Home
Show Map

China: Xiányáng Shì (Shănxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xiányáng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnzhōu Shì [← Bīn Xiàn]彬州市County-level City323,256
Chángwŭ Xiàn长武县County167,570
Chúnhuà Xiàn淳化县County193,377
Jīngyáng Xiàn泾阳县County278,934
Lĭquán Xiàn礼泉县County447,771
Qián Xiàn乾县County527,088
Qíndū Qū秦都区District346,847
Sānyuán Xiàn三原县County403,524
Wèichéng Qū渭城区District270,839
Wŭgōng Xiàn武功县County411,312
Xīngpíng Shì兴平市County-level City507,572
Xúnyì Xiàn旬邑县County261,566
Yánglíng Qū杨陵区District201,172
Yŏngshòu Xiàn永寿县County184,642
Xiányáng Shì咸阳市Prefecture-level City4,525,470

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xiányáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānwú Zhèn [incl. Jiănglù Xiāng, Lóngquán Xiāng]安吴镇TownJīngyáng Xiàn36,465
Bĕijí Zhèn北极镇TownBīnzhōu Shì20,648
Chángníng Zhèn [incl. Shàngyì Xiāng]常宁镇TownYŏngshòu Xiàn27,814
Chángníng Zhèn [incl. Hédào Xiāng]长宁镇TownWŭgōng Xiàn57,945
Chéngguān Jiēdào [incl. Gāoqú Xiāng]城关街道Urban SubdistrictSānyuán Xiàn128,520
Chéngguān Jiēdào [incl. Mòxī Xiāng]城关街道Urban SubdistrictQián Xiàn110,483
Chéngguān Jiēdào [incl. Yàowángdòng Xiāng, Xīnshí Xiāng]城关街道Urban SubdistrictLĭquán Xiàn136,285
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictBīnzhōu Shì81,787
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictXúnyì Xiàn32,451
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictChúnhuà Xiàn32,419
Chēwù Zhèn车坞镇TownChúnhuà Xiàn7,537
Chìgān Zhèn叱干镇TownLĭquán Xiàn28,574
Cuó'é Zhèn嵯峨镇TownSānyuán Xiàn21,005
Dàchéng Zhèn [incl. Xúmù Xiāng]大程镇TownSānyuán Xiàn38,150
Dàdiàn Xiāng大店乡Rural TownshipChúnhuà Xiàn6,211
Dàijiā Xiāng代家乡Rural TownshipWŭgōng Xiàn28,568
Dàyáng Zhèn大杨镇TownQián Xiàn40,359
Dàzhài Jiēdào大寨街道Urban SubdistrictYánglíng Qū15,555
Dàzhuāng Zhèn大庄镇TownWŭgōng Xiàn42,074
Diàntóu Zhèn [incl. Yíjĭng Zhèn]店头镇TownYŏngshòu Xiàn28,716
Diànzhāng Jiēdào店张街道Urban SubdistrictXīngpíng Shì27,228
Dĭmiào Zhèn底庙镇TownXúnyì Xiàn18,212
Dīngjiā Zhèn丁家镇TownChángwŭ Xiàn10,228
Dìzhăng Xiāng地掌乡Rural TownshipChángwŭ Xiàn18,426
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictXīngpíng Shì111,495
Dòujiā Zhèn豆家镇TownYŏngshòu Xiàn8,879
Dúlĭ Zhèn独李镇TownSānyuán Xiàn22,480
Fānglĭ Zhèn [incl. Gùxián Xiāng]方里镇TownChúnhuà Xiàn29,044
Fēnghuŏ Zhèn烽火镇TownLĭquán Xiàn26,624
Fēngyáng Zhèn峰阳镇TownQián Xiàn19,783
Fēngyí Zhèn丰仪镇TownXīngpíng Shì25,056
