Home
Show Map

Shè Xiàn

County in Hándān Shì

County

The population of Shè Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Shè Xiàn涉县County413,057
Hándān Shì邯郸市Prefecture-level City9,174,683

Contents: Townships

The population of the townships in Shè Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Gènglè Zhèn更乐镇TownShè Xiàn22,635
Guānfáng Xiāng关防乡Rural TownshipShè Xiàn14,032
Gùxīn Zhèn固新镇TownShè Xiàn24,404
Hénándiàn Zhèn河南店镇TownShè Xiàn30,145
Hézhāng Xiāng合漳乡Rural TownshipShè Xiàn20,711
Jĭngdiàn Zhèn井店镇TownShè Xiàn41,474
Liáochéng Xiāng辽城乡Rural TownshipShè Xiàn19,680
Lónghŭ Xiāng龙虎乡Rural TownshipShè Xiàn20,737
Lùtóu Xiāng鹿头乡Rural TownshipShè Xiàn16,874
Mùjĭng Xiāng木井乡Rural TownshipShè Xiàn17,237
Piānchéng Zhèn偏城镇TownShè Xiàn13,068
Piāndiàn Xiāng偏店乡Rural TownshipShè Xiàn18,373
Shèchéng Zhèn [incl. Píng'ān Jiēdào]涉城镇TownShè Xiàn83,943
Shéntóu Xiāng神头乡Rural TownshipShè Xiàn14,215
Suŏbăo Zhèn索堡镇TownShè Xiàn23,418
Xīdá Zhèn西达镇TownShè Xiàn16,428
Xīxū Zhèn西戌镇TownShè Xiàn15,683

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.