Home
Show Map

China: Hándān Shì / 邯郸市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hándān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéng'ān Xiàn成安县County377,398
Cí Xiàn磁县County677,884
Cóngtái Qū丛台区District363,778
Dàmíng Xiàn大名县County767,035
Féixiāng Qū肥乡区District351,690
Fēngfēngkuàng Qū [Fengfeng Mining District]峰峰矿区District503,911
Fùxīng Qū复兴区District192,023
Guăngpíng Xiàn广平县County268,993
Guăntáo Xiàn馆陶县County309,032
Hándān Xiàn [→ Cóngtái Qū, Hánshān Qū]邯郸县County462,012
Hánshān Qū邯山区District385,626
Jīzé Xiàn鸡泽县County274,328
Línzhāng Xiàn临漳县County600,600
Qiū Xiàn邱县County227,578
Qŭzhōu Xiàn曲周县County427,610
Shè Xiàn涉县County413,057
Wèi Xiàn魏县County809,193
Wŭ'ān Shì武安市County-level City819,000
Yŏngnián Qū永年区District943,935
Hándān Shì邯郸市Prefecture-level City9,174,683

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hándān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānzhài Zhèn安寨镇TownQŭzhōu Xiàn54,641
Bǎihèjí Xiāng柏鹤集乡Rural TownshipLínzhāng Xiàn38,238
Băijiācūn Jiēdào百家村街道办事处Urban SubdistrictFùxīng Qū29,775
Bǎisìyíng Xiāng柏寺营乡Rural TownshipChéng'ān Xiàn21,368
Báitŭ Zhèn白土镇TownCí Xiàn21,135
Báizhài Xiāng白寨乡Rural TownshipQŭzhōu Xiàn49,761
Bĕi'ānlè Xiāng北安乐乡Rural TownshipWŭ'ān Shì29,889
Bĕi'ānzhuāng Xiāng北安庄乡Rural TownshipWŭ'ān Shì16,684
Bĕifēng Xiāng北峰乡Rural TownshipDàmíng Xiàn33,111
Bĕigāo Zhèn北皋镇TownWèi Xiàn62,630
Bĕijiăbì Xiāng北贾壁乡Rural TownshipCí Xiàn28,602
Bĕitáitóu Xiāng北台头乡Rural TownshipWèi Xiàn16,267
Bĕixiāngyì Xiāng北乡义乡Rural TownshipChéng'ān Xiàn38,211
Bĕizhāngzhuāng Zhèn北张庄镇TownHánshān Qū28,196
Biānmă Xiāng边马乡Rural TownshipWèi Xiàn45,042
Bókŏu Xiāng泊口乡Rural TownshipWèi Xiàn35,108
Bóyán Zhèn伯延镇TownWŭ'ān Shì20,072
Cáozhuāng Xiāng曹庄乡Rural TownshipJīzé Xiàn34,973
Cháibăo Zhèn柴堡镇TownGuăntáo Xiàn42,991
Chángxiàng Xiāng长巷乡Rural TownshipChéng'ān Xiàn23,666
Chéncūn Huízú Xiāng陈村回族乡Rural TownshipQiū Xiàn6,227
Chéng'ān Zhèn成安镇TownChéng'ān Xiàn76,075
Chēnggōují Zhèn称勾集镇TownLínzhāng Xiàn41,591
Chēwăng Zhèn车往镇TownWèi Xiàn35,815
