Home  →    →  
Show Map

China: Bózhōu Shì / 亳州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Bózhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lìxīn Xiàn利辛县County1,167,087
Mĕngchéng Xiàn蒙城县County1,062,080
Qiáochéng Qū谯城区District1,409,436
Wōyáng Xiàn涡阳县County1,212,054
Bózhōu Shì亳州市Prefecture-level City4,850,657

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Bózhōu Shì.

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyáng Línchăng白杨林场Township-like AreaMĕngchéng Xiàn14,049
Bănqiáojí Zhèn板桥集镇TownMĕngchéng Xiàn69,290
Biāolĭ Zhèn标里镇TownWōyáng Xiàn44,699
Bózhōushìjīngjìjìshù Kāifāqū亳州市经济技术开发区Township-like AreaQiáochéng Qū19,038
Cáoshì Zhèn曹市镇TownWōyáng Xiàn63,607
Cháihúliángzhŏngfánzhíchăng 柴湖良种繁殖场Township-like AreaLìxīn Xiàn277
Chéndà Zhèn陈大镇TownWōyáng Xiàn40,464
Chéngdōng Zhèn城东镇TownWōyáng Xiàn29,536
Chéngfù Zhèn城父镇TownQiáochéng Qū57,876
Chéngguān Zhèn城关镇TownWōyáng Xiàn107,150
Chéngguān Zhèn城关镇TownMĕngchéng Xiàn108,240
Chéngguān Zhèn城关镇TownLìxīn Xiàn149,333
Chéngjiājí Zhèn程家集镇TownLìxīn Xiàn40,856
Chéngxī Zhèn城西镇TownWōyáng Xiàn41,808
Chŭcūn Zhèn楚村镇TownMĕngchéng Xiàn63,237
Chŭdiàn Zhèn楚店镇TownWōyáng Xiàn39,664
Dàlĭjí Zhèn大李集镇TownLìxīn Xiàn37,212
Dānchéng Zhèn丹城镇TownWōyáng Xiàn48,983
Dānjí Línchăng单集林场Township-like AreaWōyáng Xiàn16,633
Dàyáng Zhèn大杨镇TownQiáochéng Qū57,580
Diànjí Zhèn店集镇TownWōyáng Xiàn31,462
Fànjí (ZhènjíDānwèi) Gōngyèyuánqū范集工业园区(镇级单位)TownMĕngchéng Xiàn14,038
Féihé Zhèn淝河镇TownQiáochéng Qū39,479
Gāogōng Zhèn高公镇TownWōyáng Xiàn35,160
Gāolú Zhèn高炉镇TownWōyáng Xiàn39,650
Gŏngdiàn Zhèn巩店镇TownLìxīn Xiàn51,898
Gōngjísì Zhèn公吉寺镇TownWōyáng Xiàn37,260
Guāntáng Zhèn观堂镇TownQiáochéng Qū61,753
Gŭchéng Zhèn古城镇TownQiáochéng Qū47,434
Gŭjĭng Zhèn古井镇TownQiáochéng Qū64,869
Huāgōu Zhèn花沟镇TownWōyáng Xiàn39,659
Huáibĕikuàngyèjítuányŏuxiànzérèn Gōngsī Xŭtuănméikuàng 淮北矿业集团有限责任公司许疃煤矿Township-like AreaMĕngchéng Xiàn2,612
Huátuó Zhèn华佗镇TownQiáochéng Qū40,532
Huāxìlóu花戏楼办事处Urban SubdistrictQiáochéng Qū57,276
Hújí Zhèn胡集镇TownLìxīn Xiàn58,926
Jiāngjí Zhèn江集镇TownLìxīn Xiàn56,293
Jiùchéng Zhèn旧城镇TownLìxīn Xiàn53,240
Jìwángchăng Xiāng纪王场乡Rural TownshipLìxīn Xiàn38,141
Kàntuăn Zhèn阚疃镇TownLìxīn Xiàn65,851
Lètŭ Zhèn乐土镇TownMĕngchéng Xiàn74,388
Líbā Zhèn篱笆镇TownMĕngchéng Xiàn40,777
Lìcāng Zhèn立仓镇TownMĕngchéng Xiàn72,210
Lìdé Zhèn立德镇TownQiáochéng Qū44,052
