Home  →    →  
Show Map

China: Tiānshuĭ Shì / 天水市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tiānshuĭ Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gāngŭ Xiàn甘谷县County559,713
Màijī Qū麦积区District553,268
Qín'ān Xiàn秦安县County515,423
Qīngshuĭ Xiàn清水县County266,908
Qínzhōu Qū秦州区District643,906
Wŭshān Xiàn武山县County437,268
Zhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn张家川回族自治县Autonomous County286,063
Tiānshuĭ Shì天水市Prefecture-level City3,262,549

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tiānshuĭ Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānfú Xiāng安伏乡Rural TownshipQín'ān Xiàn32,146
Ānyuăn Zhèn安远镇TownGāngŭ Xiàn40,828
Báijiāwān Xiāng白家湾乡Rural TownshipGāngŭ Xiàn20,486
Báishā Xiāng白沙乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn14,584
Báituó Zhèn白驼镇TownQīngshuĭ Xiàn15,555
Bālĭwān Xiāng八里湾乡Rural TownshipGāngŭ Xiàn31,856
Bĕidàobù Jiēdào北道埠街道Urban SubdistrictMàijī Qū35,671
Bóyáng Zhèn伯阳镇TownMàijī Qū22,469
Căochuānpū Xiāng草川铺乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn9,012
Chéngguān Zhèn城关镇TownWŭshān Xiàn68,643
Chuānwáng Xiāng川王乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn12,519
Dàchéng Jiēdào大城街道Urban SubdistrictQínzhōu Qū26,022
Dàmén Xiāng大门乡Rural TownshipQínzhōu Qū18,281
Dăngchuān Xiāng党川乡Rural TownshipMàijī Qū4,670
Dàobĕi Jiēdào道北街道Urban SubdistrictMàijī Qū39,101
Dàshí Xiāng大石乡Rural TownshipGāngŭ Xiàn27,474
Dàxiàngshān Zhèn大像山镇TownGāngŭ Xiàn103,589
Dàyáng Xiāng大阳乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn21,846
Dàzhuāng Xiāng大庄乡Rural TownshipGāngŭ Xiàn16,156
Dōngchà Zhèn东岔镇TownMàijī Qū9,920
Dōngguān Jiēdào东关街道Urban SubdistrictQínzhōu Qū24,427
Fēngwàng Xiāng丰望乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn8,540
Gānquán Zhèn甘泉镇TownMàijī Qū39,108
Gāolóu Xiāng高楼乡Rural TownshipWŭshān Xiàn18,170
Gōngmén Zhèn恭门镇TownZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn23,100
Guānzi Zhèn关子镇TownQínzhōu Qū24,176
Guōchuān Xiāng郭川乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn15,276
Guōjiā Zhèn郭嘉镇TownQín'ān Xiàn37,008
Gŭpō Xiāng古坡乡Rural TownshipGāngŭ Xiàn8,661
Hóngbăo Zhèn红堡镇TownQīngshuĭ Xiàn20,868
Huàlín Xiāng桦林乡Rural TownshipWŭshān Xiàn16,103
Huángmén Xiāng黄门乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn12,194
Huāniú Zhèn花牛镇TownMàijī Qū57,360
Huáqí Xiāng华歧乡Rural TownshipQínzhōu Qū18,473
Húchuān Xiāng胡川乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn14,993
Hŭpò Xiāng琥珀乡Rural TownshipMàijī Qū10,719
Jiăchuān Xiāng贾川乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn10,587
Jièkŏu Zhèn藉口镇TownQínzhōu Qū31,956
Jīnjí Zhèn金集镇TownQīngshuĭ Xiàn13,250
Jīnshān Xiāng金山乡Rural TownshipGāngŭ Xiàn37,727
Jŭtóu Xiāng咀头乡Rural TownshipWŭshān Xiàn16,390
Liángshān Xiāng梁山乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn12,894
Liánhuā Zhèn莲花镇TownQín'ān Xiàn34,447
Liánwŭ Xiāng连五乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn12,261
Lìqiáo Xiāng利桥乡Rural TownshipMàijī Qū5,146
Liúbăo Xiāng刘堡乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn12,581
Liùfēng Zhèn六峰镇TownGāngŭ Xiàn36,718
Liúpíng Xiāng刘坪乡Rural TownshipQín'ān Xiàn21,406
Lĭxīn Xiāng礼辛乡Rural TownshipGāngŭ Xiàn16,753
Lŏngchéng Zhèn陇城镇TownQín'ān Xiàn25,055
Lŏngdōng Xiāng陇东乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn10,814
Lóngshān Zhèn龙山镇TownZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn37,976
Lóngtái Xiāng龙台乡Rural TownshipWŭshān Xiàn11,063
Luòmén Zhèn洛门镇TownWŭshān Xiàn89,998
