Home  →    →    →  
Show Map

Gānzī Xiàn

County in Garzê / 甘孜藏族自治州

County

The population of Gānzī Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gānzī Xiàn [Garzê]甘孜县County68,523
Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu [Garzê]甘孜藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture1,091,872

Contents: Townships

The population of the townships in Gānzī Xiàn.

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chálóng Xiāng查龙乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,726
Cházhā Xiāng茶扎乡Rural TownshipGānzī Xiàn3,622
Dàdé Xiāng大德乡Rural TownshipGānzī Xiàn3,446
Duóduō Xiāng夺多乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,329
Gānzī Zhèn甘孜镇TownGānzī Xiàn16,920
Gònglóng Xiāng贡隆乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,511
Kăgōng Xiāng卡攻乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,409
Kălóng Xiāng卡龙乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,827
Láimă Xiāng来马乡Rural TownshipGānzī Xiàn3,412
Nánduō Xiāng南多乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,423
Níkē Xiāng泥柯乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,826
Rénguŏ Xiāng仁果乡Rural TownshipGānzī Xiàn1,709
Sèxīdĭ Xiāng色西底乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,168
Shēngkāng Xiāng生康乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,199
Sī'é Xiāng斯俄乡Rural TownshipGānzī Xiàn3,277
Sìtōngdá Xiāng四通达乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,650
Tíngkă Xiāng庭卡乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,282
Tuōbà Xiāng拖坝乡Rural TownshipGānzī Xiàn3,066
Xiālā Xiāng呷拉乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,186
Xiàxióng Xiāng下雄乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,879
Xīsè Xiāng昔色乡Rural TownshipGānzī Xiàn2,499
Zhākē Xiāng扎科乡Rural TownshipGānzī Xiàn3,157

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.