Home
Show Map

China: Zhōukŏu Shì / 周口市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhōukŏu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chuānhuì Qū川汇区District505,171
Dānchéng Xiàn郸城县County1,003,910
Fúgōu Xiàn扶沟县County625,819
Huáiyáng Xiàn淮阳县County1,089,699
Lùyì Xiàn鹿邑县County910,251
Shāngshuĭ Xiàn商水县County940,792
Shĕnqiū Xiàn沈丘县County983,583
Tàikāng Xiàn太康县County1,102,952
Xiàngchéng Shì项城市County-level City1,003,698
Xīhuá Xiàn西华县County787,918
Zhōukŏu Shì周口市Prefecture-level City8,953,793

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhōukŏu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àigăng Xiāng艾岗乡Rural TownshipXīhuá Xiàn31,968
Ānlĭng Zhèn安岭镇TownHuáiyáng Xiàn61,160
Bācūn Zhèn巴村镇TownShāngshuĭ Xiàn41,152
Báijí Zhèn白集镇TownShĕnqiū Xiàn52,204
Báilóu Zhèn白楼镇TownHuáiyáng Xiàn47,919
Báimă Zhèn白马镇TownDānchéng Xiàn52,308
Báisì Zhèn白寺镇TownShāngshuĭ Xiàn39,422
Báitán Zhèn白潭镇TownFúgōu Xiàn40,183
Bājí Xiāng巴集乡Rural TownshipDānchéng Xiàn43,684
Bānkŏu搬口办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū40,878
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownTàikāng Xiàn42,564
Bāotún Zhèn包屯镇TownFúgōu Xiàn41,456
Bĕichéng北城办事处Urban SubdistrictShĕnqiū Xiàn33,002
Bĕiyángjí Zhèn北杨集镇TownShĕnqiū Xiàn44,894
Biàngăng Zhèn汴岗镇TownFúgōu Xiàn40,485
Biànlùkŏu Xiāng卞路口乡Rural TownshipShĕnqiū Xiàn41,177
Cáohé Xiāng曹河乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn46,111
Cáolĭ Xiāng曹里乡Rural TownshipFúgōu Xiàn34,906
Cháigăng Xiāng柴岗乡Rural TownshipFúgōu Xiàn35,277
Chángyíng Zhèn常营镇TownTàikāng Xiàn50,178
Chéngbĕi城北办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū28,746
Chéngguān Huízú Zhèn城关回族镇TownHuáiyáng Xiàn134,571
Chéngguān Huízú Zhèn城关回族镇TownTàikāng Xiàn93,048
Chéngguān Xiāng城关乡Rural TownshipShāngshuĭ Xiàn26,913
Chéngguān Zhèn城关镇TownFúgōu Xiàn55,331
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipFúgōu Xiàn45,135
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipDānchéng Xiàn36,201
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipTàikāng Xiàn28,816
Chéngnán城南办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū16,429
Chénzhōu Huízú Jiēdào陈州回族街道办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū45,542
Chíyíng Zhèn迟营镇TownXīhuá Xiàn40,057
Cuīqiáo Zhèn崔桥镇TownFúgōu Xiàn42,287
Dàlián Xiāng大连乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn62,202
Dàlĭzhuāng Xiāng大李庄乡Rural TownshipFúgōu Xiàn29,254
Dàwángzhuāng Xiāng大王庄乡Rural TownshipXīhuá Xiàn30,331
Dàwŭ Xiāng大武乡Rural TownshipShāngshuĭ Xiàn38,017
Dàxíngzhuāng Xiāng大邢庄乡Rural TownshipShĕnqiū Xiàn23,833
Dàxīn Zhèn大新镇TownFúgōu Xiàn35,168
Dàxŭzhài Zhèn大许寨镇TownTàikāng Xiàn44,084
Dèngchéng Zhèn邓城镇TownShāngshuĭ Xiàn49,066
Dīngcūn Xiāng丁村乡Rural TownshipDānchéng Xiàn42,516