Císhān Zhèn磁山镇TownWŭ'ān Shì33,474
Cízhōu Zhèn磁州镇TownCí Xiàn143,465
Cóngtáidōng Jiēdào丛台东街道办事处Urban SubdistrictCóngtái Qū64,312
Cóngtáixī Jiēdào丛台西街道办事处Urban SubdistrictCóngtái Qū23,433
Dàbĕiwāng Zhèn大北汪镇TownYŏngnián Qū36,818
Dàhédào Xiāng大河道乡Rural TownshipQŭzhōu Xiàn23,403
Dàizhào Xiāng代召乡Rural TownshipHándān Xiàn34,210
Dàjiē Xiāng大街乡Rural TownshipDàmíng Xiàn37,290
Dàmăcūn Xiāng大马村乡Rural TownshipWèi Xiàn18,717
Dàmíng Zhèn大名镇TownDàmíng Xiàn59,669
Dàodōngbăo Xiāng道东堡乡Rural TownshipChéng'ān Xiàn44,560
Dàshè Zhèn大社镇TownFēngfēngkuàng Qū47,674
Dàtóng Zhèn大同镇TownWŭ'ān Shì43,995
Dàxīhán Xiāng大西韩乡Rural TownshipFéixiāng Qū31,971
Dàxīnzhuāng Xiāng大辛庄乡Rural TownshipWèi Xiàn31,056
Dàyù Zhèn大峪镇TownFēngfēngkuàng Qū17,293
Dézhèng Zhèn德政镇TownWèi Xiàn24,034
Díqiū Xiāng狄邱乡Rural TownshipLínzhāng Xiàn28,702
Dìsìtuăn Zhèn第四疃镇TownQŭzhōu Xiàn39,827
Dōngdàigù Xiāng东代固乡Rural TownshipWèi Xiàn29,371
Dōngyángzhuāng Xiāng东杨庄乡Rural TownshipYŏngnián Qū40,693
Dōngzhāngbăo Xiāng东漳堡乡Rural TownshipFéixiāng Qū31,573
Dōngzhāngmèng Xiāng东张孟乡Rural TownshipGuăngpíng Xiàn23,701
Dùcūnjí Xiāng杜村集乡Rural TownshipLínzhāng Xiàn44,830
Dūdăng Xiāng都党乡Rural TownshipCí Xiàn16,009
Èrliùqī'èr Jiēdào二六七二街道办事处Urban SubdistrictFùxīng Qū15,199
Fángzhài Zhèn房寨镇TownGuăntáo Xiàn25,437
Féixiāng Zhèn肥乡镇TownFéixiāng Qū77,971
Fēngfēng Zhèn峰峰镇TownFēngfēngkuàng Qū81,631
Fēngzhèng Xiāng风正乡Rural TownshipJīzé Xiàn24,479
Fŭdōng Jiēdào滏东街道办事处Urban SubdistrictHánshān Qū42,946
Fútúdiàn Xiāng浮图店乡Rural TownshipJīzé Xiàn48,242
Gāoyú Zhèn高臾镇TownCí Xiàn46,259
Gènglè Zhèn更乐镇TownShè Xiàn22,635
Guānfáng Xiāng关防乡Rural TownshipShè Xiàn14,032
Guăngfŭ Zhèn广府镇TownYŏngnián Qū49,716
Guāngmínglù Jiēdào光明路街道办事处Urban SubdistrictHánshān Qū18,164
Guāngmíngqiáo Jiēdào光明桥街道办事处Urban SubdistrictCóngtái Qū47,685
Guăngpíng Zhèn广平镇TownGuăngpíng Xiàn66,384
Guāntái Zhèn观台镇TownCí Xiàn32,198
Guăntáo Xiāng管陶乡Rural TownshipWŭ'ān Shì19,465
Guăntáo Zhèn馆陶镇TownGuăntáo Xiàn66,372
Gŭchéngyíng Xiāng古城营乡Rural TownshipQiū Xiàn30,688
Gùxīn Zhèn固新镇TownShè Xiàn24,404