Fùzhài Zhèn [incl. Tiánfù Xiāng]阜寨镇TownXīngpíng Shì40,299
Gānjĭng Zhèn甘井镇TownYŏngshòu Xiàn15,539
Guānzhuāng Zhèn [incl. Hújiāmiào Xiāng]官庄镇TownChúnhuà Xiàn33,041
Gŭdù Jiēdào古渡街道Urban SubdistrictQíndū Qū50,215
Hánjiā Zhèn [incl. Chējiāzhuāng Xiāng]韩家镇TownBīnzhōu Shì16,726
Hóngjiā Zhèn洪家镇TownChángwŭ Xiàn12,603
Jiāngcūn Zhèn姜村镇TownQián Xiàn27,813
Jiānjūn Jiēdào监军街道Urban SubdistrictYŏngshòu Xiàn58,956
Jùjiā Zhèn巨家镇TownChángwŭ Xiàn14,647
Jùnmă Zhèn骏马镇TownLĭquán Xiàn24,986
Kŏu Zhèn口镇TownJīngyáng Xiàn22,814
Liángcūn Zhèn梁村镇TownQián Xiàn32,159
Liángshān Zhèn [incl. Guāntóu Xiāng]梁山镇TownQián Xiàn24,901
Língqián Zhèn [incl. Mă'é Zhèn]陵前镇TownSānyuán Xiàn43,935
Língyuán Zhèn灵源镇TownQián Xiàn21,852
Línpíng Zhèn [incl. Shíniú Xiāng]临平镇TownQián Xiàn40,017
Lĭtái Jiēdào [incl. Yángcūn Jiēdào]李台街道Urban SubdistrictYánglíng Qū52,514
Lónggāo Zhèn [incl. Xiāngmiào Xiāng]龙高镇TownBīnzhōu Shì28,358
Lŭqiáo Zhèn鲁桥镇TownSānyuán Xiàn24,871
Măfāng Zhèn [incl. Yùjiàgōng Xiāng, Dùmă Xiāng]马坊镇TownYŏngshòu Xiàn26,072
Mălán Zhèn马栏镇TownXúnyì Xiàn12,608
Mălián Zhèn马连镇TownQián Xiàn26,192
Măquán Jiēdào马泉街道Urban SubdistrictQíndū Qū22,579
Măwéi Jiēdào马嵬街道Urban SubdistrictXīngpíng Shì32,115
Măzhuāng Jiēdào马庄街道Urban SubdistrictQíndū Qū27,022
Nánfāng Zhèn南坊镇TownLĭquán Xiàn22,654
Nánshì Zhèn南市镇TownXīngpíng Shì33,631
Pénggōng Zhèn彭公镇TownChángwŭ Xiàn15,224
Pōxī Zhèn [incl. Ānlè Zhèn]陂西镇TownSānyuán Xiàn43,086
Pŭjí Jiēdào [incl. Nánrén Xiāng]普集街道Urban SubdistrictWŭgōng Xiàn87,464
Qiāndōng Zhèn阡东镇TownLĭquán Xiàn30,862
Qiáodĭ Zhèn桥底镇TownJīngyáng Xiàn28,920
Qīngyuán Zhèn清塬镇TownXúnyì Xiàn10,087
Qiūpōtóu Zhèn湫坡头镇TownXúnyì Xiàn22,495
Qú'àn Zhèn渠岸镇TownSānyuán Xiàn30,928
Qúzi Zhèn [incl. Yŏngtài Xiāng]渠子镇TownYŏngshòu Xiàn13,971
Rénmínlù Jiēdào人民路街道Urban SubdistrictQíndū Qū36,638
Róugŭ Zhèn揉谷镇TownYánglíng Qū31,261
Rùn Zhèn [incl. Bŭjiā Xiāng]润镇TownChúnhuà Xiàn25,828
Sāng Zhèn桑镇TownXīngpíng Shì26,083
Sānqú Zhèn三渠镇TownJīngyáng Xiàn39,000
Shĭdé Zhèn史德镇TownLĭquán Xiàn36,633
Shílĭyuán Zhèn [incl. Măjiā Zhèn]十里塬镇TownChúnhuà Xiàn29,592
Shíqiáo Zhèn [incl. Qínzhuāng Zhèn]石桥镇TownChúnhuà Xiàn14,503
Shítán Zhèn石潭镇TownLĭquán Xiàn24,135
Shuĭkŏu Zhèn [incl. Dĭdiàn Xiāng]水口镇TownBīnzhōu Shì25,407
Sūfāng Zhèn苏坊镇TownWŭgōng Xiàn26,829
Tàicūn Zhèn [incl. Chìdào Xiāng]太村镇TownXúnyì Xiàn45,436
Tàiyù Zhèn太峪镇TownBīnzhōu Shì11,513
Tāngfāng Zhèn汤坊镇TownXīngpíng Shì26,739
Tiĕwáng Zhèn [incl. Qínhé Xiāng]铁王镇TownChúnhuà Xiàn15,202
Tíngkŏu Zhèn [incl. Răndiàn Xiāng]亭口镇TownChángwŭ Xiàn31,110
