Home  →    →  
Show Map

China: Chángzhì Shì / 长治市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chángzhì Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángzhì Xiàn长治县County340,963
Chángzi Xiàn长子县County353,266
Chéng Qū城区District483,628
Húguān Xiàn壶关县County291,609
Jiāo Qū郊区District281,213
Líchéng Xiàn黎城县County158,541
Lùchéng Shì潞城市County-level City226,874
Píngshùn Xiàn平顺县County150,955
Qìn Xiàn沁县County172,205
Qìnyuán Xiàn沁源县County158,702
Túnliú Xiàn屯留县County263,844
Wŭxiāng Xiàn武乡县County182,549
Xiāngyuán Xiàn襄垣县County270,216
Chángzhì Shì长治市Prefecture-level City3,334,565

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chángzhì Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băichĭ Zhèn百尺镇TownHúguān Xiàn32,499
Bàodiàn Zhèn鲍店镇TownChángzi Xiàn22,685
Bāyì Zhèn八义镇TownChángzhì Xiàn23,327
Bĕichéng Xiāng北呈乡Rural TownshipChángzhì Xiàn21,601
Bĕidānchē Xiāng北耽车乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn9,576
Bĕidĭ Xiāng北底乡Rural TownshipXiāngyuán Xiàn8,527
Bĕishè Xiāng北社乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn16,538
Cècūn Zhèn册村镇TownQìn Xiàn13,184
Chángbĕi Jiēdào长北街道办事处Urban SubdistrictJiāo Qū25,687
Chángpíng Jīngjì Kāifāqū常平经济开发区Township-like AreaHúguān Xiàn13,108
Chángqīng Jiēdào常青街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū47,018
Chángzhāng Xiāng常张乡Rural TownshipChángzi Xiàn15,229
Chángzhìgāoxīnjìshù Kāifāqū长治高新技术开发区Township-like AreaChéng Qū45,818
Chéngjiāchuān Jiēdào成家川街道办事处Urban SubdistrictLùchéng Shì28,704
Chéngjiāshān Xiāng程家山乡Rural TownshipLíchéng Xiàn6,235
Chìshíqiáo Xiāng赤石桥乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn5,937
Cìcūn Xiāng次村乡Rural TownshipQìn Xiàn3,871
Cílín Zhèn慈林镇TownChángzi Xiàn33,227
Cōngziyù Xiāng聪子峪乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn6,441
Dàbăotóu Zhèn大堡头镇TownChángzi Xiàn36,556
Dānzhū Zhèn丹朱镇TownChángzi Xiàn89,543
Dàxīnzhuāng Zhèn大辛庄镇TownJiāo Qū30,039
Dàyŏu Xiāng大有乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn10,917
Diànshàng Zhèn店上镇TownHúguān Xiàn28,843
Diànshàng Zhèn店上镇TownLùchéng Shì31,314
Dìngchāng Zhèn定昌镇TownQìn Xiàn57,064
Dōnghé Xiāng东和乡Rural TownshipChángzhì Xiàn19,590
Dōngjiē Jiēdào东街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū51,599
Dōngjĭnglĭng Xiāng东井岭乡Rural TownshipHúguān Xiàn17,600
Dōngsìtóu Xiāng东寺头乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn9,004
Dōngyángguān Zhèn东阳关镇TownLíchéng Xiàn15,301
Duànliŭ Xiāng段柳乡Rural TownshipQìn Xiàn15,266
Éwū Xiāng鹅屋乡Rural TownshipHúguān Xiàn7,818
Făzhōng Xiāng法中乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn7,717
Fēngyí Zhèn丰宜镇TownTúnliú Xiàn9,397
Fēngzhōu Zhèn丰州镇TownWŭxiāng Xiàn49,594
Fēnshuĭlĭng Xiāng分水岭乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn6,129
Guāntān Xiāng官滩乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn3,441
Gùchéng Zhèn故城镇TownWŭxiāng Xiàn15,861
Gŭhán Zhèn古韩镇TownXiāngyuán Xiàn82,325
