Home
Show Map

Fèngtái Xiàn

County in Huáinán Shì / 淮南市

County

The population of Fèngtái Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fèngtái Xiàn凤台县County667,070
Huáinán Shì淮南市Prefecture-level City3,342,012

Contents: Townships

The population of the townships in Fèngtái Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipFèngtái Xiàn40,096
Chéngguān Zhèn城关镇TownFèngtái Xiàn78,693
Dàxīngjí Xiāng大兴集乡Rural TownshipFèngtái Xiàn29,399
Dīngjí Xiāng丁集乡Rural TownshipFèngtái Xiàn24,594
Guāndiàn Xiāng关店乡Rural TownshipFèngtái Xiàn21,916
Gŭdiàn Xiāng古店乡Rural TownshipFèngtái Xiàn22,933
Guìjí Zhèn桂集镇TownFèngtái Xiàn38,374
Gùqiáo Zhèn顾桥镇TownFèngtái Xiàn29,523
Jiāogăng Xiāng焦岗乡Rural TownshipFèngtái Xiàn30,763
Lĭchōng Huízú Xiāng李冲回族乡Rural TownshipFèngtái Xiàn14,827
Liújí Xiāng刘集乡Rural TownshipFèngtái Xiàn40,234
Máojí Zhèn毛集镇TownFèngtái Xiàn48,135
Qiánmiào Xiāng钱庙乡Rural TownshipFèngtái Xiàn30,759
Shàngtáng Xiāng尚塘乡Rural TownshipFèngtái Xiàn22,081
Xiàjí Zhèn夏集镇TownFèngtái Xiàn23,858
Xīnjí Zhèn新集镇TownFèngtái Xiàn58,428
Yángcūn Xiāng杨村乡Rural TownshipFèngtái Xiàn23,820
Yuèzhāngjí Zhèn岳张集镇TownFèngtái Xiàn57,564
Zhūmădiàn Zhèn朱马店镇TownFèngtái Xiàn31,073

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.