Home
Show Map

Zhèngyáng Xiàn

County in Zhùmădiàn Shì / 驻马店市

County

The population of Zhèngyáng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhèngyáng Xiàn正阳县County645,034
Zhùmădiàn Shì驻马店市Prefecture-level City7,231,234

Contents: Townships

The population of the townships in Zhèngyáng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàlín Zhèn大林镇TownZhèngyáng Xiàn36,308
Dŏugōu Zhèn陡沟镇TownZhèngyáng Xiàn35,396
Fùzhài Xiāng傅寨乡Rural TownshipZhèngyáng Xiàn27,153
Hándòng Zhèn寒冻镇TownZhèngyáng Xiàn36,855
Lánqīng Xiāng兰青乡Rural TownshipZhèngyáng Xiàn27,820
Léizhài Xiāng雷寨乡Rural TownshipZhèngyáng Xiàn38,474
Lǚhé Xiāng吕河乡Rural TownshipZhèngyáng Xiàn22,960
Péngqiáo Xiāng彭桥乡Rural TownshipZhèngyáng Xiàn21,127
Pídiàn Xiāng皮店乡Rural TownshipZhèngyáng Xiàn27,485
Rŭnánbù Zhèn汝南埠镇TownZhèngyáng Xiàn48,876
Shènshuĭ Xiāng慎水乡Rural TownshipZhèngyáng Xiàn44,875
Tóngzhōng Zhèn铜钟镇TownZhèngyáng Xiàn30,023
Wángwùqiáo Xiāng王勿桥乡Rural TownshipZhèngyáng Xiàn25,433
Xīnruăndiàn Xiāng新阮店乡Rural TownshipZhèngyáng Xiàn20,950
Xióngzhài Zhèn熊寨镇TownZhèngyáng Xiàn23,774
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownZhèngyáng Xiàn23,548
Yóufāngdiàn Xiāng油坊店乡Rural TownshipZhèngyáng Xiàn30,750
Yuánzhài Zhèn袁寨镇TownZhèngyáng Xiàn31,168
Zhēnyáng Jiēdào真阳街道办事处Urban SubdistrictZhèngyáng Xiàn92,059

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).