Home  →    →  
Show Map

China: Nánpíng Shì / 南平市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Nánpíng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Guāngzé Xiàn光泽县County134,113
Jiànōu Shì建瓯市County-level City452,174
Jiànyáng Qū建阳区District289,362
Pŭchéng Xiàn浦城县County304,583
Shàowŭ Shì邵武市County-level City275,112
Shùnchāng Xiàn顺昌县County191,588
Sōngxī Xiàn松溪县County125,472
Wŭyíshān Shì武夷山市County-level City233,554
Yánpíng Qū延平区District467,875
Zhènghé Xiàn政和县County171,715
Nánpíng Shì南平市Prefecture-level City2,645,548

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Nánpíng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chápíng Xiāng茶平乡Rural TownshipSōngxī Xiàn10,733
Chéngjiāo Zhèn城郊镇TownShàowŭ Shì14,668
Chéngyuán Xiāng澄源乡Rural TownshipZhènghé Xiàn14,754
Chìmén Xiāng赤门乡Rural TownshipYánpíng Qū5,028
Chóng'ān Jiēdào崇安街道Urban SubdistrictWŭyíshān Shì51,039
Chóngluò Xiāng崇雒乡Rural TownshipJiànyáng Qū6,855
Chóngrén Xiāng崇仁乡Rural TownshipGuāngzé Xiàn9,218
Chuānshí Xiāng川石乡Rural TownshipJiànōu Shì19,094
Dàbùgăng Zhèn大埠岗镇TownShàowŭ Shì6,080
Dàgān Zhèn大干镇TownShùnchāng Xiàn12,686
Dàhéng Zhèn大横镇TownYánpíng Qū14,357
Dàlì Zhèn大历镇TownShùnchāng Xiàn5,835
Dàzhú Zhèn大竹镇TownShàowŭ Shì5,024
Díkŏu Zhèn迪口镇TownJiànōu Shì24,440
Dōngfēng Zhèn东峰镇TownJiànōu Shì31,601
Dōngpíng Zhèn东平镇TownZhènghé Xiàn19,331
Dōngyóu Zhèn东游镇TownJiànōu Shì29,716
Fángdào Zhèn房道镇TownJiànōu Shì25,749
Fēngxī Xiāng枫溪乡Rural TownshipPŭchéng Xiàn3,710
Fùlĭng Zhèn富岭镇TownPŭchéng Xiàn22,411
Gāoyáng Xiāng高阳乡Rural TownshipShùnchāng Xiàn14,385
Guăncuò Xiāng管厝乡Rural TownshipPŭchéng Xiàn9,939
Guānlù Xiāng官路乡Rural TownshipPŭchéng Xiàn7,254
Guìlín Xiāng桂林乡Rural TownshipShàowŭ Shì5,035
Gŭlóu Xiāng古楼乡Rural TownshipPŭchéng Xiàn7,304
Hángchuān Zhèn杭川镇TownGuāngzé Xiàn48,979
Háocūn Xiāng濠村乡Rural TownshipPŭchéng Xiàn5,137
Hébīn Jiēdào河滨街道Urban SubdistrictPŭchéng Xiàn32,574
Hédōng Xiāng河东乡Rural TownshipSōngxī Xiàn12,322
Hépíng Zhèn和平镇TownShàowŭ Shì7,975
Hóngdūn Zhèn洪墩镇TownShàowŭ Shì10,541
Huángdūn Jiēdào黄墩街道Urban SubdistrictYánpíng Qū32,252
Huángkēng Zhèn黄坑镇TownJiànyáng Qū11,818
Huáqiáo Xiāng华桥乡Rural TownshipGuāngzé Xiàn12,666
Huāqiáo Xiāng花桥乡Rural TownshipSōngxī Xiàn9,262
Huílóng Xiāng回龙乡Rural TownshipJiànyáng Qū9,162
Jiàn'ān Jiēdào建安街道Urban SubdistrictJiànōu Shì26,908
