Home
Show Map

China: Wúhú Shì / 芜湖市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Wúhú Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fánchāng Xiàn繁昌县County257,764
Jìnghú Qū镜湖区District533,330
Jiūjiāng Qū鸠江区District421,695
Nánlíng Xiàn南陵县County404,278
Sānshān Qū三山区District144,378
Wúhú Xiàn芜湖县County294,039
Wúwéi Xiàn无为县County1,180,069
Yìjiāng Qū弋江区District309,514
Wúhú Shì芜湖市Prefecture-level City3,545,067

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Wúhú Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhuīwúwéi Jīngjì Kāifāqū安徽无为经济开发区Township-like AreaWúwéi Xiàn161
Báimáo Zhèn白茆镇TownWúwéi Xiàn69,765
Băodìng Jiēdào保定街道Urban SubdistrictSānshān Qū27,612
Bĕijīnglù Jiēdào北京路街道Urban SubdistrictJìnghú Qū51,446
Bĕimén Jiēdào北门街道Urban SubdistrictJìnghú Qū40,185
Dígăng Zhèn荻港镇TownFánchāng Xiàn35,145
Dōngmén Jiēdào东门街道Urban SubdistrictJìnghú Qū40,515
Dŏugōu Zhèn陡沟镇TownWúwéi Xiàn59,839
Éqiáo Zhèn峨桥镇TownSānshān Qū39,521
Èrbà Zhèn二坝镇TownWúwéi Xiàn46,565
Éshān Zhèn峨山镇TownFánchāng Xiàn21,810
Fāngcūn Jiēdào方村街道Urban SubdistrictJìnghú Qū31,088
Fányáng Zhèn繁阳镇TownFánchāng Xiàn101,275
Fúdù Zhèn福渡镇TownWúwéi Xiàn33,298
Gāo'ān Jiēdào高安街道Urban SubdistrictSānshān Qū23,734
Gāogōu Zhèn高沟镇TownWúwéi Xiàn43,193
Gōngshān Zhèn工山镇TownNánlíng Xiàn35,124
Guāndŏu Jiēdào官陡街道Urban SubdistrictJiūjiāng Qū79,165
Hèdiàn Zhèn赫店镇TownWúwéi Xiàn35,592
Hèmáo Xiāng鹤毛乡Rural TownshipWúwéi Xiàn26,310
Héwān Zhèn何湾镇TownNánlíng Xiàn23,206
Hóngmiào Zhèn红庙镇TownWúwéi Xiàn36,474
Hóngxiàng Xiāng洪巷乡Rural TownshipWúwéi Xiàn41,866
Hóngyáng Zhèn红杨镇TownWúhú Xiàn34,197
Huāqiáo Zhèn花桥镇TownWúhú Xiàn28,117
Huŏlónggăng Zhèn火龙岗镇TownYìjiāng Qū70,976
Jiāfā Zhèn家发镇TownNánlíng Xiàn22,264
Jíhé Jiēdào吉和街道Urban SubdistrictJìnghú Qū43,990
Jìnghú Jiēdào镜湖街道Urban SubdistrictJìnghú Qū34,427
Jīngshān Jiēdào荆山街道Urban SubdistrictJìnghú Qū9,450
Jíshān Zhèn籍山镇TownNánlíng Xiàn138,640
Kāichéng Zhèn开城镇TownWúwéi Xiàn53,119
Kūnshān Xiāng昆山乡Rural TownshipWúwéi Xiàn32,673
Lìmínlù Jiēdào利民路街道Urban SubdistrictYìjiāng Qū20,542
Liúdù Zhèn刘渡镇TownWúwéi Xiàn33,901
Liùláng Zhèn六郎镇TownWúhú Xiàn69,964
Lónghú Jiēdào龙湖街道Urban SubdistrictSānshān Qū23,072
Lóngshān Jiēdào龙山街道办事处Urban SubdistrictJiūjiāng Qū88,699
Lŭgăng Jiēdào瀂港街道Urban SubdistrictYìjiāng Qū89,920
Mătáng Jiēdào马塘街道Urban SubdistrictYìjiāng Qū33,457
Nánruì Dănggōngwĕi (YuánnánruìJiēdàoBànshìchŭyĭchèxiāo) 南瑞党工委(原南瑞街道办事处已撤销)Urban SubdistrictYìjiāng Qū38,189
Níchà Zhèn泥汊镇TownWúwéi Xiàn56,480
Niúbù Zhèn牛埠镇TownWúwéi Xiàn59,007
Píngpū Zhèn平铺镇TownFánchāng Xiàn26,292
Qīngshuĭ Jiēdào清水街道Urban SubdistrictJiūjiāng Qū36,464
Quántáng Zhèn泉塘镇TownWúwéi Xiàn50,500
Sānlĭ Zhèn三里镇TownNánlíng Xiàn28,516
Sānshān Jiēdào三山街道Urban SubdistrictSānshān Qū30,439
Shĕnxiàng Zhèn沈巷镇TownJiūjiāng Qū101,875
Shíjiàn Zhèn石涧镇TownWúwéi Xiàn58,192
Shílĭdūn Xiāng十里墩乡Rural TownshipWúwéi Xiàn36,191
Shŭshān Zhèn蜀山镇TownWúwéi Xiàn52,410
Sìhèshān Jiēdào四褐山街道Urban SubdistrictJiūjiāng Qū29,277
Sūncūn Zhèn孙村镇TownFánchāng Xiàn54,218
Tānggōu Zhèn汤沟镇TownWúwéi Xiàn51,597
Táoxīn Zhèn陶辛镇TownWúhú Xiàn38,461
Tiānménshān Jiēdào天门山街道Urban SubdistrictJìnghú Qū65,892
Tīngtáng Jiēdào汀棠街道Urban SubdistrictJìnghú Qū40,348
Wànchūn Jiēdào万春街道办事处Urban SubdistrictJiūjiāng Qū25,540
Wānlĭ Jiēdào湾里街道Urban SubdistrictJiūjiāng Qū51,556
Wānzhĭ Zhèn湾沚镇TownWúhú Xiàn123,300
Wúchéng Zhèn无城镇TownWúwéi Xiàn164,940
Wúhújīngjìjìshù Kāifāqū芜湖经济技术开发区Township-like AreaJiūjiāng Qū4,549
Xiāng'ān Zhèn襄安镇TownWúwéi Xiàn48,150
Xīngăng Zhèn新港镇TownFánchāng Xiàn19,024
Xŭzhèn Zhèn许镇镇TownNánlíng Xiàn77,048
Yāndūn Zhèn烟墩镇TownNánlíng Xiàn11,770
Yánqiáo Zhèn严桥镇TownWúwéi Xiàn57,793
Yáogōu Zhèn姚沟镇TownWúwéi Xiàn32,053
Yìjiāngqiáo Jiēdào弋江桥街道Urban SubdistrictYìjiāng Qū34,097
Yìjiāng Zhèn弋江镇TownNánlíng Xiàn67,710
Yìjīshān Jiēdào弋矶山街道Urban SubdistrictJìnghú Qū52,004
Yùxīkŏu Jiēdào裕溪口街道Urban SubdistrictJiūjiāng Qū4,570
Zhĕlù Jiēdào赭麓街道Urban SubdistrictJìnghú Qū56,292
Zhĕshān Jiēdào赭山街道Urban SubdistrictJìnghú Qū67,693
Zhōngshānnánlù Jiēdào中山南路街道Urban SubdistrictYìjiāng Qū22,333

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.