Home
Show Map

China: Xīnjiāng

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Xīnjiāng Uyghur Autonomous Region by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Ākèsū Dìqū [Aksu]阿克苏地区Prefecture2,141,7452,370,809
Ākèsū Shì [Aksu]阿克苏市County-level City561,822535,657
Āwătí Xiàn [Awat]阿瓦提县County209,654237,562
Bàichéng Xiàn [Bay]拜城县County203,665229,252
Kēpíng Xiàn [Kalpin]柯坪县County38,58444,261
Kùchē Xiàn [Kuqa]库车县County388,593462,588
Shāyă Xiàn [Xayar]沙雅县County202,992257,502
Wēnsù Xiàn温宿县County219,219233,933
Wūshí Xiàn [Uqturpan]乌什县County177,410197,990
Xīnhé Xiàn [Toksu]新和县County139,806172,064
Ālètài Dìqū [Altay]阿勒泰地区Prefecture561,667603,283
Ālètài Shì [Altay]阿勒泰市County-level City178,510190,064
Bù'ĕrjīn Xiàn [Burqin]布尔津县County61,63366,758
Fúhăi Xiàn福海县County77,83081,845
Fùyùn Xiàn富蕴县County80,98687,886
Hābāhé Xiàn哈巴河县County73,40382,507
Jímùnăi Xiàn [Jeminay]吉木乃县County35,46235,365
Qīnghé Xiàn [Qinggil]青河县County53,84358,858
Bāyīnguōléng Mĕnggŭ Zìzhìzhōu [Bayingolin]巴音郭楞蒙古自治州Mongol Autonomous Prefecture1,056,9701,278,486
Bóhú Xiàn [Bagrax]博湖县County53,52854,788
Héjìng Xiàn和静县County161,157160,804
Héshuò Xiàn [Hoxud]和硕县County62,97072,556
Kù'ĕrlè Shì [Korla; incl. Tiĕménguān Shì]库尔勒市County-level City381,943549,324
Lúntái Xiàn [Bügür]轮台县County91,986116,166
Qiĕmò Xiàn [Qarqan]且末县County55,54065,572
Ruòqiāng Xiàn [Qakilik]若羌县County28,63635,580
Yānqí Huízú Zìzhìxiàn焉耆回族自治县Autonomous County117,529127,628
Yùlí Xiàn [Lopnur]尉犁县County103,68196,068
Bó'ĕrtălā Mĕnggŭ Zìzhìzhōu [Bortala]博尔塔拉蒙古自治州Mongol Autonomous Prefecture424,040443,680
Bólè Shì [Bortala; incl. Ālāshānkǒu Shì]博乐市County-level City224,869235,585
Jīnghé Xiàn精河县County133,530141,593
Wēnquán Xiàn [Arixang]温泉县County65,64166,502
Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu昌吉回族自治州Hui Autonomous Prefecture1,322,1451,428,587
Chāngjí Shì昌吉市County-level City387,169426,253
Fùkāng Shì阜康市County-level City152,965165,006
Hūtúbì Xiàn呼图壁县County210,643210,201
Jímùsà'ĕr Xiàn [Jimsar]吉木萨尔县County117,867113,284
Mănàsī Xiàn [Manas]玛纳斯县County170,533237,558
Mùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn [Mori]木垒哈萨克自治县Autonomous County78,17265,719
Qítái Xiàn奇台县County204,796210,566
Hāmì Shì [Kumul]哈密市Prefecture-level City492,096572,400
Bālĭkūn Hāsàkè Zìzhìxiàn [Barköl]巴里坤哈萨克自治县Autonomous County85,96475,442
Yīwú Xiàn [Aratürük]伊吾县County17,41824,783
Yīzhōu Qū [← Hāmì Shì]伊州区District388,714472,175
Hétián Dìqū [Hotan]和田地区Prefecture1,681,3102,014,362
Cèlè Xiàn [Qira]策勒县County132,139147,050
Hétián Shì [Hotan]和田市County-level City186,127322,300
Hétián Xiàn [Hotan]和田县County261,498269,941
Luòpŭ Xiàn [Lop]洛浦县County235,716232,916
Mínfēng Xiàn民丰县County32,11133,932
Mòyù Xiàn [Karakax]墨玉县County405,634500,114
Píshān Xiàn皮山县County216,024258,210
Yútián Xiàn [Keriya]于田县County212,061249,899
Kāshí Dìqū [Kashgar, Kaxgar]喀什地区Prefecture3,405,7133,979,321
Bāchŭ Xiàn [Maralbexi]巴楚县County375,883336,274
Jiāshī Xiàn [Peyziwat]伽师县County311,733381,767
Kāshí Shì [Kashgar]喀什市County-level City340,640506,640
Màigàití Xiàn [Makit]麦盖提县County201,810258,978
Shāchē Xiàn [Yarkant]莎车县County620,329762,385
Shūfù Xiàn疏附县County345,282311,960
Shūlè Xiàn疏勒县County284,853312,455
Tăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn [Tashkurgan]塔什库尔干塔吉克自治县Autonomous County30,45437,843
Yèchéng Xiàn [Kargilik]叶城县County370,229454,328