Tŭqiáo Zhèn [incl. Zhàngbāsì Zhèn, Páixià Xiāng]土桥镇TownXúnyì Xiàn44,575
Wángcūn Zhèn王村镇TownQián Xiàn28,173
Wángqiáo Zhèn王桥镇TownJīngyáng Xiàn24,982
Wèibīn Jiēdào渭滨街道Urban SubdistrictQíndū Qū49,837
Wèiyáng Jiēdào渭阳街道Urban SubdistrictWèichéng Qū105,830
Wèiyángxīlù Jiēdào渭阳西路街道Urban SubdistrictQíndū Qū75,832
Wénhuì Jiēdào [Wénhuìlù Jiēdào]文汇街道Urban SubdistrictWèichéng Qū76,473
Wŭgōng Zhèn武功镇TownWŭgōng Xiàn43,512
Wújiābăo Jiēdào吴家堡街道Urban SubdistrictQíndū Qū32,340
Wŭquán Zhèn五泉镇TownYánglíng Qū19,010
Xiānggōng Zhèn相公镇TownChángwŭ Xiàn12,399
Xiăocūn Zhèn [incl. Pŭjíjiē Xiāng]小村镇TownWŭgōng Xiàn71,665
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictXīngpíng Shì91,816
Xīlánlù Jiēdào西兰路街道Urban SubdistrictQíndū Qū52,384
Xīnbăozi Xiāng新堡子乡Rural TownshipBīnzhōu Shì11,391
Xīnglóng Zhèn [incl. Báiwáng Zhèn]兴隆镇TownJīngyáng Xiàn35,102
Xīnmín Zhèn [incl. Xiăozhāng Zhèn, Tàndiàn Xiāng]新民镇TownBīnzhōu Shì61,441
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictWèichéng Qū58,778
Xīnxīng Zhèn新兴镇TownSānyuán Xiàn27,865
Xīnyáng Zhèn新阳镇TownQián Xiàn22,406
Xīpō Xiāng西坡乡Rural TownshipBīnzhōu Shì14,566
Xīwú Jiēdào西吴街道Urban SubdistrictXīngpíng Shì36,137
Xīyáng Zhèn西阳镇TownSānyuán Xiàn22,684
Xīzhāngbăo Zhèn西张堡镇TownLĭquán Xiàn22,887
Xuēlù Zhèn [incl. Dàqiáng Xiāng]薛录镇TownQián Xiàn38,942
Yánghóng Zhèn阳洪镇TownQián Xiàn20,930
Yánglíng Jiēdào杨陵街道Urban SubdistrictYánglíng Qū82,832
Yángyù Zhèn阳峪镇TownQián Xiàn30,274
Yānxiá Zhèn烟霞镇TownLĭquán Xiàn27,711
Yìmén Zhèn义门镇TownBīnzhōu Shì33,968
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownBīnzhōu Shì17,451
Yŏngpíng Zhèn永平镇TownYŏngshòu Xiàn4,695
Yóufèng Zhèn游凤镇TownWŭgōng Xiàn19,077
Yúnyáng Zhèn云阳镇TownJīngyáng Xiàn54,539
Yùyuán Xiāng芋园乡Rural TownshipChángwŭ Xiàn9,496
Zăoyuán Zhèn枣园镇TownChángwŭ Xiàn7,912
Zhānghóng Zhèn [incl. Yuándĭ Xiāng]张洪镇TownXúnyì Xiàn31,928
Zhàocūn Zhèn赵村镇TownXīngpíng Shì27,980
Zhāolíng Zhèn [incl. Jiànlíng Zhèn]昭陵镇TownLĭquán Xiàn39,519
Zhāorén Jiēdào昭仁街道Urban SubdistrictChángwŭ Xiàn35,525
Zhào Zhèn赵镇TownLĭquán Xiàn26,901
Zhèngjiā Zhèn郑家镇TownXúnyì Xiàn19,439
Zhēnyuán Zhèn贞元镇TownWŭgōng Xiàn34,178
Zhítián Zhèn职田镇TownXúnyì Xiàn24,335
Zhōngshān Jiēdào中山街道Urban SubdistrictWèichéng Qū29,758
Zhōngzhāng Zhèn [incl. Yànwáng Xiāng]中张镇TownJīngyáng Xiàn37,112
Zhōuchéng Zhèn周城镇TownQián Xiàn24,764
Zhuāngtóu Zhèn庄头镇TownXīngpíng Shì28,993
Zhùgān Zhèn注泔镇TownQián Xiàn18,040

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).