Măguān Xiāng马关乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn22,032
Màijī Zhèn麦积镇TownMàijī Qū18,930
Mălì Zhèn马力镇TownWŭshān Xiàn42,260
Mălù Xiāng马鹿乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn11,922
Măpăoquán Zhèn马跑泉镇TownMàijī Qū59,730
Mŭdān Zhèn牡丹镇TownQínzhōu Qū21,104
Mùhé Xiāng木河乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn16,592
Niángniángbà Zhèn娘娘坝镇TownQínzhōu Qū24,044
Pán'ān Zhèn磐安镇TownGāngŭ Xiàn70,072
Píng'ān Xiāng平安乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn7,146
Píngnán Zhèn平南镇TownQínzhōu Qū36,181
Qiānhù Xiāng千户乡Rural TownshipQín'ān Xiàn18,501
Qiáonán Jiēdào桥南街道Urban SubdistrictMàijī Qū46,710
Qīlĭdūn Jiēdào七里墩街道Urban SubdistrictQínzhōu Qū55,374
Qínlĭng Xiāng秦岭乡Rural TownshipQínzhōu Qū11,731
Qíntíng Zhèn秦亭镇TownQīngshuĭ Xiàn13,478
Qíshòu Xiāng齐寿乡Rural TownshipQínzhōu Qū14,906
Sānchà Xiāng三岔乡Rural TownshipMàijī Qū13,723
Shāndān Xiāng山丹乡Rural TownshipWŭshān Xiàn24,235
Shānmén Zhèn山门镇TownQīngshuĭ Xiàn9,486
Shètáng Zhèn社棠镇TownMàijī Qū29,811
Shífó Xiāng石佛乡Rural TownshipMàijī Qū32,808
Shímăpíng Jiēdào石马坪街道Urban SubdistrictQínzhōu Qū45,964
Sìmén Zhèn四门镇TownWŭshān Xiàn27,168
Sōngshù Xiāng松树乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn11,581
Tàijīng Zhèn太京镇TownQínzhōu Qū24,387
Tāngē Zhèn滩歌镇TownWŭshān Xiàn37,074
Tiānshuĭjùn Jiēdào天水郡街道Urban SubdistrictQínzhōu Qū45,209
Tiānshuĭ Zhèn天水镇TownQínzhōu Qū24,819
Tŭmén Xiāng土门乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn13,487
Wāngchuān Zhèn汪川镇TownQínzhōu Qū32,073
Wángfŭ Xiāng王甫乡Rural TownshipQín'ān Xiàn23,414
Wánghé Xiāng王河乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn12,410
Wángyáo Xiāng王窑乡Rural TownshipQín'ān Xiàn17,925
Wángyĭn Xiāng王尹乡Rural TownshipQín'ān Xiàn22,131
Wèidiàn Xiāng魏店乡Rural TownshipQín'ān Xiàn26,896
Wèinán Zhèn渭南镇TownMàijī Qū33,014
Wēnquán Xiāng温泉乡Rural TownshipWŭshān Xiàn18,314
Wŭjiāhé Xiāng武家河乡Rural TownshipGāngŭ Xiàn14,679
Wŭlóng Xiāng五龙乡Rural TownshipMàijī Qū20,035
Wŭyíng Xiāng五营乡Rural TownshipQín'ān Xiàn34,509
Xīchuān Zhèn西川镇TownQín'ān Xiàn29,394
Xièjiāwān Xiāng谢家湾乡Rural TownshipGāngŭ Xiàn22,066
Xīguān Jiēdào西关街道Urban SubdistrictQínzhōu Qū40,460
Xīnchéng Xiāng新城乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn10,361
Xīngfēng Xiāng兴丰乡Rural TownshipQín'ān Xiàn23,922
Xīngguó Zhèn兴国镇TownQín'ān Xiàn95,211
Xīnxīng Zhèn新兴镇TownGāngŭ Xiàn97,483
Xīnyáng Zhèn新阳镇TownMàijī Qū27,592
Xīpíng Xiāng西坪乡Rural TownshipGāngŭ Xiàn15,165
Yán'ān Xiāng沿安乡Rural TownshipWŭshān Xiàn13,871
Yánghé Xiāng杨河乡Rural TownshipWŭshān Xiàn13,400
Yángjiāsì Xiāng杨家寺乡Rural TownshipQínzhōu Qū11,510
Yánjiā Xiāng阎家乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn8,325
Yèbăo Xiāng叶堡乡Rural TownshipQín'ān Xiàn30,091
Yŏngqīng Zhèn永清镇TownQīngshuĭ Xiàn55,595
Yuánlóng Zhèn元龙镇TownMàijī Qū18,938
Yuănmén Xiāng远门乡Rural TownshipQīngshuĭ Xiàn9,830
Yuānyāng Zhèn鸳鸯镇TownWŭshān Xiàn26,352
Yúnshān Xiāng云山乡Rural TownshipQín'ān Xiàn16,220
Yúpán Xiāng榆盘乡Rural TownshipWŭshān Xiàn14,227
Yùquán Zhèn玉泉镇TownQínzhōu Qū44,372
Zàojiāo Zhèn皂郊镇TownQínzhōu Qū32,260
Zhāngjiāchuān Zhèn张家川镇TownZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn62,497
Zhāngmián Xiāng张棉乡Rural TownshipZhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn9,379
Zhōngchéng Jiēdào中城街道Urban SubdistrictQínzhōu Qū22,587
Zhōngliáng Xiāng中梁乡Rural TownshipQínzhōu Qū13,590
Zhōngshān Xiāng中山乡Rural TownshipQín'ān Xiàn27,147
Zhōngtān Zhèn中滩镇TownMàijī Qū27,813

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.