Home
Show Map

Dēngfēng Shì

County-level City in Zhèngzhōu Shì / 郑州市

County-level City

The population of Dēngfēng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dēngfēng Shì登封市County-level City668,637
Zhèngzhōu Shì郑州市Prefecture-level City8,627,089

Contents: Townships

The population of the townships in Dēngfēng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báipíng Xiāng白坪乡Rural TownshipDēngfēng Shì13,620
Dàjīndiàn Zhèn大金店镇TownDēngfēng Shì57,014
Dàyĕ Zhèn大冶镇TownDēngfēng Shì72,193
Dōnghuá Zhèn东华镇TownDēngfēng Shì55,176
Gàochéng Zhèn告成镇TownDēngfēng Shì46,223
Jūnzhào Xiāng君召乡Rural TownshipDēngfēng Shì36,256
Lúdiàn Zhèn卢店镇TownDēngfēng Shì24,420
Shăolín Jiēdào少林街道办事处Urban SubdistrictDēngfēng Shì32,442
Shídào Xiāng石道乡Rural TownshipDēngfēng Shì39,302
Sòngbiăokuàngqū 送表矿区Township-like AreaDēngfēng Shì14,472
Sōngyáng Jiēdào嵩阳街道办事处Urban SubdistrictDēngfēng Shì108,310
Tángzhuāng Zhèn唐庄镇TownDēngfēng Shì38,513
Xuānhuà Zhèn宣化镇TownDēngfēng Shì20,454
Xúzhuāng Zhèn徐庄镇TownDēngfēng Shì27,922
Yángchéngqū Zhèn阳城区镇TownDēngfēng Shì12,674
Yĭngyáng Zhèn颖阳镇TownDēngfēng Shì47,217
Zhōngyuè Jiēdào中岳街道办事处Urban SubdistrictDēngfēng Shì22,429

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).