Home  →    →    →  
Show Map

Shímián Xiàn

County in Yă'ān Shì / 雅安市

County

The population of Shímián Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Shímián Xiàn石棉县County123,600
Yă'ān Shì雅安市Prefecture-level City1,507,258

Contents: Townships

The population of the townships in Shímián Xiàn.

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānshùn Yízú Xiāng安顺彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn8,762
Cāluó Yízú Xiāng擦罗彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn4,207
Căokē Zàngzú Xiāng草科藏族乡Rural TownshipShímián Xiàn2,443
Fēnglè Xiāng丰乐乡Rural TownshipShímián Xiàn2,686
Huílóng Yízú Xiāng回隆彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn8,777
Lìzipíng Yízú Xiāng栗子坪彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn5,207
Mĕiluó Xiāng美罗乡Rural TownshipShímián Xiàn8,484
Miánchéng Jiēdào棉城街道办事处Urban SubdistrictShímián Xiàn32,627
Tiánwān Yízú Xiāng田湾彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn3,054
Wājiăo Yízú Zàngzú Xiāng挖角彝族藏族乡Rural TownshipShímián Xiàn4,130
Xiānfēng Zàngzú Xiāng先锋藏族乡Rural TownshipShímián Xiàn6,531
Xièluó Zàngzú Xiāng蟹螺藏族乡Rural TownshipShímián Xiàn3,566
Xīnmián Zhèn新棉镇TownShímián Xiàn9,959
Xīnmín Zàngzú Yízú Xiāng新民藏族彝族乡Rural TownshipShímián Xiàn7,314
Yíngzhèng Xiāng迎政乡Rural TownshipShímián Xiàn6,228
Yŏnghé Xiāng永和乡Rural TownshipShímián Xiàn4,739
Zăiyáng Xiāng宰羊乡Rural TownshipShímián Xiàn4,886

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.