Home
Show Map

China: Xīnjiāng

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Xīnjiāng Uyghur Autonomous Region by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Ākèsū Dìqū [Aksu]Prefecture阿克苏地区2,141,7452,370,809
Ākèsū Shì [Aksu]County-level City阿克苏市561,822535,657
Āwătí Xiàn [Awat]County阿瓦提县209,654237,562
Bàichéng Xiàn [Bay]County拜城县203,665229,252
Kēpíng Xiàn [Kalpin]County柯坪县38,58444,261
Kùchē Xiàn [Kuqa]County库车县388,593462,588
Shāyă Xiàn [Xayar]County沙雅县202,992257,502
Wēnsù XiànCounty温宿县219,219233,933
Wūshí Xiàn [Uqturpan]County乌什县177,410197,990
Xīnhé Xiàn [Toksu]County新和县139,806172,064
Ālètài Dìqū [Altay]Prefecture阿勒泰地区561,667603,283
Ālètài Shì [Altay]County-level City阿勒泰市178,510190,064
Bù'ĕrjīn Xiàn [Burqin]County布尔津县61,63366,758
Fúhăi XiànCounty福海县77,83081,845
Fùyùn XiànCounty富蕴县80,98687,886
Hābāhé XiànCounty哈巴河县73,40382,507
Jímùnăi Xiàn [Jeminay]County吉木乃县35,46235,365
Qīnghé Xiàn [Qinggil]County青河县53,84358,858
Bāyīnguōléng Mĕnggŭ Zìzhìzhōu [Bayingolin]Mongol Autonomous Prefecture巴音郭楞蒙古自治州1,056,9701,278,486
Bóhú Xiàn [Bagrax]County博湖县53,52854,788
Héjìng XiànCounty和静县161,157160,804
Héshuò Xiàn [Hoxud]County和硕县62,97072,556
Kù'ĕrlè Shì [Korla; incl. Tiĕménguān Shì]County-level City库尔勒市381,943549,324
Lúntái Xiàn [Bügür]County轮台县91,986116,166
Qiĕmò Xiàn [Qarqan]County且末县55,54065,572
Ruòqiāng Xiàn [Qakilik]County若羌县28,63635,580
Yānqí Huízú ZìzhìxiànAutonomous County焉耆回族自治县117,529127,628
Yùlí Xiàn [Lopnur]County尉犁县103,68196,068
Bó'ĕrtălā Mĕnggŭ Zìzhìzhōu [Bortala]Mongol Autonomous Prefecture博尔塔拉蒙古自治州424,040443,680
Bólè Shì [Bortala; incl. Ālāshānkǒu Shì]County-level City博乐市224,869235,585
Jīnghé XiànCounty精河县133,530141,593
Wēnquán Xiàn [Arixang]County温泉县65,64166,502
Chāngjí Huízú ZìzhìzhōuHui Autonomous Prefecture昌吉回族自治州1,322,1451,428,587
Chāngjí ShìCounty-level City昌吉市387,169426,253
Fùkāng ShìCounty-level City阜康市152,965165,006
Hūtúbì XiànCounty呼图壁县210,643210,201
Jímùsà'ĕr Xiàn [Jimsar]County吉木萨尔县117,867113,284
Mănàsī Xiàn [Manas]County玛纳斯县170,533237,558
Mùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn [Mori]Autonomous County木垒哈萨克自治县78,17265,719
Qítái XiànCounty奇台县204,796210,566
Hāmì Shì [Kumul]Prefecture-level City哈密市492,096572,400
Bālĭkūn Hāsàkè Zìzhìxiàn [Barköl]Autonomous County巴里坤哈萨克自治县85,96475,442
Yīwú Xiàn [Aratürük]County伊吾县17,41824,783
Yīzhōu Qū [← Hāmì Shì]District伊州区388,714472,175
Hétián Dìqū [Hotan]Prefecture和田地区1,681,3102,014,362
Cèlè Xiàn [Qira]County策勒县132,139147,050
Hétián Shì [Hotan]County-level City和田市186,127322,300
Hétián Xiàn [Hotan]County和田县261,498269,941
Luòpŭ Xiàn [Lop]County洛浦县235,716232,916
Mínfēng XiànCounty民丰县32,11133,932
Mòyù Xiàn [Karakax]County墨玉县405,634500,114
Píshān XiànCounty皮山县216,024258,210
Yútián Xiàn [Keriya]County于田县212,061249,899
Kāshí Dìqū [Kashgar, Kaxgar]Prefecture喀什地区3,405,7133,979,321
Bāchŭ Xiàn [Maralbexi]County巴楚县375,883336,274
Jiāshī Xiàn [Peyziwat]County伽师县311,733381,767
Kāshí Shì [Kashgar]County-level City喀什市340,640506,640
Màigàití Xiàn [Makit]County麦盖提县201,810258,978
Shāchē Xiàn [Yarkant]County莎车县620,329762,385
Shūfù XiànCounty疏附县345,282311,960
Shūlè XiànCounty疏勒县284,853312,455
Tăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn [Tashkurgan]Autonomous County塔什库尔干塔吉克自治县30,45437,843
Yèchéng Xiàn [Kargilik]County叶城县370,229454,328