Guōcūn Zhèn郭村镇TownQìn Xiàn11,026
Guōdào Zhèn郭道镇TownQìnyuán Xiàn17,198
Gùxiàn Jiēdào故县街道办事处Urban SubdistrictJiāo Qū66,978
Gùxiàn Xiāng故县乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn4,298
Gùxiàn Zhèn故县镇TownQìn Xiàn13,003
Hánbĕi Xiāng韩北乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn11,097
Hándiàn Zhèn韩店镇TownChángzhì Xiàn69,569
Hánhóng Xiāng韩洪乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn8,313
Hăojiāzhuāng Xiāng郝家庄乡Rural TownshipChángzhì Xiàn26,480
Héshénmiào Xiāng河神庙乡Rural TownshipTúnliú Xiàn16,999
Héshì Xiāng合室乡Rural TownshipLùchéng Shì8,275
Hóngjĭng Xiāng洪井乡Rural TownshipLíchéng Xiàn8,340
Hóngshuĭ Zhèn洪水镇TownWŭxiāng Xiàn22,508
Hóngtīguān Xiāng虹梯关乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn7,780
Hòubăo Zhèn侯堡镇TownXiāngyuán Xiàn44,360
Hòubĕizhuāng Zhèn堠北庄镇TownJiāo Qū41,006
Huángniăn Zhèn黄碾镇TownJiāo Qū35,495
Huángniútí Xiāng黄牛蹄乡Rural TownshipLùchéng Shì12,865
Huángshān Xiāng黄山乡Rural TownshipHúguān Xiàn25,991
Huángyádòng Zhèn黄崖洞镇TownLíchéng Xiàn13,857
Jiăhuò Xiāng贾豁乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn5,342
Jiānzhāng Zhèn监漳镇TownWŭxiāng Xiàn8,683
Jiāokŏu Xiāng交口乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn7,761
Jiăzhăng Zhèn贾掌镇TownChángzhì Xiàn15,489
Jídiàn Xiāng集店乡Rural TownshipHúguān Xiàn24,889
Jĭngfèng Xiāng景凤乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn2,077
Jìnzhuāng Zhèn晋庄镇TownHúguān Xiàn24,848
Kāifāyuánqū 开发园区Township-like AreaChángzhì Xiàn11,482
Kāngzhuāng Gōngyèyuánqū康庄工业园区Township-like AreaTúnliú Xiàn14,170
Lánshuĭ Xiāng岚水乡Rural TownshipChángzi Xiàn15,948
Lăodĭngshān Zhèn老顶山镇TownJiāo Qū39,336
Lĭgāo Xiāng李高乡Rural TownshipTúnliú Xiàn16,001
Líhòu Zhèn黎侯镇TownLíchéng Xiàn56,904
Língkōngshān Zhèn灵空山镇TownQìnyuán Xiàn9,611
Línjiàng Zhèn麟绛镇TownTúnliú Xiàn49,488
Lĭyuán Zhèn李元镇TownQìnyuán Xiàn14,695
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownHúguān Xiàn74,611
Lóngxī Zhèn龙溪镇TownPíngshùn Xiàn17,622
Lùcūn Xiāng路村乡Rural TownshipTúnliú Xiàn32,618
Lùhuá Jiēdào潞华街道办事处Urban SubdistrictLùchéng Shì73,444
Măchăng Zhèn马厂镇TownJiāo Qū33,441
Miáozhuāng Zhèn苗庄镇TownPíngshùn Xiàn8,719
Mòdèng Xiāng墨镫乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn7,604
Nánchén Xiāng南陈乡Rural TownshipChángzi Xiàn20,356
Nánlĭ Xiāng南里乡Rural TownshipQìn Xiàn7,941
Nánquán Xiāng南泉乡Rural TownshipQìn Xiàn3,038
Nánsòng Xiāng南宋乡Rural TownshipChángzhì Xiàn17,619
Nánzhāng Zhèn南漳镇TownChángzi Xiàn24,760
Niănzhāng Xiāng碾张乡Rural TownshipChángzi Xiàn13,666
Niúsì Xiāng牛寺乡Rural TownshipQìn Xiàn6,064
Pánlóng Zhèn蟠龙镇TownWŭxiāng Xiàn21,228
Qiáoshàng Xiāng桥上乡Rural TownshipHúguān Xiàn8,621
Qīngyáng Zhèn青羊镇TownPíngshùn Xiàn34,098
Qìnhé Zhèn沁河镇TownQìnyuán Xiàn50,143
Sètóu Zhèn色头镇TownChángzi Xiàn19,277
Shànfú Xiāng善福乡Rural TownshipXiāngyuán Xiàn9,569
Shàngcūn Zhèn上村镇TownTúnliú Xiàn20,742
Shànglián Kāifāqū上莲开发区Township-like AreaTúnliú Xiàn4,074
Shàngmă Xiāng上马乡Rural TownshipXiāngyuán Xiàn7,326
