Home
Show Map

Rénhuái Shì

County-level City in Zūnyì Shì

County-level City

The population of Rénhuái Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Rénhuái Shì仁怀市County-level City546,477
Zūnyì Shì遵义市Prefecture-level City6,127,082

Contents: Townships

The population of the townships in Rénhuái Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Cānglóng Jiēdào苍龙街道办事处Urban SubdistrictRénhuái Shì24,875
Chánggăng Zhèn长岗镇TownRénhuái Shì17,584
Dàbà Zhèn大坝镇TownRénhuái Shì30,197
Èrhé Zhèn [→ Máotái Zhèn]二合镇TownRénhuái Shì21,434
Gāodàpíng Zhèn高大坪镇TownRénhuái Shì30,059
Hémă Zhèn合马镇TownRénhuái Shì15,485
Hòushān Miáozú Bùyīzú Xiāng后山苗族布依族乡Rural TownshipRénhuái Shì7,811
Huǒshí Zhèn [Huŏshígăng Xiāng]火石镇TownRénhuái Shì16,814
Jiŭcāng Zhèn九仓镇TownRénhuái Shì19,264
Lóngjĭng Zhèn龙井镇TownRénhuái Shì13,701
Lŭbān Jiēdào鲁班街道办事处Urban SubdistrictRénhuái Shì35,407
Máobà Zhèn茅坝镇TownRénhuái Shì30,027
Máotái Zhèn茅台镇TownRénhuái Shì46,714
Měijiǔhé Zhèn [Shātān Xiāng]美酒河镇TownRénhuái Shì8,632
Sānhé Zhèn三合镇TownRénhuái Shì26,583
Tánchăng Jiēdào坛厂街道办事处Urban SubdistrictRénhuái Shì22,402
Wŭmă Zhèn五马镇TownRénhuái Shì25,624
Xĭtóu Zhèn喜头镇TownRénhuái Shì20,888
Xuékŏng Zhèn学孔镇TownRénhuái Shì16,869
Yánjīn Jiēdào盐津街道办事处Urban SubdistrictRénhuái Shì38,233
Zhōngshū Jiēdào中枢街道办事处Urban SubdistrictRénhuái Shì77,874

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.