Home  →    →  
Show Map

China: Ānqìng Shì / 安庆市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Ānqìng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàguān Qū大观区District275,003
Huáiníng Xiàn怀宁县County592,750
Qiánshān Xiàn潜山县County500,292
Sùsōng Xiàn宿松县County571,025
Tàihú Xiàn太湖县County515,283
Tóngchéng Shì桐城市County-level City664,455
Wàngjiāng Xiàn望江县County526,712
Yíngjiāng Qū迎江区District251,080
Yíxiù Qū宜秀区District254,431
Yuèxī Xiàn岳西县County321,636
Ānqìng Shì安庆市Prefecture-level City4,472,667

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Ānqìng Shì.

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àikŏu Xiāng隘口乡Rural TownshipSùsōng Xiàn14,586
Báihú Xiāng白湖乡Rural TownshipZōngyáng Xiàn32,523
Băilĭ Zhèn百里镇TownTàihú Xiàn21,691
Báimào Zhèn白帽镇TownYuèxī Xiàn14,759
Báiméi Xiāng白梅乡Rural TownshipZōngyáng Xiàn18,823
Báizéhú Xiāng白泽湖乡Rural TownshipYíxiù Qū24,719
Bāojiā Xiāng包家乡Rural TownshipYuèxī Xiàn4,502
Bĕiyù Xiāng北浴乡Rural TownshipSùsōng Xiàn7,297
Bĕizhōng Zhèn北中镇TownTàihú Xiàn32,830
Chálĭng Zhèn茶岭镇TownHuáiníng Xiàn30,607
Chángfēng Xiāng长风乡Rural TownshipYíngjiāng Qū22,538
Chánglĭng Zhèn长岭镇TownWàngjiāng Xiàn59,396
Chángpū Zhèn长铺镇TownSùsōng Xiàn20,970
Chāngpú Zhèn菖蒲镇TownYuèxī Xiàn17,423
Chángshā Xiāng长沙乡Rural TownshipZōngyáng Xiàn5,180
Cháshuĭ Zhèn槎水镇TownQiánshān Xiàn28,095
Chénglĭng Xiāng程岭乡Rural TownshipSùsōng Xiàn17,549
Chéngxī Xiāng城西乡Rural TownshipTàihú Xiàn22,104
Chénhàn Xiāng陈汉乡Rural TownshipSùsōng Xiàn16,760
Chényáohú Zhèn陈瑶湖镇TownZōngyáng Xiàn42,464
Dàguān Kāifāqū大观开发区Township-like AreaDàguān Qū271
Dàguān Zhèn大关镇TownTóngchéng Shì58,243
Dàlóngshān Zhèn大龙山镇TownYíxiù Qū40,482
Dàqiáo Jiēdào大桥街道办事处Urban SubdistrictYíxiù Qū42,144
Dàshí Xiāng大石乡Rural TownshipTàihú Xiàn28,486
Dékuānlù Jiēdào德宽路街道办事处Urban SubdistrictDàguān Qū22,108
Diànqián Zhèn店前镇TownYuèxī Xiàn17,057
Dòumŭ Xiāng痘姆乡Rural TownshipQiánshān Xiàn14,927
Èrláng Zhèn二郎镇TownSùsōng Xiàn21,266
Fàngăng Zhèn范岗镇TownTóngchéng Shì58,092
Fèngyí Xiāng凤仪乡Rural TownshipZōngyáng Xiàn6,390
Fúshān Zhèn浮山镇TownZōngyáng Xiàn24,210
Fùxīng Zhèn复兴镇TownSùsōng Xiàn35,395
Fúyù Zhèn孚玉镇TownSùsōng Xiàn108,062
Gāohé Zhèn高河镇TownHuáiníng Xiàn85,993
