Home
Show Map

China: Zhōngwèi Shì (Níngxià)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhōngwèi Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Hăiyuán Xiàn海原县County389,305
Shāpōtóu Qū沙坡头区District378,606
Zhōngníng Xiàn中宁县County312,921
Zhōngwèi Shì中卫市Prefecture-level City1,080,832

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhōngwèi Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimă Xiāng白马乡Rural TownshipZhōngníng Xiàn7,118
Bīnhé Zhèn滨河镇TownShāpōtóu Qū66,331
Cáowā Xiāng曹洼乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn9,955
Chánglè Zhèn常乐镇TownShāpōtóu Qū18,573
Chángshāntóu Nóngchăng长山头农场Township-like AreaZhōngníng Xiàn8,732
Dàzhànchăng Zhèn大战场镇TownZhōngníng Xiàn49,680
Dōngyuán Zhèn东园镇TownShāpōtóu Qū30,946
Ēnhé Zhèn恩和镇TownZhōngníng Xiàn19,276
Gānchéng Xiāng甘城乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn7,715
Gāoyá Xiāng高崖乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn23,428
Guānqiáo Xiāng关桥乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn24,997
Guānzhuāng Xiāng关庄乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn8,667
Hăichéng Zhèn海城镇TownHăiyuán Xiàn20,844
Hănjiàoshuĭ Xiāng喊叫水乡Rural TownshipZhōngníng Xiàn30,913
Hóngyáng Xiāng红羊乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn16,838
Jiătáng Xiāng贾塘乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn22,213
Jiŭcăi Xiāng九彩乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn9,654
Lăochéng Guănlĭ Bàngōngshì 老城管理办公室Township-like AreaHăiyuán Xiàn52,070
Lĭjùn Xiāng李俊乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn11,133
Lĭwàng Zhèn李旺镇TownHăiyuán Xiàn33,126
Míngshā Zhèn鸣沙镇TownZhōngníng Xiàn19,038
Nánhuáshān Zìrán Bǎohù Qū Guănlĭchŭ南华山自然保护区管理处Township-like AreaHăiyuán Xiàn299
Níng'ān Zhèn宁安镇TownZhōngníng Xiàn74,330
Qīyíng Zhèn七营镇TownHăiyuán Xiàn26,553
Qúkŏu Nóngchăng渠口农场Township-like AreaZhōngníng Xiàn15,839
Róuyuăn Zhèn柔远镇TownShāpōtóu Qū23,088
Sānhé Zhèn [Hēichéng Zhèn]三河镇TownHăiyuán Xiàn37,675
Shĭdiàn Xiāng史店乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn17,754
Shíkōng Zhèn石空镇TownZhōngníng Xiàn25,608
Shùtái Xiāng树台乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn23,432
Wénchāng Zhèn文昌镇TownShāpōtóu Qū77,336
Xiāngshān Xiāng香山乡Rural TownshipShāpōtóu Qū8,173
Xī'ān Zhèn西安镇TownHăiyuán Xiàn22,096
Xīnbăo Zhèn新堡镇TownZhōngníng Xiàn22,356
Xīngrén Zhèn [incl. Hāochuān Xiāng]兴仁镇TownShāpōtóu Qū28,426
Xuānhé Zhèn宣和镇TownShāpōtóu Qū44,594
Xútào Xiāng徐套乡Rural TownshipZhōngníng Xiàn3,915
Yíngshuĭqiáo Zhèn迎水桥镇TownShāpōtóu Qū24,969
Yŏngkāng Zhèn永康镇TownShāpōtóu Qū27,482
Yúdīng Xiāng余丁乡Rural TownshipZhōngníng Xiàn12,322
Zhèngqí Xiāng郑旗乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn17,447
Zhènluó Zhèn镇罗镇TownShāpōtóu Qū25,661
Zhōngwèi Gōngyè Yuánqū [Mĕilì Gōngyè Yuánqū]中卫工业园区Township-like AreaShāpōtóu Qū1,032
Zhōngwèi Shānyáng Xuănyù Chăng中卫山羊选育场Township-like AreaShāpōtóu Qū1,995
Zhŏngyáng Chăng种羊场Township-like AreaHăiyuán Xiàn3,409
Zhōută Xiāng舟塔乡Rural TownshipZhōngníng Xiàn23,794

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).