Home  →    →  
Show Map

China: Shāngluò Shì / 商洛市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Shāngluò Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dānfèng Xiàn丹凤县County295,349
Luònán Xiàn洛南县County441,613
Shāngnán Xiàn商南县County221,569
Shāngzhōu Qū商州区District531,696
Shānyáng Xiàn山阳县County422,255
Zhàshuĭ Xiàn柞水县County153,398
Zhèn'ān Xiàn镇安县County275,862
Shāngluò Shì商洛市Prefecture-level City2,341,742

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shāngluò Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báilàng Zhèn白浪镇TownShāngnán Xiàn6,228
Báilŭchŭ Xiāng白鲁础乡Rural TownshipShāngnán Xiàn5,535
Báiyángdiàn Zhèn白杨店镇TownShāngzhōu Qū18,658
Bǎiyùsì Xiāng柏峪寺乡Rural TownshipLuònán Xiàn6,560
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownShāngzhōu Qū11,828
Bănyán Zhèn板岩镇TownShānyáng Xiàn23,458
Băo'ān Zhèn保安镇TownLuònán Xiàn23,384
Bĕikuānpíng Zhèn北宽坪镇TownShāngzhōu Qū14,386
Bĕizhàochuān Xiāng北赵川乡Rural TownshipDānfèng Xiàn7,453
Càichuān Zhèn蔡川镇TownDānfèng Xiàn8,789
Càiyùyáo Zhèn蔡玉窑镇TownZhàshuĭ Xiàn6,704
Cáopíng Zhèn曹坪镇TownZhàshuĭ Xiàn5,115
Cháipíng Zhèn柴坪镇TownZhèn'ān Xiàn10,707
Cháizhuāng Xiāng柴庄乡Rural TownshipZhàshuĭ Xiàn5,513
Chánggōu Zhèn长沟镇TownShānyáng Xiàn11,770
Chén'ĕr Zhèn陈耳镇TownLuònán Xiàn4,700
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictShāngzhōu Qū105,851
Chéngguān Zhèn城关镇TownLuònán Xiàn89,324
Chéngguān Zhèn城关镇TownShāngnán Xiàn55,837
Chéngguān Zhèn城关镇TownShānyáng Xiàn67,194
Chényuán Jiēdào陈塬街道办事处Urban SubdistrictShāngzhōu Qū14,937
Dàjīng Zhèn大荆镇TownShāngzhōu Qū26,702
Dăngmă Xiāng党马乡Rural TownshipShāngnán Xiàn11,626
Dàpíng Zhèn大坪镇TownZhèn'ān Xiàn13,257
Dárén Zhèn达仁镇TownZhèn'ān Xiàn11,247
Dàzhàoyù Jiēdào大赵峪街道办事处Urban SubdistrictShāngzhōu Qū22,126
Dìhuā Zhèn棣花镇TownDānfèng Xiàn20,521
Dōngchuān Zhèn东川镇TownZhèn'ān Xiàn5,132
Dōnglĭng Xiāng东岭乡Rural TownshipDānfèng Xiàn4,367
Èryùhé Xiāng二峪河乡Rural TownshipShānyáng Xiàn5,803
Făguān Xiāng法官乡Rural TownshipShānyáng Xiàn17,328
Fēngbĕihé Xiāng丰北河乡Rural TownshipZhàshuĭ Xiàn3,528
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownZhàshuĭ Xiàn17,850
Fùshuĭ Zhèn富水镇TownShāngnán Xiàn21,753
Gāobàdiàn Zhèn高坝店镇TownShānyáng Xiàn29,567
Gāofēng Zhèn高峰镇TownZhèn'ān Xiàn8,951
Gāoyào Xiāng高耀乡Rural TownshipLuònán Xiàn11,081
Gĕtiáo Xiāng葛条乡Rural TownshipShānyáng Xiàn4,933
Guānpínghé Xiāng关坪河乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn5,587
Gŭchéng Zhèn古城镇TownLuònán Xiàn26,896
Guòfēnglóu Zhèn过风楼镇TownShāngnán Xiàn13,443
Hēilóngkŏu Zhèn黑龙口镇TownShāngzhōu Qū17,900
Hēishān Zhèn黑山镇TownShāngzhōu Qū12,670
Hóngménhé Xiāng红门河乡Rural TownshipShāngzhōu Qū7,851
Hóngyánsì Zhèn红岩寺镇TownZhàshuĭ Xiàn13,677
Huángjiāwān Xiāng黄家湾乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn6,104
Huánglóng Xiāng黄龙乡Rural TownshipShānyáng Xiàn6,513
