Home
Show Map

Jīntă Xiàn

County in Jiŭquán Shì / 酒泉市

County

The population of Jīntă Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jīntă Xiàn金塔县County147,460
Jiŭquán Shì酒泉市Prefecture-level City1,095,947

Contents: Townships

The population of the townships in Jīntă Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictJīntă Xiàn30,850
Dàzhuāngzi Xiāng大庄子乡Rural TownshipJīntă Xiàn9,130
Dĭngxīn Zhèn鼎新镇TownJīntă Xiàn11,054
Dōngbà Zhèn东坝镇TownJīntă Xiàn12,081
Gānsùyàshèngnónggōngshāngjí Tuán甘肃亚盛农工商集团Township-like AreaJīntă Xiàn2,972
Gōngyèyuánqū Guănwĕihuì工业园区管委会Township-like AreaJīntă Xiàn1,812
Gŭchéng Xiāng古城乡Rural TownshipJīntă Xiàn11,375
Hángtiān Zhèn航天镇TownJīntă Xiàn11,207
Jīntă Zhèn金塔镇TownJīntă Xiàn20,737
Nónglínchăngzhàn 农林场站Township-like AreaJīntă Xiàn141
Sānhé Xiāng三合乡Township-like AreaJīntă Xiàn9,397
Xībà Xiāng西坝乡Rural TownshipJīntă Xiàn9,753
Yángjĭngziwān Xiāng羊井子湾乡Rural TownshipJīntă Xiàn5,030
Zhōngdōng Zhèn中东镇TownJīntă Xiàn11,921

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.