài Xiāng永太乡Rural TownshipYŏngshòu Xiàn5,728
Yóufēng Zhèn游风镇TownWŭgōng Xiàn19,077
Yuándĭ Xiāng原底乡Rural TownshipXúnyì Xiàn14,558
Yùjiàgōng Xiāng御驾宫乡Rural TownshipYŏngshòu Xiàn8,637
Yúnyáng Zhèn云阳镇TownJīngyáng Xiàn54,539
Yùyuán Xiāng芋园乡Rural TownshipChángwŭ Xiàn9,496
Zăoyuán Xiāng枣元乡Rural TownshipChángwŭ Xiàn7,912
Zhàngbāsì Zhèn丈八寺镇TownXúnyì Xiàn11,639
Zhānghóng Zhèn张洪镇TownXúnyì Xiàn17,370
Zhàocūn Zhèn赵村镇TownXīngpíng Shì27,980
Zhāolíng Zhèn昭陵镇TownLĭquán Xiàn20,526
Zhāorén Jiēdào昭仁街道办事处Urban SubdistrictChángwŭ Xiàn35,525
Zhào Zhèn赵镇TownLĭquán Xiàn26,901
Zhèngjiā Zhèn郑家镇TownXúnyì Xiàn19,439
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道办事处Urban SubdistrictWèichéng Qū38,051
Zhēnyuán Zhèn贞元镇TownWŭgōng Xiàn34,178
Zhítián Zhèn职田镇TownXúnyì Xiàn24,335
Zhōngshān Jiēdào中山街道办事处Urban SubdistrictWèichéng Qū29,758
Zhōngzhāng Zhèn中张镇TownJīngyáng Xiàn21,462
Zhōuchéng Zhèn周城镇TownQián Xiàn24,764
Zhōulíng Jiēdào周陵街道办事处Urban SubdistrictWèichéng Qū32,550
Zhuāngtóu Zhèn庄头镇TownXīngpíng Shì28,993
Zhùgān Zhèn注泔镇TownQián Xiàn18,040

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).