Home
Show Map

China: Zhāotōng Shì (Yúnnán)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhāotōng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàguān Xiàn大关县County263,225
Lŭdiàn Xiàn鲁甸县County390,654
Qiăojiā Xiàn巧家县County516,349
Shuĭfù Shì水富市County-level City102,143
Suíjiāng Xiàn绥江县County153,091
Wēixìn Xiàn威信县County385,865
Yánjīn Xiàn盐津县County369,881
Yíliáng Xiàn彝良县County521,838
Yŏngshàn Xiàn永善县County394,267
Zhāoyáng Qū昭阳区District787,837
Zhènxióng Xiàn镇雄县County1,328,371
Zhāotōng Shì昭通市Prefecture-level City5,213,521

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhāotōng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báihètān Zhèn白鹤滩镇TownQiăojiā Xiàn101,175
Bănlì Zhèn板栗镇TownSuíjiāng Xiàn19,029
Bāogŭnăo Xiāng包谷垴乡Rural TownshipQiăojiā Xiàn22,512
Bĕizhá Zhèn北闸镇TownZhāoyáng Qū49,984
Bùgā Huízú Xiāng布嘎回族乡Rural TownshipZhāoyáng Qū27,296
Cháng'ān Zhèn长安镇TownWēixìn Xiàn27,406
Chăngbà Zhèn场坝镇TownZhènxióng Xiàn51,934
Chìshuĭyuán Zhèn赤水源镇TownZhènxióng Xiàn58,002
Chóngxī Zhèn崇溪镇TownQiăojiā Xiàn32,998
Cíyuàn Huízú Xiāng茨院回族乡Rural TownshipLŭdiàn Xiàn26,296
Cuìhuá Zhèn翠华镇TownDàguān Xiàn42,262
Dàshānbāo Zhèn大山包镇TownZhāoyáng Qū12,070
Dàwān Zhèn大湾镇TownZhènxióng Xiàn49,133
Dàxīng Zhèn大兴镇TownYŏngshàn Xiàn33,786
Dàzhài Zhèn大寨镇TownQiăojiā Xiàn33,866
Dàzhàizi Xiāng大寨子乡Rural TownshipZhāoyáng Qū10,064
Dōngpíng Zhèn东坪镇TownQiăojiā Xiàn28,149
Dòushā Zhèn豆沙镇TownYánjīn Xiàn22,572
Fènghuáng Jiēdào凤凰街道Urban SubdistrictZhāoyáng Qū127,995
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownDàguān Xiàn24,606
Gāotián Xiāng高田乡Rural TownshipWēixìn Xiàn27,419
Guìxī Zhèn桧溪镇TownYŏngshàn Xiàn15,610
Guŏzhū Yízú Xiāng果珠彝族乡Rural TownshipZhènxióng Xiàn35,327
Hăizi Zhèn海子镇TownYíliáng Xiàn25,327
Hēishù Zhèn黑树镇TownZhènxióng Xiàn26,139
Hóngshān Xiāng红山乡Rural TownshipQiăojiā Xiàn18,568
Huālăng Xiāng花朗乡Rural TownshipZhènxióng Xiàn21,565
Huánghuá Zhèn黄华镇TownYŏngshàn Xiàn50,032
Huāshān Xiāng花山乡Rural TownshipZhènxióng Xiàn26,285
Huìyí Zhèn会仪镇TownSuíjiāng Xiàn22,033
Huŏdéhóng Zhèn火德红镇TownLŭdiàn Xiàn19,702
Jiāngdĭ Zhèn江底镇TownLŭdiàn Xiàn26,863
Jiānshān Xiāng尖山乡Rural TownshipZhènxióng Xiàn28,451
Jiăokuí Zhèn角奎镇TownYíliáng Xiàn101,357
Jílì Zhèn吉利镇TownDàguān Xiàn17,797
Jìng'ān Zhèn靖安镇TownZhāoyáng Qū37,533
Jīntáng Zhèn金塘镇TownQiăojiā Xiàn15,065
Jiùchéng Zhèn旧城镇TownWēixìn Xiàn27,314
Jiùpŭ Zhèn旧圃镇TownZhāoyáng Qū57,764