Gāolĭng Xiāng高岭乡Rural TownshipSùsōng Xiàn13,594
Gāoshì Zhèn高士镇TownWàngjiāng Xiàn65,832
Gōnglĭng Zhèn公岭镇TownHuáiníng Xiàn19,641
Guānbùqiáo Zhèn官埠桥镇TownZōngyáng Xiàn30,515
Guānzhuāng Zhèn官庄镇TownQiánshān Xiàn23,818
Gŭfāng Xiāng古坊乡Rural TownshipYuèxī Xiàn6,322
Hăikŏu Zhèn海口镇TownDàguān Qū35,045
Héngbù Zhèn横埠镇TownZōngyáng Xiàn66,635
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipYuèxī Xiàn7,769
Hétā Xiāng河塌乡Rural TownshipSùsōng Xiàn18,004
Hétú Zhèn河图镇TownYuèxī Xiàn7,614
Hóngpū Zhèn洪铺镇TownHuáiníng Xiàn32,105
Huángbǎi Zhèn黄柏镇TownQiánshān Xiàn12,503
Huángdūn Zhèn黄墩镇TownHuáiníng Xiàn30,396
Huángjiă Zhèn黄甲镇TownTóngchéng Shì11,552
Huánglóng Zhèn黄龙镇TownHuáiníng Xiàn12,964
Huángní Zhèn黄泥镇TownQiánshān Xiàn14,368
Huángpū Zhèn黄铺镇TownQiánshān Xiàn43,881
Huángwĕi Zhèn黄尾镇TownYuèxī Xiàn5,666
Huātínglù Jiēdào花亭路街道办事处Urban SubdistrictDàguān Qū22,522
Huáyánghénóngchăngzŏngchăng 华阳河农场总场Township-like AreaSùsōng Xiàn11,206
Huáyáng Zhèn华阳镇TownWàngjiāng Xiàn129,253
Huázhōnglù Jiēdào华中路街道Urban SubdistrictYíngjiāng Qū38,686
Huìgōng Zhèn会宫镇TownZōngyáng Xiàn39,741
Huìkŏu Zhèn汇口镇TownSùsōng Xiàn29,211
Jiāngtáng Xiāng江塘乡Rural TownshipTàihú Xiàn31,286
Jiāngzhèn Zhèn江镇镇TownHuáiníng Xiàn21,837
Jiànshèlù Jiēdào建设路街道Urban SubdistrictYíngjiāng Qū18,381
Jīngjì Kāifāqū经济开发区Township-like AreaTàihú Xiàn4,620
Jīngŏng Zhèn金拱镇TownHuáiníng Xiàn28,012
Jīnshén Zhèn金神镇TownTóngchéng Shì50,105
Jīnshè Xiāng金社乡Rural TownshipZōngyáng Xiàn35,460
Jìnxī Zhèn晋熙镇TownTàihú Xiàn86,840
Jiŭchéngjiānyùguănlĭfēnjú 九成监狱管理分局Township-like AreaSùsōng Xiàn9,867
Jiŭgū Xiāng九姑乡Rural TownshipSùsōng Xiàn17,314
Jíxiánlù Jiēdào集贤路街道办事处Urban SubdistrictDàguān Qū32,438
Kāifāqū 开发区Township-like AreaQiánshān Xiàn19,565
Kŏngchéng Zhèn孔城镇TownTóngchéng Shì65,555
Láibăng Zhèn来榜镇TownYuèxī Xiàn18,666
Lăofēng Zhèn老峰镇TownYíngjiāng Qū31,573
Lăozhōu Zhèn老洲镇TownZōngyáng Xiàn62,028
Làshù Zhèn腊树镇TownHuáiníng Xiàn27,879
Léibù Xiāng雷埠乡Rural TownshipHuáiníng Xiàn16,932
Léichí Xiāng雷池乡Rural TownshipWàngjiāng Xiàn39,699
Liángquán Xiāng凉泉乡Rural TownshipWàngjiāng Xiàn34,084
Liángtíng Xiāng凉亭乡Rural TownshipHuáiníng Xiàn20,597
Liángtíng Zhèn凉亭镇TownSùsōng Xiàn27,399