Jiāngkŏu Zhèn将口镇TownJiànyáng Qū14,047
Jiànxī Zhèn建西镇TownShùnchāng Xiàn11,072
Jīnkēng Xiāng金坑乡Rural TownshipShàowŭ Shì3,148
Jiŭmù Zhèn九牧镇TownPŭchéng Xiàn8,926
Jiùxiàn Xiāng旧县乡Rural TownshipSōngxī Xiàn9,145
Jíyáng Zhèn吉阳镇TownJiànōu Shì22,589
Jùkŏu Xiāng巨口乡Rural TownshipYánpíng Qū5,062
Jŭkŏu Zhèn莒口镇TownJiànyáng Qū17,738
Láizhōu Zhèn来舟镇TownYánpíng Qū8,336
Lángŭ Xiāng岚谷乡Rural TownshipWŭyíshān Shì10,036
Lánxià Xiāng岚下乡Rural TownshipShùnchāng Xiàn14,921
Liántáng Zhèn莲塘镇TownPŭchéng Xiàn16,854
Lĭfāng Xiāng李坊乡Rural TownshipGuāngzé Xiàn7,062
Lĭngyāo Xiāng岭腰乡Rural TownshipZhènghé Xiàn6,835
Línjiāng Zhèn临江镇TownPŭchéng Xiàn12,647
Lóngcūn Xiāng龙村乡Rural TownshipJiànōu Shì13,114
Luánfēng Xiāng鸾风乡Rural TownshipGuāngzé Xiàn17,864
Lúxià Zhèn炉下镇TownYánpíng Qū11,834
Mángdàng Zhèn茫荡镇TownYánpíng Qū11,023
Máshā Zhèn麻沙镇TownJiànyáng Qū27,092
Méishān Jiēdào梅山街道Urban SubdistrictYánpíng Qū29,942
Nákŏu Zhèn拿口镇TownShàowŭ Shì15,680
Nánpŭ Jiēdào南浦街道Urban SubdistrictPŭchéng Xiàn55,824
Nánshān Zhèn南山镇TownYánpíng Qū17,884
Nányă Zhèn南雅镇TownJiànōu Shì35,095
Ōuníng Jiēdào瓯宁街道Urban SubdistrictJiànōu Shì37,183
Pántíng Xiāng盘亭乡Rural TownshipPŭchéng Xiàn9,927
Pŭshàng Zhèn埔上镇TownShùnchāng Xiàn16,777
Rénshòu Zhèn仁寿镇TownShùnchāng Xiàn12,623
Shàikŏu Jiēdào晒口街道办事处Urban SubdistrictShàowŭ Shì7,043
Shàngméi Xiāng上梅乡Rural TownshipWŭyíshān Shì8,909
Shānxià Xiāng山下乡Rural TownshipPŭchéng Xiàn6,634
Shípō Zhèn石陂镇TownPŭchéng Xiàn24,744
Shítún Zhèn石屯镇TownZhènghé Xiàn16,131
Shuāngxī Jiēdào双溪街道Urban SubdistrictShùnchāng Xiàn63,395
Shūfāng Xiāng书坊乡Rural TownshipJiànyáng Qū7,550
Shuĭbĕi Jiēdào水北街道办事处Urban SubdistrictShàowŭ Shì35,796
Shuĭbĕijiē Zhèn水北街镇TownPŭchéng Xiàn12,201
Shuĭbĕi Zhèn水北镇TownShàowŭ Shì14,989
Shuĭdōng Jiēdào水东街道Urban SubdistrictYánpíng Qū38,626
Shuĭjí Zhèn水吉镇TownJiànyáng Qū24,014
Shuĭnán Jiēdào水南街道Urban SubdistrictYánpíng Qū40,059
Shuĭnán Nóngchăng水南农场Township-like AreaPŭchéng Xiàn5,372
Shuĭyuán Xiāng水源乡Rural TownshipJiànōu Shì17,294
Shùnyáng Xiāng顺阳乡Rural TownshipJiànōu Shì9,193
Sìhè Jiēdào四鹤街道Urban SubdistrictYánpíng Qū65,431
Sīqián Xiāng司前乡Rural TownshipGuāngzé Xiàn13,405
Sōngyuán Jiēdào松源街道Urban SubdistrictSōngxī Xiàn42,392
Tàipíng Zhèn太平镇TownYánpíng Qū13,390
Tánchéng Jiēdào潭城街道Urban SubdistrictJiànyáng Qū65,349
Tăqián Zhèn塔前镇TownYánpíng Qū15,630
Tiĕshān Zhèn铁山镇TownZhènghé Xiàn17,432