Kuíxiāng Miáozú Yízú Xiāng奎香苗族彝族乡Rural TownshipYíliáng Xiàn45,399
Lăodiàn Zhèn老店镇TownQiăojiā Xiàn53,576
Lèhóng Zhèn乐红镇TownLŭdiàn Xiàn32,115
Lèjū Zhèn乐居镇TownZhāoyáng Qū25,232
Liánfēng Zhèn莲峰镇TownYŏngshàn Xiàn30,833
Liănghé Zhèn两河镇TownYíliáng Xiàn21,334
Liăngwăn Zhèn两碗镇TownShuĭfù Shì15,239
Línfèng Zhèn麟凤镇TownWēixìn Xiàn39,763
Línkŏu Yízú Miáozú Xiāng林口彝族苗族乡Rural TownshipZhènxióng Xiàn39,051
Liŭxī Miáozú Xiāng柳溪苗族乡Rural TownshipYíliáng Xiàn19,957
Lóng'ān Zhèn龙安镇TownYíliáng Xiàn21,206
Lónghăi Zhèn龙海镇TownYíliáng Xiàn20,891
Lóngjiē Miáozú Yízú Xiāng龙街苗族彝族乡Rural TownshipYíliáng Xiàn42,799
Lóngquán Jiēdào龙泉街道Urban SubdistrictZhāoyáng Qū84,286
Lóngshù Zhèn龙树镇TownLŭdiàn Xiàn31,320
Lóngtóushān Zhèn龙头山镇TownLŭdiàn Xiàn48,150
Lúfáng Xiāng炉房乡Rural TownshipQiăojiā Xiàn19,353
Luóbù Zhèn罗布镇TownWēixìn Xiàn48,666
Luókăn Zhèn罗坎镇TownZhènxióng Xiàn70,418
Luòwàng Miáozú Xiāng洛旺苗族乡Rural TownshipYíliáng Xiàn26,362
Luòyàn Xiāng落雁乡Rural TownshipYánjīn Xiàn24,830
Luòzéhé Zhèn洛泽河镇TownYíliáng Xiàn60,200
Măkŏu Zhèn码口镇TownYŏngshàn Xiàn24,124
Mănán Miáozú Yízú Xiāng马楠苗族彝族乡Rural TownshipYŏngshàn Xiàn11,973
Mángbù Zhèn芒部镇TownZhènxióng Xiàn43,102
Màolín Zhèn茂林镇TownYŏngshàn Xiàn21,018
Màozū Zhèn茂租镇TownQiăojiā Xiàn18,029
Măshù Zhèn马树镇TownQiăojiā Xiàn32,220
Mĕnggū Zhèn蒙姑镇TownQiăojiā Xiàn17,412
Miàobà Zhèn庙坝镇TownYánjīn Xiàn46,391
Miàogōu Zhèn庙沟镇TownWēixìn Xiàn18,293
Mòhàn Xiāng墨翰乡Rural TownshipYŏngshàn Xiàn20,935
Mùgān Zhèn木杆镇TownDàguān Xiàn26,877
Mŭxiăng Zhèn母享镇TownZhènxióng Xiàn56,276
Mùzhuó Zhèn木卓镇TownZhènxióng Xiàn27,775
Nán'àn Zhèn南岸镇TownSuíjiāng Xiàn13,980
Niúchăng Zhèn牛场镇TownZhènxióng Xiàn39,112
Niújiē Zhèn牛街镇TownYíliáng Xiàn34,711
Niúzhài Xiāng牛寨乡Rural TownshipYánjīn Xiàn31,678
Pánhé Zhèn盘河镇TownZhāoyáng Qū19,773
Píngshàng Zhèn坪上镇TownZhènxióng Xiàn39,280
Pōjī Zhèn泼机镇TownZhènxióng Xiàn114,216
Pōtóu Zhèn坡头镇TownZhènxióng Xiàn62,216
Pŭ'ĕr Zhèn普洱镇TownYánjīn Xiàn61,303
Qiáoshān Zhèn荞山镇TownYíliáng Xiàn40,666
Qīnggănglĭng Huízú Yízú Xiāng青岗岭回族彝族乡Rural TownshipZhāoyáng Qū21,717
Qīngshèng Xiāng青胜乡Rural TownshipYŏngshàn Xiàn10,384
Sāntáo Xiāng三桃乡Rural TownshipWēixìn Xiàn28,888
Săyú Zhèn洒渔镇TownZhāoyáng Qū50,986
Shànggāoqiáo Huízú Yízú Miáozú Xiāng上高桥回族彝族苗族乡Rural TownshipDàguān Xiàn19,401
Shānshù Xiāng杉树乡Rural TownshipZhènxióng Xiàn21,635
Shìzi Zhèn柿子镇TownYánjīn Xiàn24,743
Shòushān Zhèn寿山镇TownDàguān Xiàn27,284
Shŏuwàng Huízú Xiāng守望回族乡Rural TownshipZhāoyáng Qū39,436