Dīngjí Zhèn丁集镇TownXiàngchéng Shì43,752
Dōngchéng东城办事处Urban SubdistrictShĕnqiū Xiàn12,799
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictShāngshuĭ Xiàn27,346
Dōngfāng东方办事处Urban SubdistrictXiàngchéng Shì20,621
Dōngfēng Xiāng东风乡Rural TownshipDānchéng Xiàn30,408
Dōngwángyíng Xiāng东王营乡Rural TownshipXīhuá Xiàn27,146
Dōngxiàtíng Zhèn东夏亭镇TownXīhuá Xiàn32,440
Dòumén Xiāng豆门乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn39,671
Dútáng Xiāng独塘乡Rural TownshipTàikāng Xiàn34,525
Fànjí Zhèn范集镇TownXiàngchéng Shì49,427
Fànyíng Xiāng范营乡Rural TownshipShĕnqiū Xiàn47,897
Fèngmŭ Zhèn奉母镇TownXīhuá Xiàn49,541
Féngtáng Xiāng冯塘乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn64,755
Féngyíng Xiāng冯营乡Rural TownshipShĕnqiū Xiàn48,951
Fúcăolóu Zhèn符草楼镇TownTàikāng Xiàn41,522
Fùjĭng Zhèn付井镇TownShĕnqiū Xiàn55,663
Fùjí Zhèn付集镇TownXiàngchéng Shì37,477
Gāojí Xiāng高集乡Rural TownshipLùyì Xiàn34,912
Gāolăng Xiāng高朗乡Rural TownshipTàikāng Xiàn45,828
Gāosì Zhèn高寺镇TownXiàngchéng Shì45,830
Gāoxián Xiāng高贤乡Rural TownshipTàikāng Xiàn40,282
Gĕdiàn Xiāng葛店乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn53,920
Gōngyèqū 工业区Township-like AreaDānchéng Xiàn16,221
Guāngwŭ光武办事处Urban SubdistrictXiàngchéng Shì34,822
Guānhuì Zhèn官会镇TownXiàngchéng Shì52,285
Guāntáng Zhèn观堂镇TownLùyì Xiàn35,311
Gùchéng Xiāng固城乡Rural TownshipFúgōu Xiàn35,195
Guóyíngnóng Mùchăng国营农牧场Township-like AreaFúgōu Xiàn6,054
Gùqiáng Zhèn固墙镇TownShāngshuĭ Xiàn63,939
Gŭyáng谷阳办事处Urban SubdistrictLùyì Xiàn29,726
Hăogăng Zhèn郝岗镇TownShāngshuĭ Xiàn32,397
Héhuā Jiēdào荷花街道办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū70,214
Hónghuājí Zhèn红花集镇TownXīhuá Xiàn51,723
Hóngshān Zhèn洪山镇TownShĕnqiū Xiàn52,674
Huàhé Xiāng化河乡Rural TownshipShāngshuĭ Xiàn34,903
Huáidiàn Huízú Zhèn槐店回族镇TownShĕnqiū Xiàn106,972
Huáihélù淮河路办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū31,024
Huángfànqū Nóngchăng黄泛区农场Township-like AreaXīhuá Xiàn26,082
Huángjí Xiāng黄集乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn39,741
Huángtŭqiáo Xiāng黄土桥乡Rural TownshipXīhuá Xiàn27,591
Huángzhài Zhèn黄寨镇TownShāngshuĭ Xiàn49,037
Huāyuán花园办事处Urban SubdistrictXiàngchéng Shì44,058
Hújí Xiāng胡集乡Rural TownshipDānchéng Xiàn40,301
Hújí Zhèn胡吉镇TownShāngshuĭ Xiàn40,243
Hŭtóugăng Xiāng虎头岗乡Rural TownshipDānchéng Xiàn46,981
Jiălĭng Zhèn贾岭镇TownXiàngchéng Shì53,718
Jiāngcūn Zhèn江村镇TownFúgōu Xiàn54,387
Jiătān Zhèn贾滩镇TownLùyì Xiàn49,892
Jīnhăilù金海路办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū31,422
Jíshuĭ Xiāng汲水乡Rural TownshipDānchéng Xiàn46,820
Jiŭyuán Zhèn韭园镇TownFúgōu Xiàn42,796
Jízhŏng Zhèn汲冢镇TownDānchéng Xiàn59,846
Jīzitái Jiēdào箕子台街道办事处Urban SubdistrictXīhuá Xiàn33,485
Kūnshān Jiēdào昆山街道办事处Urban SubdistrictXīhuá Xiàn18,643