Yīngjíshā Xiàn [Yengisar]County英吉沙县213,338262,067
Yuèpŭhú Xiàn [Yopurga]County岳普湖县129,441147,688
Zépŭ Xiàn [Poskam]County泽普县181,721206,936
Kèlāmăyī Shì [Karamay]Prefecture-level City克拉玛依市270,232391,008
Báijiăntān QūDistrict白碱滩区64,29750,422
Dúshānzi QūDistrict独山子区50,73269,361
Kèlāmăyī Qū [Karamay]District克拉玛依区145,452261,445
Wū'ĕrhé Qū [Urho]District乌尔禾区9,7519,780
Kèzīlèsū Kē'ĕrkèzī Zìzhìzhōu [Kizilsu]Kirghiz Autonomous Prefecture克孜勒苏柯尔克孜自治州439,688525,570
Āhéqí Xiàn [Akqi]County阿合奇县34,31738,876
Ākètáo Xiàn [Akto]County阿克陶县163,024199,065
Ātúshí Shì [Artux]County-level City阿图什市200,345240,368
Wūqià Xiàn [Ulugqat]County乌恰县42,00247,261
Tăchéng DìqūPrefecture塔城地区892,3971,219,369
Émĭn Xiàn [Dörbiljin]County额敏县178,309187,112
Hébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn [Hoboksar]Autonomous County和布克赛尔蒙古自治县57,77562,100
Shāwān XiànCounty沙湾县188,715365,196
Tăchéng ShìCounty-level City塔城市149,210161,037
Tuōlĭ Xiàn [Toli]County托里县79,88293,098
Wūsū ShìCounty-level City乌苏市190,359298,907
Yùmín XiànCounty裕民县48,14751,919
Tŭlŭfān Shì [Turpan]Prefecture-level City吐鲁番市550,731622,903
Gāochāng QūDistrict高昌区251,652273,385
Shànshàn Xiàn [Piqan]County鄯善县196,929231,297
Tuōkèxùn Xiàn [Toksun]County托克逊县102,150118,221
Wūlŭmùqí Shì [Ürümqi]Prefecture-level City乌鲁木齐市2,262,7863,112,559
Dábănchéng QūDistrict达坂城区8,81540,657
Mĭdōng Qū [incl. Miquan]District米东区281,748333,676
Shāyībākè Qū [Saybagh]District沙依巴克区482,235664,716
Shuĭmógōu QūDistrict水磨沟区180,654390,943
Tiānshān QūDistrict天山区471,432696,277
Tóutúnhé QūDistrict头屯河区130,146172,796
Wūlŭmùqí Xiàn [Ürümqi]County乌鲁木齐县328,53683,187
Xīnshì QūDistrict新市区379,220730,307
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu [Ili]Kazakh Autonomous Prefecture伊犁哈萨克自治州2,367,8762,482,592
Chábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn [Qapqal]Autonomous County察布查尔锡伯自治县161,834179,744
Gŏngliú Xiàn [Tokkuztara]County巩留县153,100164,860
Huòchéng Xiàn [incl. Huò’ěrguǒsī Shì (Korgas)]County霍城县307,492236,878
Huò’ěrguǒsī Shì [Korgas, Khorgas; ← Huòchéng Xiàn]County-level City霍尔果斯市25,52125,811
Kuítún Shì [Kuytun]County-level City奎屯市285,299166,261
Nílèkè Xiàn [Nilka]County尼勒克县142,513157,743
Tèkèsī Xiàn [Tekes]County特克斯县133,900142,718
Xīnyuán Xiàn [Künes]County新源县269,842282,718
Yīníng Shì [Gulja]County-level City伊宁市357,519515,082
Yīníng XiànCounty伊宁县385,829372,590
Zhāosū XiànCounty昭苏县145,027148,187
Zìzhìqū Zhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà [Shihezi, Aral, Tumxuk, Wujiachu]directly administered自治区直辖县级行政区划590,115770,886
Ālā'ĕr Shì [Aral]County-level City阿拉尔市...158,593
Shíhézi ShìCounty-level City石河子市...380,130
Túmùshūkè Shì [Tumxuk]County-level City图木舒克市...135,727
Wŭjiāqú ShìCounty-level City五家渠市...96,436
XīnjiāngUyghur Autonomous Region新疆维吾尔自治区18,459,51121,815,815

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males11,270,147
Females10,545,668
Urbanization (C 2010)
Rural12,480,063
Urban9,335,752
Age Groups (C 2010)
0-14 years4,461,802
15-64 years15,939,934
65+ years1,414,079
Age Distribution (C 2010)
0-9 years2,955,357
10-19 years3,258,931
20-29 years3,941,098
30-39 years3,998,484
40-49 years3,682,560
50-59 years1,871,768
60-69 years1,255,333
70-79 years675,099
80+ years177,185
Generations in Household (C 2010)
12,330,494
23,736,900
3631,069
4+7,144