Liányún Xiāng莲云乡Rural TownshipYuèxī Xiàn17,567
Língbĕi Jiēdào菱北街道办事处Urban SubdistrictYíxiù Qū104,440
Línghú Jiēdào菱湖街道办事处Urban SubdistrictDàguān Qū40,292
Liúfàn Xiāng刘畈乡Rural TownshipTàihú Xiàn18,868
Liŭpíng Xiāng柳坪乡Rural TownshipSùsōng Xiàn7,901
Lóngmián Jiēdào龙眠街道Urban SubdistrictTóngchéng Shì82,992
Lóngshānlù Jiēdào龙山路街道办事处Urban SubdistrictDàguān Qū24,943
Lóngshīqiáo Xiāng龙狮桥乡Rural TownshipYíngjiāng Qū30,362
Lóngtán Xiāng龙潭乡Rural TownshipQiánshān Xiàn13,666
Lóngténg Jiēdào龙腾街道Urban SubdistrictTóngchéng Shì25,444
Luólĭng Zhèn罗岭镇TownYíxiù Qū14,159
Lǚtíng Zhèn吕亭镇TownTóngchéng Shì52,518
Mămiào Zhèn马庙镇TownHuáiníng Xiàn37,359
Máojiānshān Xiāng毛尖山乡Rural TownshipYuèxī Xiàn10,856
Méichéng Zhèn梅城镇TownQiánshān Xiàn102,928
Mítuó Zhèn弥陀镇TownTàihú Xiàn31,537
Niúzhèn Zhèn牛镇镇TownTàihú Xiàn22,128
Ōushān Zhèn欧山镇TownZōngyáng Xiàn41,402
Píngshān Zhèn平山镇TownHuáiníng Xiàn30,459
Pòliáng Zhèn破凉镇TownSùsōng Xiàn30,697
Qiānlĭng Xiāng千岭乡Rural TownshipSùsōng Xiàn26,869
Qiánpū Xiāng钱铺乡Rural TownshipZōngyáng Xiàn23,572
Qiánqiáo Zhèn钱桥镇TownZōngyáng Xiàn48,752
Qílín Zhèn麒麟镇TownZōngyáng Xiàn38,828
Qīngcăo Zhèn青草镇TownTóngchéng Shì61,885
Qīnghé Xiāng清河乡Rural TownshipHuáiníng Xiàn15,035
Qīngtiān Xiāng青天乡Rural TownshipYuèxī Xiàn8,850
Rénmínlù Jiēdào人民路街道Urban SubdistrictYíngjiāng Qū30,978
Sàikŏu Zhèn赛口镇TownWàngjiāng Xiàn32,225
Sānqiáo Zhèn三桥镇TownHuáiníng Xiàn20,670
Shānkŏu Xiāng山口乡Rural TownshipDàguān Qū7,226
Shíguān Xiāng石关乡Rural TownshipYuèxī Xiàn8,973
Shíhuàlù Jiēdào石化路街道办事处Urban SubdistrictDàguān Qū24,526
Shíjìng Xiāng石镜乡Rural TownshipHuáiníng Xiàn19,013
Shílĭpū Xiāng十里铺乡Rural TownshipDàguān Qū23,464
Shípái Zhèn石牌镇TownHuáiníng Xiàn76,285
Shuānggăng Zhèn双港镇TownTóngchéng Shì44,705
Shuĭhŏu Zhèn水吼镇TownQiánshān Xiàn27,205
Sìqián Zhèn寺前镇TownTàihú Xiàn24,794
Tăfàn Xiāng塔畈乡Rural TownshipQiánshān Xiàn17,215
Tàicí Zhèn太慈镇TownWàngjiāng Xiàn56,042
Tānggōu Zhèn汤沟镇TownZōngyáng Xiàn75,865
Tāngquán Xiāng汤泉乡Rural TownshipTàihú Xiàn15,763
Tángwān Zhèn唐湾镇TownTóngchéng Shì9,550
Tiānhuá Zhèn天华镇TownTàihú Xiàn28,653
Tiāntáng Zhèn天堂镇TownYuèxī Xiàn55,102
Tiántóu Xiāng田头乡Rural TownshipYuèxī Xiàn8,691
Tiānzhùshān Zhèn天柱山镇TownQiánshān Xiàn11,397