Línhú Zhèn临湖镇TownWōyáng Xiàn49,575
Liújiājí Xiāng刘家集乡Rural TownshipLìxīn Xiàn36,956
Lóngshān Zhèn龙山镇TownWōyáng Xiàn51,905
Lóngyáng Zhèn龙杨镇TownQiáochéng Qū46,230
Lúmiào Zhèn芦庙镇TownQiáochéng Qū32,805
Mădiànjí Zhèn马店集镇TownWōyáng Xiàn39,678
Mădiànzī Zhèn马店孜镇TownLìxīn Xiàn46,882
Măjí Zhèn马集镇TownMĕngchéng Xiàn54,741
Niújí Zhèn牛集镇TownQiáochéng Qū57,898
Páifāng Zhèn牌坊镇TownWōyáng Xiàn75,809
Qiáodōng Zhèn谯东镇TownQiáochéng Qū57,439
Qīngdīng Zhèn青町镇TownWōyáng Xiàn63,653
Qīyuán (ZhènjíDānwèi)漆园办事处(镇级单位)TownMĕngchéng Xiàn55,638
Rŭjí Zhèn汝集镇TownLìxīn Xiàn52,250
Sānyì Zhèn三义镇TownMĕngchéng Xiàn53,086
Shātŭ Zhèn沙土镇TownQiáochéng Qū48,734
Shíbālĭ Zhèn十八里镇TownQiáochéng Qū58,852
Shígōng Zhèn石弓镇TownWōyáng Xiàn41,280
Shíhé Zhèn十河镇TownQiáochéng Qū60,130
Shíjiŭlĭ Zhèn十九里镇TownQiáochéng Qū62,747
Shuānggōu Zhèn双沟镇TownQiáochéng Qū73,061
Shuāngjiàn Zhèn双涧镇TownMĕngchéng Xiàn53,670
Shuāngmiào Zhèn双庙镇TownWōyáng Xiàn48,200
Sūnjí Zhèn孙集镇TownLìxīn Xiàn34,670
Sūnmiào Xiāng孙庙乡Rural TownshipLìxīn Xiàn35,990
Tánchéng Zhèn坛城镇TownMĕngchéng Xiàn45,113
Tānglíng汤陵办事处Urban SubdistrictQiáochéng Qū79,861
Wángjí Xiāng王集乡Rural TownshipMĕngchéng Xiàn57,939
Wángrén Zhèn王人镇TownLìxīn Xiàn38,125
Wángshì Zhèn王市镇TownLìxīn Xiàn40,475
Wàngtuăn Zhèn望疃镇TownLìxīn Xiàn79,718
Wèigăng Zhèn魏岗镇TownQiáochéng Qū47,033
Wŭmă Zhèn五马镇TownQiáochéng Qū35,222
Xiàn Nóngyè Wĕiyuánhuì Zhíxiácūn 县农业委员会直辖村Mĕngchéng Xiàn1,652
Xiăojiàn Zhèn小涧镇TownMĕngchéng Xiàn51,456
Xiăoxīnjí Xiāng小辛集乡Rural TownshipMĕngchéng Xiàn63,657
Xīnxīng Zhèn新兴镇TownWōyáng Xiàn56,701
Xīnzhāngjí Xiāng新张集乡Rural TownshipLìxīn Xiàn32,800
Xīpānlóu Zhèn西潘楼镇TownLìxīn Xiàn47,501
Xīyáng Zhèn西阳镇TownWōyáng Xiàn34,689
Xuēgé薛阁办事处Urban SubdistrictQiáochéng Qū122,768
Xŭtuăn Zhèn许疃镇TownMĕngchéng Xiàn64,949
Yánjí Zhèn颜集镇TownQiáochéng Qū44,601
Yìmén Zhèn义门镇TownWōyáng Xiàn67,751
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownLìxīn Xiàn33,899
Yuèfāng Zhèn岳坊镇TownMĕngchéng Xiàn50,671
Zhábĕi Zhèn闸北镇TownWōyáng Xiàn67,078
Zhāngcūn Zhèn张村镇TownLìxīn Xiàn63,519
Zhāngdiàn Xiāng张店乡Rural TownshipQiáochéng Qū38,522
Zhăngōu Zhèn展沟镇TownLìxīn Xiàn25,357
Zhàoqiáo Xiāng赵桥乡Rural TownshipQiáochéng Qū53,644
Zhōngtuăn Zhèn中疃镇TownLìxīn Xiàn46,918
Zhuāngzhōu (Xiāngjídānwèi)庄周办事处(乡级单位)Rural TownshipMĕngchéng Xiàn50,667

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.