Tōngjì Jiēdào通济街道Urban SubdistrictJiànōu Shì13,778
Tōngtài Jiēdào通泰街道办事处Urban SubdistrictShàowŭ Shì67,159
Tóngyóu Jiēdào童游街道Urban SubdistrictJiànyáng Qū59,850
Wàitún Xiāng外屯乡Rural TownshipZhènghé Xiàn7,749
Wàn'ān Xiāng万安乡Rural TownshipPŭchéng Xiàn8,852
Wángtái Zhèn王台镇TownYánpíng Qū16,306
Wèimĭn Zhèn卫闽镇TownShàowŭ Shì5,611
Wèitián Zhèn渭田镇TownSōngxī Xiàn14,607
Wŭfū Zhèn五夫镇TownWŭyíshān Shì9,512
Wújiātáng Zhèn吴家塘镇TownShàowŭ Shì5,478
Wútún Xiāng吴屯乡Rural TownshipWŭyíshān Shì11,000
Wŭyí Jiēdào武夷街道Urban SubdistrictWŭyíshān Shì46,276
Xiàdào Zhèn夏道镇TownYánpíng Qū27,558
Xiānyáng Zhèn仙阳镇TownPŭchéng Xiàn23,418
Xiăohú Zhèn小湖镇TownJiànyáng Qū13,268
Xiàojiāfāng Zhèn肖家坊镇TownShàowŭ Shì5,753
Xiăoqiáo Zhèn小桥镇TownJiànōu Shì29,466
Xiăosōng Zhèn小松镇TownJiànōu Shì22,349
Xiàshā Zhèn下沙镇TownShàowŭ Shì5,288
Xiáyáng Zhèn峡阳镇TownYánpíng Qū16,004
Xīdōng Xiāng溪东乡Rural TownshipSōngxī Xiàn8,318
Xīnfēng Jiēdào新丰街道Urban SubdistrictWŭyíshān Shì39,818
Xīngcūn Zhèn星村镇TownWŭyíshān Shì21,013
Xīngtián Zhèn兴田镇TownWŭyíshān Shì25,547
Xīngxī Xiāng星溪乡Rural TownshipZhènghé Xiàn14,788
Xióngshān Jiēdào熊山街道Urban SubdistrictZhènghé Xiàn47,617
Xīqín Zhèn西芹镇TownYánpíng Qū23,594
Xúdūn Zhèn徐墩镇TownJiànōu Shì30,879
Xúshì Zhèn徐市镇TownJiànyáng Qū15,481
Yángdūn Xiāng洋墩乡Rural TownshipShùnchāng Xiàn7,918
Yánghòu Zhèn洋后镇TownYánpíng Qū7,143
Yángkŏu Zhèn洋口镇TownShùnchāng Xiàn13,071
Yángyuán Xiāng杨源乡Rural TownshipZhènghé Xiàn11,294
Yángzhuāng Xiāng洋庄乡Rural TownshipWŭyíshān Shì10,404
Yánshān Zhèn沿山镇TownShàowŭ Shì9,997
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownPŭchéng Xiàn13,384
Yuánkēng Zhèn元坑镇TownShùnchāng Xiàn11,666
Yùshān Zhèn玉山镇TownJiànōu Shì17,589
Zhàilĭ Zhèn寨里镇TownGuāngzé Xiàn14,634
Zhāngcuò Xiāng张厝乡Rural TownshipShàowŭ Shì3,631
Zhāngdūn Zhèn漳墩镇TownJiànyáng Qū17,138
Zhānghú Zhèn樟湖镇TownYánpíng Qū15,242
Zhāoyáng Jiēdào昭阳街道办事处Urban SubdistrictShàowŭ Shì46,216
Zhèngdūn Zhèn郑墩镇TownSōngxī Xiàn13,148
Zhèngfāng Xiāng郑坊乡Rural TownshipShùnchāng Xiàn7,239
Zhènqián Zhèn镇前镇TownZhènghé Xiàn15,784
Zhĭmă Zhèn止马镇TownGuāngzé Xiàn10,285
Zhīshān Jiēdào芝山街道Urban SubdistrictJiànōu Shì46,137
Zhōngxìn Zhèn忠信镇TownPŭchéng Xiàn17,471
Zĭyún Jiēdào紫云街道Urban SubdistrictYánpíng Qū53,174
Zŭdūn Xiāng祖墩乡Rural TownshipSōngxī Xiàn5,545

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.