Shuānghé Miáozú Yízú Xiāng双河苗族彝族乡Rural TownshipWēixìn Xiàn28,364
Shuĭmó Zhèn水磨镇TownLŭdiàn Xiàn33,810
Shuĭtián Zhèn水田镇TownWēixìn Xiàn15,294
Shuĭzhú Xiāng水竹乡Rural TownshipYŏngshàn Xiàn7,216
Shùlín Yízú Miáozú Xiāng树林彝族苗族乡Rural TownshipYíliáng Xiàn20,787
Sūjiă Xiāng苏甲乡Rural TownshipZhāoyáng Qū20,489
Sūjiāyuàn Zhèn苏家院镇TownZhāoyáng Qū31,994
Suōshān Zhèn梭山镇TownLŭdiàn Xiàn29,184
Tàipíng Jiēdào太平街道Urban SubdistrictZhāoyáng Qū77,949
Tàipíng Zhèn太平镇TownShuĭfù Shì14,621
Tángfáng Zhèn塘房镇TownZhènxióng Xiàn55,135
Tāntóu Xiāng滩头乡Rural TownshipYánjīn Xiàn28,350
Táoyuán Huízú Xiāng桃源回族乡Rural TownshipLŭdiàn Xiàn33,503
Tiánbà Xiāng田坝乡Rural TownshipZhāoyáng Qū10,356
Tiānxīng Zhèn天星镇TownDàguān Xiàn58,221
Tuánjié Xiāng团结乡Rural TownshipYŏngshàn Xiàn18,839
Wănchăng Zhèn碗厂镇TownZhènxióng Xiàn21,015
Wénpíng Zhèn文屏镇TownLŭdiàn Xiàn71,943
Wŭdé Zhèn五德镇TownZhènxióng Xiàn60,651
Wūfēng Zhèn [incl. Wūfēng Jiēdào, Nántái Jiēdào, Jiùfǔ Jiēdào]乌峰镇TownZhènxióng Xiàn132,606
Wùjī Zhèn务基镇TownYŏngshàn Xiàn25,852
Wŭzhài Yízú Miáozú Xiāng伍寨彝族苗族乡Rural TownshipYŏngshàn Xiàn10,484
Xiàngjiābà Zhèn [incl. Yúnfù Jiēdào]向家坝镇TownShuĭfù Shì72,283
Xiăocăobà Zhèn小草坝镇TownYíliáng Xiàn23,583
Xiăohé Zhèn小河镇TownQiăojiā Xiàn40,240
Xiăolóngdòng Huízú Yízú Xiāng小龙洞回族彝族乡Rural TownshipZhāoyáng Qū29,392
Xiăozhài Zhèn小寨镇TownLŭdiàn Xiàn18,896
Xīluòdù Zhèn溪洛渡镇TownYŏngshàn Xiàn95,439
Xīndiàn Zhèn新店镇TownQiăojiā Xiàn29,297
Xīnglóng Xiāng兴隆乡Rural TownshipYánjīn Xiàn34,443
Xīnjiē Zhèn新街镇TownLŭdiàn Xiàn18,872
Xīntān Zhèn新滩镇TownSuíjiāng Xiàn22,624
Xìshā Xiāng细沙乡Rural TownshipYŏngshàn Xiàn17,742
Yánjĭng Zhèn盐井镇TownYánjīn Xiàn63,050
Yánshān Zhèn炎山镇TownZhāoyáng Qū15,420
Yányuán Zhèn盐源镇TownZhènxióng Xiàn36,633
Yàoshān Zhèn药山镇TownQiăojiā Xiàn43,231
Yĭgŭ Zhèn以古镇TownZhènxióng Xiàn30,255
Yĭlè Zhèn以勒镇TownZhènxióng Xiàn64,207
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownZhāoyáng Qū38,101
Yúdòng Xiāng鱼洞乡Rural TownshipZhènxióng Xiàn19,725
Yuèlè Zhèn悦乐镇TownDàguān Xiàn32,163
Yŭhé Zhèn雨河镇TownZhènxióng Xiàn40,501
Yùwăn Zhèn玉碗镇TownDàguān Xiàn14,614
Zhāxī Zhèn扎西镇TownWēixìn Xiàn124,458
Zhōngchéng Zhèn中城镇TownSuíjiāng Xiàn75,425
Zhōnghé Zhèn中和镇TownYánjīn Xiàn32,521
Zhōngmíng Zhèn钟鸣镇TownYíliáng Xiàn17,259
Zhōngtún Zhèn中屯镇TownZhènxióng Xiàn57,726
Zhōngzhài Xiāng中寨乡Rural TownshipQiăojiā Xiàn10,658

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).