Tiĕtóng Xiāng铁铜乡Rural TownshipZōngyáng Xiàn9,323
Tóutuó Zhèn头陀镇TownYuèxī Xiàn7,740
Wánghé Zhèn王河镇TownQiánshān Xiàn40,404
Wănhé Nóngchăng皖河农场Township-like AreaDàguān Qū19,215
Wēilĭng Xiāng巍岭乡Rural TownshipYuèxī Xiàn3,009
Wénchāng Jiēdào文昌街道Urban SubdistrictTóngchéng Shì60,051
Wēnquán Zhèn温泉镇TownYuèxī Xiàn28,702
Wŭhéng Xiāng五横乡Rural TownshipYíxiù Qū8,482
Wŭhé Zhèn五河镇TownYuèxī Xiàn14,730
Wŭlĭ Xiāng五里乡Rural TownshipSùsōng Xiàn21,698
Wŭmiào Xiāng五庙乡Rural TownshipQiánshān Xiàn8,376
Xiàcāng Zhèn下仓镇TownSùsōng Xiàn23,271
Xiăngcháng Zhèn响肠镇TownYuèxī Xiàn14,120
Xiàngpū Zhèn项铺镇TownZōngyáng Xiàn26,304
Xiăochí Zhèn小池镇TownTàihú Xiàn38,480
Xiăoshì Zhèn小市镇TownHuáiníng Xiàn21,291
Xiàosùlù Jiēdào孝肃路街道Urban SubdistrictYíngjiāng Qū19,044
Xīncāng Zhèn新仓镇TownTàihú Xiàn65,094
Xīndù Zhèn新渡镇TownTóngchéng Shì63,564
Xīnhélù Jiēdào新河路街道Urban SubdistrictYíngjiāng Qū31,493
Xīnzhōu Xiāng新洲乡Rural TownshipYíngjiāng Qū7,348
Xiùshān Xiāng秀山乡Rural TownshipHuáiníng Xiàn16,125
Xīzihú Zhèn嬉子湖镇TownTóngchéng Shì19,583
Xŭlĭng Zhèn许岭镇TownSùsōng Xiàn27,814
Xúnyú Zhèn鲟鱼镇TownTóngchéng Shì616
Xúqiáo Zhèn徐桥镇TownTàihú Xiàn42,109
Yángqiáo Zhèn杨桥镇TownYíxiù Qū20,005
Yángwān Zhèn杨湾镇TownWàngjiāng Xiàn24,278
Yáohé Xiāng姚河乡Rural TownshipYuèxī Xiàn5,919
Yātān Zhèn鸦滩镇TownWàngjiāng Xiàn64,008
Yĕxī Zhèn冶溪镇TownYuèxī Xiàn15,434
Yíchénglù Jiēdào宜城路街道Urban SubdistrictYíngjiāng Qū20,677
Yìjīn Zhèn义津镇TownZōngyáng Xiàn43,412
Yóubà Xiāng油坝乡Rural TownshipQiánshān Xiàn16,865
Yuántán Zhèn源潭镇TownQiánshān Xiàn60,086
Yuèshān Zhèn月山镇TownHuáiníng Xiàn29,550
Yújĭng Zhèn余井镇TownQiánshān Xiàn44,993
Yùlínlù Jiēdào玉琳路街道办事处Urban SubdistrictDàguān Qū22,953
Yŭtán Xiāng雨坛乡Rural TownshipZōngyáng Xiàn25,950
Zhānghú Zhèn漳湖镇TownWàngjiāng Xiàn21,895
Zhĭfèng Xiāng趾凤乡Rural TownshipSùsōng Xiàn7,314
Zhōngguān Xiāng中关乡Rural TownshipYuèxī Xiàn15,955
Zhōután Zhèn周潭镇TownZōngyáng Xiàn38,522
Zhōutóu Xiāng洲头乡Rural TownshipSùsōng Xiàn30,039
Zhŭbù Zhèn主簿镇TownYuèxī Xiàn6,210
Zōngyáng Jīngjì Kāifāqū枞阳经济开发区Township-like AreaZōngyáng Xiàn5,881
Zōngyáng Zhèn枞阳镇TownZōngyáng Xiàn96,932
Zuŏbà Xiāng佐坝乡Rural TownshipSùsōng Xiàn26,942

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.