Hécūn Zhèn和村镇TownFēngfēngkuàng Qū65,077
Hèjìn Zhèn贺进镇TownWŭ'ān Shì24,481
Hénándiàn Zhèn河南店镇TownShè Xiàn30,145
Hénántuăn Zhèn河南疃镇TownQŭzhōu Xiàn43,134
Hépíng Jiēdào和平街道办事处Urban SubdistrictCóngtái Qū10,576
Héshāzhèn Zhèn河沙镇镇TownHándān Xiàn39,261
Hézhāng Xiāng合漳乡Rural TownshipShè Xiàn20,711
Hóngmiào Xiāng红庙乡Rural TownshipDàmíng Xiàn32,187
Hòucūn Zhèn侯村镇TownQŭzhōu Xiàn59,299
Huāguānyíng Xiāng花官营乡Rural TownshipCí Xiàn34,947
Huáiqiáo Xiāng槐桥乡Rural TownshipQŭzhōu Xiàn27,784
Huàlínlù Jiēdào化林路街道办事处Urban SubdistrictFùxīng Qū47,512
Huángjīndī Xiāng黄金堤乡Rural TownshipDàmíng Xiàn33,926
Huángliángmèng Zhèn黄粱梦镇TownHándān Xiàn56,896
Huángshā Zhèn黄沙镇TownCí Xiàn16,579
Hùcūn Zhèn户村镇TownHándān Xiàn29,893
Huílóng Zhèn回隆镇TownWèi Xiàn44,468
Huŏmó Jiēdào火磨街道办事处Urban SubdistrictHánshān Qū8,498
Huóshuĭ Xiāng活水乡Rural TownshipWŭ'ān Shì21,043
Jiăngwŭchéng Zhèn讲武城镇TownCí Xiàn48,065
Jiăngwŭ Xiāng讲武乡Rural TownshipYŏngnián Qū45,741
Jiānzhuāng Xiāng兼庄乡Rural TownshipHándān Xiàn90,174
Jièchéng Zhèn界城镇TownFēngfēngkuàng Qū25,295
Jièhédiàn Xiāng界河店乡Rural TownshipYŏngnián Qū31,676
Jĭngdiàn Zhèn井店镇TownShè Xiàn41,474
Jīntān Zhèn金滩镇TownDàmíng Xiàn46,974
Jiùdiàn Xiāng旧店乡Rural TownshipFéixiāng Qū30,923
Jiùzhì Xiāng旧治乡Rural TownshipDàmíng Xiàn44,827
Jīzé Zhèn鸡泽镇TownJīzé Xiàn65,000
Jízhēnzhài Xiāng棘针寨乡Rural TownshipWèi Xiàn23,871
Kāng'èrchéng Zhèn康二城镇TownWŭ'ān Shì39,953
Kāngzhuāng Xiāng康庄乡Rural TownshipHándān Xiàn30,141
Kuàngshān Zhèn矿山镇TownWŭ'ān Shì51,792
Liánfăngdōng Jiēdào联纺东街道办事处Urban SubdistrictCóngtái Qū42,332
Liánfăngxī Jiēdào联纺西街道办事处Urban SubdistrictCóngtái Qū34,172
Liáng'èrzhuāng Zhèn梁二庄镇TownQiū Xiàn27,361
Liáochéng Xiāng辽城乡Rural TownshipShè Xiàn19,680
Lĭjiātuăn Zhèn李家疃镇TownChéng'ān Xiàn37,015
Língyuánlù Jiēdào陵园路街道办事处Urban SubdistrictHánshān Qū13,982
Línmíngguān Zhèn临洺关镇TownYŏngnián Qū132,093
Línshuĭ Zhèn临水镇TownFēngfēngkuàng Qū128,433
Líntăn Zhèn林坦镇TownCí Xiàn31,123
Línzhāng Zhèn临漳镇TownLínzhāng Xiàn86,979
Liúhàn Xiāng刘汉乡Rural TownshipYŏngnián Qū44,199
Liŭlínqiáo Jiēdào柳林桥街道办事处Urban SubdistrictCóngtái Qū33,451