Lăochéng Jiēdào老城街道办事处Urban SubdistrictShāngshuĭ Xiàn20,815
Lăochéng Zhèn老城镇TownShĕnqiū Xiàn45,923
Lăozhŏng Zhèn老冢镇TownTàikāng Xiàn56,065
Liánchí Xiāng连池乡Rural TownshipShĕnqiū Xiàn41,021
Liánhuā莲花办事处Urban SubdistrictXiàngchéng Shì14,577
Liànjí Zhèn练集镇TownShāngshuĭ Xiàn42,493
Liànsì Zhèn练寺镇TownFúgōu Xiàn43,910
Lĭbùkŏu Xiāng李埠口乡Rural TownshipChuānhuì Qū43,190
Lĭdàzhuāng Xiāng李大庄乡Rural TownshipXīhuá Xiàn39,796
Lĭlăozhuāng Xiāng李老庄乡Rural TownshipShĕnqiū Xiàn45,160
Lĭlóu Xiāng李楼乡Rural TownshipDānchéng Xiàn48,412
Líncài Zhèn临蔡镇TownHuáiyáng Xiàn48,169
Liúfújí Zhèn留福集镇TownShĕnqiū Xiàn37,353
Liúwān Zhèn刘湾镇TownShĕnqiū Xiàn28,739
Liúzhèntún Xiāng刘振屯乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn53,002
Liúzhuāngdiàn Zhèn刘庄店镇TownShĕnqiū Xiàn54,000
Lĭzhài Zhèn李寨镇TownXiàngchéng Shì51,307
Lóngqŭ Zhèn龙曲镇TownTàikāng Xiàn30,920
Lŭtái Zhèn鲁台镇TownHuáiyáng Xiàn60,603
Lǚtán Xiāng吕潭乡Rural TownshipFúgōu Xiàn43,995
Măchăng Zhèn马厂镇TownTàikāng Xiàn64,341
Máozhuāng Zhèn毛庄镇TownTàikāng Xiàn49,766
Măpū Zhèn马铺镇TownLùyì Xiàn41,016
Mătóu Zhèn马头镇TownTàikāng Xiàn68,367
Míngbĕi洺北办事处Township-like AreaDānchéng Xiàn30,432
Mínglù鸣鹿办事处Urban SubdistrictLùyì Xiàn31,620
Míngnán洺南办事处Township-like AreaDānchéng Xiàn69,250
Mòlíng Zhèn秣陵镇TownXiàngchéng Shì51,438
Mùdiàn Xiāng穆店乡Rural TownshipLùyì Xiàn38,261
Nándùn Zhèn南顿镇TownXiàngchéng Shì53,360
Nánfēng Zhèn南丰镇TownDānchéng Xiàn43,785
Nièduī Zhèn聂堆镇TownXīhuá Xiàn39,828
Níngpíng Zhèn宁平镇TownDānchéng Xiàn46,326
Píngdiàn Xiāng平店乡Rural TownshipShāngshuĭ Xiàn40,167
Píyíng Xiāng皮营乡Rural TownshipXīhuá Xiàn32,012
Qiándiàn Zhèn钱店镇TownDānchéng Xiàn57,323
Qiānfógé千佛阁办事处Urban SubdistrictXiàngchéng Shì39,817
Qílăo Xiāng齐老乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn54,679
Qīnghéyì Xiāng清河驿乡Rural TownshipXīhuá Xiàn33,853
Qīngjí Zhèn清集镇TownTàikāng Xiàn39,440
Qiūjí Xiāng邱集乡Rural TownshipLùyì Xiàn34,279
Qiūqú Xiāng秋渠乡Rural TownshipDānchéng Xiàn42,178
Qīyīlù Jiēdào七一路街道办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū70,925
Rénhé Jiēdào人和街道办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū28,922
Rènjí Xiāng任集乡Rural TownshipLùyì Xiàn44,029
Sāndiàn Zhèn三店镇TownXiàngchéng Shì32,465
Shāngshuĭxiàn Nóngchăng商水县农场Township-like AreaShāngshuĭ Xiàn5,580
Shēngtiĕzhŏng Zhèn生铁冢镇TownLùyì Xiàn38,200
Shícáojí Xiāng石槽集乡Rural TownshipShĕnqiū Xiàn44,942
Shícáo Zhèn石槽镇TownDānchéng Xiàn45,681
Shìliàng Zhèn试量镇TownLùyì Xiàn40,572
Shuānglóu Xiāng双楼乡Rural TownshipDānchéng Xiàn33,753
Shuĭzhài水寨办事处Urban SubdistrictXiàngchéng Shì120,051
Shūzhuāng Xiāng舒庄乡Rural TownshipShāngshuĭ Xiàn28,014
Sìtōng Zhèn四通镇TownHuáiyáng Xiàn42,492
Sònghé Zhèn宋河镇TownLùyì Xiàn39,849
Sūndiàn Zhèn孙店镇TownXiàngchéng Shì56,382
Tàihàolù太昊路办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū43,874