Huāpíngzi Xiāng花瓶子乡Rural TownshipDānfèng Xiàn8,879
Huāyuán Xiāng花园乡Rural TownshipDānfèng Xiàn5,031
Huílóng Zhèn回龙镇TownZhèn'ān Xiàn10,464
Hùjiāyuán Zhèn户家塬镇TownShānyáng Xiàn19,288
Jiàlù Xiāng驾鹿乡Rural TownshipLuònán Xiàn7,336
Jiézi Xiāng结子乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn8,305
Jĭngcūn Zhèn景村镇TownLuònán Xiàn38,721
Jīnlíngsì Zhèn金陵寺镇TownShāngzhōu Qū20,196
Jiŭjiānfáng Xiāng九间房乡Rural TownshipZhàshuĭ Xiàn3,369
Liănghé Xiāng两河乡Rural TownshipZhàshuĭ Xiàn650
Liángjiāwān Zhèn梁家湾镇TownShāngnán Xiàn7,702
Liănglĭng Xiāng两岭乡Rural TownshipShānyáng Xiàn10,635
Liánhuāchí Xiāng莲花池乡Rural TownshipShānyáng Xiàn8,071
Lĭmiào Xiāng李庙乡Rural TownshipShāngzhōu Qū11,932
Língkŏu Zhèn灵口镇TownLuònán Xiàn21,861
Línglóng Xiāng灵龙乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn10,326
Liúwān Jiēdào刘湾街道办事处Urban SubdistrictShāngzhōu Qū23,579
Liúxiānpíng Xiāng留仙坪乡Rural TownshipDānfèng Xiàn5,753
Lóngjūzhài Zhèn龙驹寨镇TownDānfèng Xiàn65,934
Lóngshèng Xiāng龙胜乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn2,930
Lóngwángmiào Xiāng龙王庙乡Rural TownshipShāngzhōu Qū6,548
Luánzhuāng Zhèn峦庄镇TownDānfèng Xiàn14,664
Luòyuán Zhèn洛源镇TownLuònán Xiàn16,672
Máchíhé Xiāng麻池河乡Rural TownshipShāngzhōu Qū10,981
Măjiātái Xiāng马家台乡Rural TownshipZhàshuĭ Xiàn5,773
Májiē Zhèn麻街镇TownShāngzhōu Qū14,537
Mànchuānguān Zhèn漫川关镇TownShānyáng Xiàn17,098
Máolĭgăng Xiāng毛里岗乡Rural TownshipDānfèng Xiàn3,910
Máopíng Huízú Zhèn茅坪回族镇TownZhèn'ān Xiàn7,991
Mápíng Zhèn麻坪镇TownLuònán Xiàn15,763
Miàogōu Xiāng庙沟乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn8,995
Miàopíng Xiāng庙坪乡Rural TownshipLuònán Xiàn14,818
Miàotái Xiāng庙台乡Rural TownshipLuònán Xiàn3,930
Mĭliáng Zhèn米粮镇TownZhèn'ān Xiàn18,795
Mùhùguān Zhèn牧护关镇TownShāngzhōu Qū8,428
Mùwáng Zhèn木王镇TownZhèn'ān Xiàn7,320
Nánkuānpíng Zhèn南宽坪镇TownShānyáng Xiàn17,112
Niú'ĕrchuān Zhèn牛耳川镇TownShānyáng Xiàn7,879
Púyù Xiāng蒲峪乡Rural TownshipShāngzhōu Qū5,441
Qiányòu Zhèn乾佑镇TownZhàshuĭ Xiàn27,137
Qīngshān Xiāng青山乡Rural TownshipShāngnán Xiàn10,153
Qīngtóngguān Zhèn青铜关镇TownZhèn'ān Xiàn16,548
Qīngyóuhé Zhèn清油河镇TownShāngnán Xiàn11,657
Sānchàhé Xiāng三岔河乡Rural TownshipShāngzhōu Qū11,410
Sānyào Zhèn三要镇TownLuònán Xiàn14,027
Sèhépū Zhèn色河铺镇TownShānyáng Xiàn14,728
Shāhézi Zhèn沙河子镇TownShāngzhōu Qū27,381
Shàngguānfāng Xiāng上官坊乡Rural TownshipShāngzhōu Qū4,633
Shàngsìdiàn Xiāng上寺店乡Rural TownshipLuònán Xiàn2,517
Shāng Zhèn商镇TownDānfèng Xiàn28,728
Shēnjiādié Xiāng申家垤乡Rural TownshipShānyáng Xiàn9,136
Shífósì Xiāng石佛寺乡Rural TownshipShānyáng Xiàn7,988
Shílĭpíng Zhèn十里坪镇TownShāngnán Xiàn11,487
Shílĭpū Xiāng十里铺乡Rural TownshipShānyáng Xiàn21,406
Shìmă Zhèn试马镇TownShāngnán Xiàn15,310
Shímén Zhèn石门镇TownLuònán Xiàn25,742
Shípō Zhèn石坡镇TownLuònán Xiàn25,086
Shíwèng Zhèn石瓮镇TownZhàshuĭ Xiàn6,357