Liúyíng Xiāng刘营乡Rural TownshipYŏngnián Qū52,352
Liŭyuán Zhèn柳园镇TownLínzhāng Xiàn59,424
Lónghŭ Xiāng龙虎乡Rural TownshipShè Xiàn20,737
Lóngwángmiào Zhèn龙王庙镇TownDàmíng Xiàn51,354
Lùcūnyíng Xiāng路村营乡Rural TownshipCí Xiàn23,815
Luóchéngtóu Jiēdào罗城头街道办事处Urban SubdistrictHánshān Qū88,709
Lùqiáo Xiāng路桥乡Rural TownshipGuăntáo Xiàn36,889
Lùtóu Xiāng鹿头乡Rural TownshipShè Xiàn16,874
Măjiāzhuāng Xiāng马家庄乡Rural TownshipWŭ'ān Shì18,168
Màodōng Jiēdào贸东街道办事处Urban SubdistrictHánshān Qū17,019
Màoxī Jiēdào贸西街道办事处Urban SubdistrictHánshān Qū19,522
Máoyănbăo Xiāng毛演堡乡Rural TownshipFéixiāng Qū39,348
Mătóu Zhèn马头镇TownHánshān Qū32,380
Măzhuāng Xiāng马庄乡Rural TownshipHánshān Qū21,016
Mùjĭng Xiāng木井乡Rural TownshipShè Xiàn17,237
Nánbăo Xiāng南堡乡Rural TownshipHándān Xiàn67,697
Nánchéng Xiāng南城乡Rural TownshipCí Xiàn23,057
Nándōngfāng Zhèn南东坊镇TownLínzhāng Xiàn25,116
Nánháncūn Xiāng南韩村乡Rural TownshipGuăngpíng Xiàn30,172
Nánlĭyuè Xiāng南里岳乡Rural TownshipQŭzhōu Xiàn31,832
Nánlǚgù Xiāng南吕固乡Rural TownshipHándān Xiàn33,044
Nánshuāngmiào Xiāng南双庙乡Rural TownshipWèi Xiàn34,520
Nánxīndiàn Xiāng南辛店乡Rural TownshipQiū Xiàn23,855
Nánxúcūn Xiāng南徐村乡Rural TownshipGuăntáo Xiàn26,625
Nányáncūn Zhèn南沿村镇TownYŏngnián Qū53,211
Nányángbăo Xiāng南阳堡乡Rural TownshipGuăngpíng Xiàn27,192
Niàntóu Xiāng埝头乡Rural TownshipDàmíng Xiàn45,028
Nónglínlù Jiēdào农林路街道办事处Urban SubdistrictHánshān Qū10,865
Páihuái Zhèn徘徊镇TownWŭ'ān Shì27,589
Pángcūn Jiēdào庞村街道办事处Urban SubdistrictFùxīng Qū7,013
Péngchéng Zhèn彭城镇TownFēngfēngkuàng Qū56,711
Péngjiāzhài Xiāng彭家寨乡Rural TownshipFùxīng Qū41,390
Piānchéng Zhèn偏城镇TownShè Xiàn13,068
Piāndiàn Xiāng偏店乡Rural TownshipShè Xiàn18,373
Pínggùdiàn Zhèn平固店镇TownGuăngpíng Xiàn36,141
Pūshàng Xiāng铺上乡Rural TownshipDàmíng Xiàn31,033
Qiándàmó Xiāng前大磨乡Rural TownshipWèi Xiàn26,097
Qiūchéng Zhèn邱城镇TownQiū Xiàn32,605
Qŭmò Xiāng曲陌乡Rural TownshipYŏngnián Qū39,061
Qŭzhōu Zhèn曲周镇TownQŭzhōu Xiàn69,960
Rénmínlù Jiēdào人民路街道办事处Urban SubdistrictCóngtái Qū30,849
Sānlíng Xiāng三陵乡Rural TownshipHándān Xiàn25,083