Yīngjíshā Xiàn [Yengisar]英吉沙县County213,338262,067
Yuèpŭhú Xiàn [Yopurga]岳普湖县County129,441147,688
Zépŭ Xiàn [Poskam]泽普县County181,721206,936
Kèlāmăyī Shì [Karamay]克拉玛依市Prefecture-level City270,232391,008
Báijiăntān Qū白碱滩区District64,29750,422
Dúshānzi Qū独山子区District50,73269,361
Kèlāmăyī Qū [Karamay]克拉玛依区District145,452261,445
Wū'ĕrhé Qū [Urho]乌尔禾区District9,7519,780
Kèzīlèsū Kē'ĕrkèzī Zìzhìzhōu [Kizilsu]克孜勒苏柯尔克孜自治州Kirghiz Autonomous Prefecture439,688525,570
Āhéqí Xiàn [Akqi]阿合奇县County34,31738,876
Ākètáo Xiàn [Akto]阿克陶县County163,024199,065
Ātúshí Shì [Artux]阿图什市County-level City200,345240,368
Wūqià Xiàn [Ulugqat]乌恰县County42,00247,261
Tăchéng Dìqū塔城地区Prefecture892,3971,219,369
Émĭn Xiàn [Dörbiljin]额敏县County178,309187,112
Hébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn [Hoboksar]和布克赛尔蒙古自治县Autonomous County57,77562,100
Shāwān Xiàn沙湾县County188,715365,196
Tăchéng Shì塔城市County-level City149,210161,037
Tuōlĭ Xiàn [Toli]托里县County79,88293,098
Wūsū Shì乌苏市County-level City190,359298,907
Yùmín Xiàn裕民县County48,14751,919
Tŭlŭfān Shì [Turpan]吐鲁番市Prefecture-level City550,731622,903
Gāochāng Qū高昌区District251,652273,385
Shànshàn Xiàn [Piqan]鄯善县County196,929231,297
Tuōkèxùn Xiàn [Toksun]托克逊县County102,150118,221
Wūlŭmùqí Shì [Ürümqi]乌鲁木齐市Prefecture-level City2,262,7863,112,559
Dábănchéng Qū达坂城区District8,81540,657
Mĭdōng Qū [incl. Miquan]米东区District281,748333,676
Shāyībākè Qū [Saybagh]沙依巴克区District482,235664,716
Shuĭmógōu Qū水磨沟区District180,654390,943
Tiānshān Qū天山区District471,432696,277
Tóutúnhé Qū头屯河区District130,146172,796
Wūlŭmùqí Xiàn [Ürümqi]乌鲁木齐县County328,53683,187
Xīnshì Qū新市区District379,220730,307
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu [Ili]伊犁哈萨克自治州Kazakh Autonomous Prefecture2,367,8762,482,592
Chábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn [Qapqal]察布查尔锡伯自治县Autonomous County161,834179,744
Gŏngliú Xiàn [Tokkuztara]巩留县County153,100164,860
Huòchéng Xiàn [incl. Huò’ěrguǒsī Shì (Korgas)]霍城县County307,492236,878
Huò’ěrguǒsī Shì [Korgas, Khorgas; ← Huòchéng Xiàn]霍尔果斯市County-level City25,52125,811
Kuítún Shì [Kuytun]奎屯市County-level City285,299166,261
Nílèkè Xiàn [Nilka]尼勒克县County142,513157,743
Tèkèsī Xiàn [Tekes]特克斯县County133,900142,718
Xīnyuán Xiàn [Künes]新源县County269,842282,718
Yīníng Shì [Gulja]伊宁市County-level City357,519515,082
Yīníng Xiàn伊宁县County385,829372,590
Zhāosū Xiàn昭苏县County145,027148,187
Zìzhìqū Zhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà [Shihezi, Aral, Tumxuk, Wujiachu]自治区直辖县级行政区划directly administered590,115770,886
Ālā'ĕr Shì [Aral]阿拉尔市County-level City...158,593
Shíhézi Shì石河子市County-level City...380,130
Túmùshūkè Shì [Tumxuk]图木舒克市County-level City...135,727
Wŭjiāqú Shì五家渠市County-level City...96,436
Xīnjiāng新疆维吾尔自治区Uyghur Autonomous Region18,459,51121,815,815

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males11,270,147
Females10,545,668
Urbanization (C 2010)
Rural12,480,063
Urban9,335,752
Age Groups (C 2010)
0-14 years4,461,802
15-64 years15,939,934
65+ years1,414,079
Age Distribution (C 2010)
0-9 years2,955,357
10-19 years3,258,931
20-29 years3,941,098
30-39 years3,998,484
40-49 years3,682,560
50-59 years1,871,768
60-69 years1,255,333
70-79 years675,099
80+ years177,185
Generations in Household (C 2010)
12,330,494
23,736,900
3631,069
4+7,144