Shuāngcáo Xiāng双槽乡Rural TownshipDānfèng Xiàn7,509
Shuĭgōu Xiāng水沟乡Rural TownshipShāngnán Xiàn6,735
Sì'ĕr Zhèn寺耳镇TownLuònán Xiàn8,135
Sìhào Xiāng四皓乡Rural TownshipLuònán Xiàn13,484
Sìpíng Zhèn寺坪镇TownDānfèng Xiàn8,652
Sìpō Xiāng寺坡乡Rural TownshipLuònán Xiàn10,875
Tàijíhé Zhèn太吉河镇TownShāngnán Xiàn15,458
Táopíng Xiāng桃坪乡Rural TownshipDānfèng Xiàn6,380
Tiānqiáo Xiāng天桥乡Rural TownshipShānyáng Xiàn6,070
Tiĕchăng Zhèn铁厂镇TownZhèn'ān Xiàn12,368
Tiĕyùpū Zhèn铁峪铺镇TownDānfèng Xiàn16,116
Tŭmén Zhèn土门镇TownDānfèng Xiàn13,293
Wăfángkŏu Xiāng瓦房口乡Rural TownshipZhàshuĭ Xiàn7,361
Wánglĭng Xiāng王岭乡Rural TownshipLuònán Xiàn6,353
Wángyán Xiāng王闫乡Rural TownshipShānyáng Xiàn5,260
Wángzhuāng Xiāng王庄乡Rural TownshipShānyáng Xiàn4,413
Wèidōng Zhèn卫东镇TownLuònán Xiàn12,011
Wèijiātái Xiāng魏家台乡Rural TownshipShāngnán Xiàn5,780
Wŭguān Zhèn武关镇TownDānfèng Xiàn13,489
Wŭzhú Xiāng伍竹乡Rural TownshipShānyáng Xiàn4,662
Xiàliáng Zhèn下梁镇TownZhàshuĭ Xiàn13,916
Xiānghé Zhèn湘河镇TownShāngnán Xiàn11,165
Xiăohékŏu Zhèn小河口镇TownShānyáng Xiàn14,217
Xiăolĭng Zhèn小岭镇TownZhàshuĭ Xiàn11,412
Xiàoyì Zhèn孝义镇TownShāngzhōu Qū13,754
Xièwān Xiāng谢湾乡Rural TownshipLuònán Xiàn12,590
Xīgōu Xiāng西沟乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn2,446
Xījīng Xiāng西荆乡Rural TownshipShāngzhōu Qū11,651
Xīkŏu Huízú Zhèn西口回族镇TownZhèn'ān Xiàn10,842
Xìngpíng Zhèn杏坪镇TownZhàshuĭ Xiàn17,464
Xīquán Xiāng西泉乡Rural TownshipShānyáng Xiàn5,576
Xīzhàochuān Zhèn西照川镇TownShānyáng Xiàn11,081
Xúnjiăn Zhèn巡检镇TownLuònán Xiàn8,092
Yànchíhé Xiāng砚池河乡Rural TownshipShāngzhōu Qū9,421
Yáncūn Xiāng闫村乡Rural TownshipShāngzhōu Qū4,667
Yángdì Zhèn杨地镇TownShānyáng Xiàn21,081
Yángsì Xiāng杨泗乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn2,236
Yángxié Zhèn杨斜镇TownShāngzhōu Qū14,804
Yángyùhé Zhèn杨峪河镇TownShāngzhōu Qū27,971
Yánpíng Xiāng延坪乡Rural TownshipShānyáng Xiàn5,851
Yāoshì Zhèn腰市镇TownShāngzhōu Qū20,144
Yècūn Zhèn夜村镇TownShāngzhōu Qū15,163
Yíngpán Zhèn营盘镇TownZhàshuĭ Xiàn7,572
Yínhuā Zhèn银花镇TownShānyáng Xiàn14,999
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownLuònán Xiàn21,655
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownZhèn'ān Xiàn63,859
Yuánzijiē Zhèn元子街镇TownShānyáng Xiàn7,616
Yuèhé Xiāng月河乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn1,993
Yuèrì Xiāng月日乡Rural TownshipDānfèng Xiàn8,595
Yŭlĭng Zhèn庾岭镇TownDānfèng Xiàn15,797
Yúngàisì Zhèn云盖寺镇TownZhèn'ān Xiàn13,079
Yúshī Xiāng余师乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn7,624
Zhāngcūn Zhèn张村镇TownShāngzhōu Qū16,146
Zhāngjiā Xiāng张家乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn8,756
Zhàochuān Zhèn赵川镇TownShāngnán Xiàn11,700
Zhōngcūn Zhèn中村镇TownShānyáng Xiàn21,522
Zhúlínguān Zhèn竹林关镇TownDānfèng Xiàn22,202
Zīyù Xiāng资峪乡Rural TownshipDānfèng Xiàn9,287

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.