Shāgētă Xiāng沙圪塔乡Rural TownshipDàmíng Xiàn29,347
Shākŏují Xiāng沙口集乡Rural TownshipWèi Xiàn41,557
Shàngbì Zhèn尚璧镇TownHándān Xiàn55,613
Shāngchéng Zhèn商城镇TownChéng'ān Xiàn60,146
Shàngtuánchéng Xiāng上团城乡Rural TownshipWŭ'ān Shì34,274
Shèchéng Zhèn涉城镇TownShè Xiàn83,943
Shènglìqiáo Jiēdào胜利桥街道办事处Urban SubdistrictFùxīng Qū26,539
Shéntóu Xiāng神头乡Rural TownshipShè Xiàn14,215
Shícūnyíng Xiāng时村营乡Rural TownshipCí Xiàn26,392
Shídòng Xiāng石洞乡Rural TownshipWŭ'ān Shì22,189
Shíhuà Jiēdào石化街道办事处Urban SubdistrictFùxīng Qū5,297
Shílĭpū Xiāng十里铺乡Rural TownshipGuăngpíng Xiàn40,189
Shìwàngjí Xiāng仕望集乡Rural TownshipWèi Xiàn20,270
Shòushānsì Xiāng寿山寺乡Rural TownshipGuăntáo Xiàn39,381
Shuāngjĭng Zhèn双井镇TownWèi Xiàn43,629
Shuāngmiào Xiāng双庙乡Rural TownshipGuăngpíng Xiàn45,214
Shuāngtă Zhèn双塔镇TownJīzé Xiàn36,895
Shūcūn Zhèn淑村镇TownWŭ'ān Shì25,962
Shùguăn Zhèn束馆镇TownDàmíng Xiàn40,305
Sìjìqīng Jiēdào四季青街道办事处Urban SubdistrictCóngtái Qū23,727
Sūcáo Xiāng苏曹乡Rural TownshipCóngtái Qū36,687
Sūngāndiàn Xiāng孙甘店乡Rural TownshipDàmíng Xiàn38,542
Sūntáojí Zhèn孙陶集镇TownLínzhāng Xiàn57,385
Suŏbăo Zhèn索堡镇TownShè Xiàn23,418
Táichéng Xiāng台城乡Rural TownshipCí Xiàn26,647
Táoquán Xiāng陶泉乡Rural TownshipCí Xiàn16,478
Tiāntáishān Zhèn天台山镇TownFéixiāng Qū39,728
Tiĕlùdàyuàn Jiēdào铁路大院街道办事处Urban SubdistrictFùxīng Qū19,298
Túnzhuāngyíng Xiāng屯庄营乡Rural TownshipFéixiāng Qū30,169
Wàndī Zhèn万堤镇TownDàmíng Xiàn31,932
Wángcūn Xiāng王村乡Rural TownshipDàmíng Xiàn40,589
Wángqiáo Xiāng王桥乡Rural TownshipGuăntáo Xiàn35,513
Wèichéng Zhèn魏城镇TownWèi Xiàn133,734
Wèisēngzhài Zhèn魏僧寨镇TownGuăntáo Xiàn35,824
Wŭ'ān Zhèn武安镇TownWŭ'ān Shì134,485
Wúguānyíng Xiāng吴官营乡Rural TownshipJīzé Xiàn25,732
Wŭjí Zhèn午汲镇TownWŭ'ān Shì45,776
Xiāngcàiyíng Xiāng香菜营乡Rural TownshipLínzhāng Xiàn30,020
Xiāngchénggù Zhèn香城固镇TownQiū Xiàn30,045
Xiăolóngmă Xiāng小龙马乡Rural TownshipYŏngnián Qū51,053
Xiăoxībăo Xiāng小西堡乡Rural TownshipYŏngnián Qū38,097
Xiăozhài Zhèn小寨镇TownJīzé Xiàn39,007
Xīdá Zhèn西达镇TownShè Xiàn16,428
Xīfùjí Xiāng西付集乡Rural TownshipDàmíng Xiàn40,443