Tàiqīnggōng Zhèn太清宫镇TownLùyì Xiàn30,931
Tángjí Xiāng唐集乡Rural TownshipLùyì Xiàn27,649
Tāngzhuāng Xiāng汤庄乡Rural TownshipShāngshuĭ Xiàn37,737
Tánzhuāng Zhèn谭庄镇TownShāngshuĭ Xiàn53,802
Tiánkŏu Xiāng田口乡Rural TownshipXīhuá Xiàn27,386
Wāchéng Jiēdào娲城街道办事处Urban SubdistrictXīhuá Xiàn24,669
Wángdiàn Xiāng王店乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn52,352
Wángjí Xiāng王集乡Rural TownshipTàikāng Xiàn44,605
Wángmíngkŏu Zhèn王明口镇TownXiàngchéng Shì50,512
Wángpíliū Zhèn王皮溜镇TownLùyì Xiàn45,232
Wèijí Zhèn魏集镇TownShāngshuĭ Xiàn50,666
Wèizhēn卫真办事处Urban SubdistrictLùyì Xiàn36,465
Wénchāng文昌办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū27,514
Wōbĕi Zhèn涡北镇TownLùyì Xiàn28,324
Wŭ'èr Nóngchăng五二农场Township-like AreaXīhuá Xiàn7,559
Wŭlĭkŏu Xiāng五里口乡Rural TownshipTàikāng Xiàn35,196
Wútái Zhèn吴台镇TownDānchéng Xiàn48,049
Xiăoqiáo Jiēdào小桥街道办事处Urban SubdistrictChuānhuì Qū26,491
Xiāoyáo Zhèn逍遥镇TownXīhuá Xiàn38,867
Xīhuáyíng Zhèn西华营镇TownXīhuá Xiàn53,542
Xīn'ānjí Zhèn新安集镇TownShĕnqiū Xiàn38,906
Xīnchéng新城办事处Urban SubdistrictDānchéng Xiàn25,448
Xīnchéng Jiēdào新城街道办事处Urban SubdistrictShāngshuĭ Xiàn36,982
Xīnjí Zhèn辛集镇TownLùyì Xiàn37,528
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownXiàngchéng Shì53,759
Xīnzhàn Zhèn新站镇TownHuáiyáng Xiàn53,839
Xīxiàtíng Zhèn西夏亭镇TownXīhuá Xiàn51,099
Xuánwŭ Zhèn玄武镇TownLùyì Xiàn45,611
Xùnmŭkŏu Zhèn逊母口镇TownTàikāng Xiàn50,518
Xŭwān Xiāng许湾乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn62,505
Yánghúkŏu Zhèn杨湖口镇TownLùyì Xiàn55,990
Yángmiào Xiāng杨庙乡Rural TownshipTàikāng Xiàn41,557
Yáojí Zhèn姚集镇TownShāngshuĭ Xiàn53,486
Yèbùkŏu Xiāng叶埠口乡Rural TownshipXīhuá Xiàn40,031
Yílù Zhèn宜路镇TownDānchéng Xiàn50,687
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownXiàngchéng Shì50,617
Yuánlăo Xiāng袁老乡Rural TownshipShāngshuĭ Xiàn42,061
Zhāngdiàn Zhèn张店镇TownLùyì Xiàn50,409
Zhāngjí Zhèn张集镇TownTàikāng Xiàn48,223
Zhāngmíng Xiāng张明乡Rural TownshipShāngshuĭ Xiàn40,626
Zhāngwánjí Xiāng张完集乡Rural TownshipDānchéng Xiàn47,300
Zhāngzhuāng Xiāng张庄乡Rural TownshipShāngshuĭ Xiàn45,928
Zhàocūn Xiāng赵村乡Rural TownshipLùyì Xiàn43,040
Zhàodéyíng Zhèn赵德营镇TownShĕnqiū Xiàn56,848
Zhèngguō Zhèn郑郭镇TownXiàngchéng Shì47,423
Zhèngjiājí Xiāng郑家集乡Rural TownshipLùyì Xiàn25,075
Zhèngjí Xiāng郑集乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn55,600
Zhēnyuán真源办事处Urban SubdistrictLùyì Xiàn26,330
Zhĭdiàn Zhèn纸店镇TownShĕnqiū Xiàn34,532
Zhĭfāng Zhèn址坊镇TownXīhuá Xiàn30,269
Zhīmáwā Xiāng芝麻洼乡Rural TownshipTàikāng Xiàn44,082
Zhōuyíng Zhèn周营镇TownShĕnqiū Xiàn36,093
Zhuănlóu Zhèn转楼镇TownTàikāng Xiàn39,836
Zhūjí Xiāng朱集乡Rural TownshipHuáiyáng Xiàn56,408
Zhūkŏu Zhèn朱口镇TownTàikāng Xiàn69,189

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).