Shàngsī Xiāng上司乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn6,996
Shàngyáo Zhèn上遥镇TownLíchéng Xiàn17,224
Shíbĕi Xiāng石北乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn4,689
Shíchéng Zhèn石城镇TownPíngshùn Xiàn12,663
Shĭhuí Xiāng史回乡Rural TownshipLùchéng Shì19,162
Shípō Xiāng石坡乡Rural TownshipHúguān Xiàn12,701
Shízhé Zhèn石哲镇TownChángzi Xiàn27,643
Shùzhăng Zhèn树掌镇TownHúguān Xiàn11,057
Sòngcūn Xiāng宋村乡Rural TownshipChángzi Xiàn34,376
Sōngcūn Xiāng松村乡Rural TownshipQìn Xiàn10,506
Sūdiàn Zhèn苏店镇TownChángzhì Xiàn42,732
Tàixíngdōngjiē Jiēdào太行东街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū53,340
Tàixíngxījiē Jiēdào太行西街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū37,786
Tínghépū Xiāng停河铺乡Rural TownshipLíchéng Xiàn7,582
Wángcūn Zhèn王村镇TownXiāngyuán Xiàn14,273
Wánghé Zhèn王和镇TownQìnyuán Xiàn11,123
Wángqiáo Zhèn王桥镇TownXiāngyuán Xiàn33,594
Wángtáo Xiāng王陶乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn9,521
Wēizi Zhèn微子镇TownLùchéng Shì18,849
Wŭlóngshān Xiāng五龙山乡Rural TownshipHúguān Xiàn9,023
Wŭmă Jiēdào五马街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū32,538
Wúyuán Zhèn吾元镇TownTúnliú Xiàn15,530
Xiàdiàn Zhèn夏店镇TownXiāngyuán Xiàn28,829
Xiàliáng Zhèn下良镇TownXiāngyuán Xiàn15,944
Xībáitù Xiāng西白兔乡Rural TownshipJiāo Qū9,231
Xīchí Xiāng西池乡Rural TownshipChángzhì Xiàn22,692
Xīgōu Xiāng西沟乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn6,862
Xīhuŏ Zhèn西火镇TownChángzhì Xiàn24,945
Xījiă Xiāng西贾乡Rural TownshipTúnliú Xiàn14,948
Xījiē Jiēdào西街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū48,617
Xījĭng Zhèn西井镇TownLíchéng Xiàn25,791
Xīliúzhài Kāifāqū西流寨开发区Township-like AreaTúnliú Xiàn4,358
Xīn'ānquán Zhèn辛安泉镇TownLùchéng Shì12,444
Xīndiàn Zhèn新店镇TownQìn Xiàn14,838
Xìngchéng Zhèn杏城镇TownPíngshùn Xiàn11,866
Xīwŭ Xiāng西仵乡Rural TownshipLíchéng Xiàn7,307
Xīyíng Zhèn西营镇TownXiāngyuán Xiàn10,322
Yán'ānnánlù Jiēdào延安南路街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū57,144
Yáng'ān Xiāng杨安乡Rural TownshipQìn Xiàn3,037
Yánggāo Xiāng阳高乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn8,787
Yìnchéng Zhèn荫城镇TownChángzhì Xiàn45,437
Yīngxióngnánlù Jiēdào英雄南路街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū41,655
Yīngxióngzhōnglù Jiēdào英雄中路街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū34,656
Yŏngquán Xiāng涌泉乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn7,603
Yúwú Zhèn余吾镇TownTúnliú Xiàn18,486
Yúzé Zhèn渔泽镇TownTúnliú Xiàn25,992
Zháidiàn Zhèn翟店镇TownLùchéng Shì21,817
Zhāngdiàn Zhèn张店镇TownTúnliú Xiàn21,041
Zhāngyuán Zhèn漳源镇TownQìn Xiàn13,367
Zhìtíng Zhèn虒亭镇TownXiāngyuán Xiàn15,147
Zhōngwŭjĭng Xiāng中五井乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn7,440
Zhōngyù Xiāng中峪乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn4,724
Zĭjīnjiē Jiēdào紫金街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū33,457

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.