Xīguānglù Zhèn西光禄镇TownCí Xiàn42,315
Xīgùyì Xiāng西固义乡Rural TownshipCí Xiàn21,795
Xīhézhuāng Xiāng西河庄乡Rural TownshipYŏngnián Qū32,328
Xīn'ānzhèn Xiāng辛安镇乡Rural TownshipFéixiāng Qū28,492
Xīnmătóu Zhèn新马头镇TownQiū Xiàn76,797
Xīnpō Zhèn新坡镇TownFēngfēngkuàng Qū26,898
Xīnyì Xiāng辛义乡Rural TownshipChéng'ān Xiàn41,533
Xīnzhuāngbăo Xiāng辛庄堡乡Rural TownshipYŏngnián Qū43,273
Xīnzhuāngyíng Xiāng辛庄营乡Rural TownshipCí Xiàn43,575
Xīsìzhuāng Xiāng西寺庄乡Rural TownshipWŭ'ān Shì40,069
Xīsū Xiāng西苏乡Rural TownshipYŏngnián Qū60,866
Xītŭshān Xiāng西土山乡Rural TownshipWŭ'ān Shì61,348
Xīwèizhuāng Xiāng西未庄乡Rural TownshipDàmíng Xiàn29,741
Xíwén Xiāng习文乡Rural TownshipLínzhāng Xiàn37,008
Xīxū Zhèn西戌镇TownShè Xiàn15,683
Xīyángchéng Xiāng西阳城乡Rural TownshipYŏngnián Qū25,835
Xīyánggāo Xiāng西羊羔乡Rural TownshipLínzhāng Xiàn22,219
Yálĭ Zhèn牙里镇TownWèi Xiàn50,291
Yángqiáo Zhèn杨桥镇TownDàmíng Xiàn47,389
Yángyì Zhèn阳邑镇TownWŭ'ān Shì46,826
Yáozhài Xiāng姚寨乡Rural TownshipYŏngnián Qū43,181
Yĕhúguăi Xiāng野胡拐乡Rural TownshipWèi Xiàn17,331
Yĕtáo Zhèn冶陶镇TownWŭ'ān Shì22,644
Yìchéng Zhèn邑城镇TownWŭ'ān Shì38,822
Yìjĭng Zhèn义井镇TownFēngfēngkuàng Qū54,899
Yíngzhèn Huízú Xiāng营镇回族乡Rural TownshipDàmíng Xiàn15,353
Yīzhuāng Xiāng依庄乡Rural TownshipQŭzhōu Xiàn27,969
Yŏnghéhuì Zhèn永合会镇TownYŏngnián Qū40,175
Yuànbăo Xiāng院堡乡Rural TownshipWèi Xiàn18,410
Yuángù Xiāng元固乡Rural TownshipFéixiāng Qū41,515
Yuèchéng Zhèn岳城镇TownCí Xiàn35,428
Yùxīnnán Jiēdào浴新南街道办事处Urban SubdistrictHánshān Qū32,986
Zhāngcūnjí Xiāng张村集乡Rural TownshipLínzhāng Xiàn51,849
Zhāng'èrzhuāng Zhèn张二庄镇TownWèi Xiàn56,975
Zhānghédiàn Zhèn漳河店镇TownChéng'ān Xiàn34,824
Zhāngjí Xiāng张集乡Rural TownshipDàmíng Xiàn37,995
Zhānglĭjí Xiāng章里集乡Rural TownshipLínzhāng Xiàn36,512
Zhāngxībăo Zhèn张西堡镇TownYŏngnián Qū45,614
Zhèngxī Xiāng正西乡Rural TownshipYŏngnián Qū37,953
Zhōnghuá Jiēdào中华街道办事处Urban SubdistrictCóngtái Qū16,554
Zhuānzhàiyíng Xiāng砖寨营乡Rural TownshipLínzhāng Xiàn40,727
Zhŭhélù Jiēdào渚河路街道办事处Urban SubdistrictHánshān Qū51,343

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).