Home
Show Map

China: Zhāngyè Shì (Gānsù)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhāngyè Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gānzhōu Qū甘州区District507,433
Gāotái Xiàn高台县County143,446
Línzé Xiàn临泽县County134,328
Mínlè Xiàn民乐县County219,356
Shāndān Xiàn山丹县County161,299
Sùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn肃南裕固族自治县Autonomous County33,653
Zhāngyè Shì张掖市Prefecture-level City1,199,515

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhāngyè Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyáng Xiāng安阳乡Rural TownshipGānzhōu Qū14,236
Báiyín Mĕnggŭzú Xiāng白银蒙古族乡Rural TownshipSùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn565
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownLínzé Xiàn15,359
Bĕijiē Jiēdào北街街道Urban SubdistrictGānzhōu Qū23,780
Cháng'ān Zhèn长安镇TownGānzhōu Qū19,752
Chéngguān Zhèn城关镇TownGāotái Xiàn28,382
Chénhù Zhèn陈户镇TownShāndān Xiàn17,181
Dàhé Xiāng大河乡Rural TownshipSùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn3,409
Dàmăn Zhèn大满镇TownGānzhōu Qū29,489
Dàmăyíng Zhèn大马营镇TownShāndān Xiàn11,551
Dăngzhài Zhèn党寨镇TownGānzhōu Qū27,187
Dōngjiē Jiēdào东街街道Urban SubdistrictGānzhōu Qū38,331
Dōnglè Zhèn东乐镇TownShāndān Xiàn11,027
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownMínlè Xiàn13,007
Gānjùn Zhèn甘浚镇TownGānzhōu Qū21,498
Gānsù Shĕng Miányáng Yùzhŏng Chăng甘肃省绵羊育种场Township-like AreaSùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn495
Gānsù Zhāngyè Gōngyè Yuánqū甘肃张掖工业园区Township-like AreaGānzhōu Qū3,441
Gāoxīn Shíyòng Jìshù Kāifāqū高新实用技术开发区Township-like AreaMínlè Xiàn1,685
Guóyíng Línzé Nóngchăng国营临泽农场Township-like AreaLínzé Xiàn1,514
Guóyíng Shāndān Nóngchăng国营山丹农场Township-like AreaShāndān Xiàn1,027
Guóyíng Zhāngyè Nóngchăng国营张掖农场Township-like AreaGānzhōu Qū3,219
Hēiquán Zhèn黑泉镇TownGāotái Xiàn12,191
Hélí Zhèn合黎镇TownGāotái Xiàn8,609
Hóngshuĭ Zhèn洪水镇TownMínlè Xiàn59,659
Hóngwānsì Zhèn红湾寺镇TownSùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn8,125
Huángchéng Zhèn皇城镇TownSùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn7,002
Huāzhài Xiāng花寨乡Rural TownshipGānzhōu Qū6,846
Huòchéng Zhèn霍城镇TownShāndān Xiàn11,861
Huŏchēzhàn Jiēdào火车站街道Urban SubdistrictGānzhōu Qū21,057
Jiăntān Zhèn碱滩镇TownGānzhōu Qū17,558
Jìng'ān Xiāng靖安乡Rural TownshipGānzhōu Qū6,197
Kānglè Zhèn康乐镇TownSùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn3,046
Lăojūn Xiāng老军乡Rural TownshipShāndān Xiàn4,473
Liángjiādūn Zhèn梁家墩镇TownGānzhōu Qū17,570
Liángzhŏng Fánzhí Chăng良种繁殖场Township-like AreaLínzé Xiàn52
Liăoquán Zhèn蓼泉镇TownLínzé Xiàn15,185
Lĭqiáo Xiāng李桥乡Rural TownshipShāndān Xiàn5,671
Liùbà Zhèn六坝镇TownMínlè Xiàn19,457
Lóngqú Xiāng龙渠乡Rural TownshipGānzhōu Qū9,063
Luóchéng Zhèn罗城镇TownGāotái Xiàn10,001
Luòtuóchéng Zhèn骆驼城镇TownGāotái Xiàn12,645
Mătí Zàngzú Xiāng马蹄藏族乡Rural TownshipSùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn3,952
Mínghuā Xiāng明花乡Rural TownshipSùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn3,646
Míngyŏng Zhèn明永镇TownGānzhōu Qū11,681
Mínlián Zhèn民联镇TownMínlè Xiàn19,718
Nánfēng Zhèn南丰镇TownMínlè Xiàn17,216
Nángŭ Zhèn南古镇TownMínlè Xiàn22,583
Nánhuá Zhèn南华镇TownGāotái Xiàn16,754
Nánjiē Jiēdào南街街道Urban SubdistrictGānzhōu Qū42,620
Níjiāyíng Zhèn倪家营镇TownLínzé Xiàn9,128
Píngchuān Zhèn平川镇TownLínzé Xiàn17,301
Píngshānhú Mĕnggŭzú Xiāng平山湖蒙古族乡Rural TownshipGānzhōu Qū604
Qífēng Cángzú Xiāng祁丰蔵族乡Rural TownshipSùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn3,275
Qīngquán Zhèn清泉镇TownShāndān Xiàn69,902
Sānbăo Zhèn三堡镇TownMínlè Xiàn15,215
Sānzhá Zhèn三闸镇TownGānzhōu Qū17,606
Shāhé Línchăng沙河林场Township-like AreaLínzé Xiàn1
Shāhé Zhèn沙河镇TownLínzé Xiàn42,154
Shājĭng Zhèn沙井镇TownGānzhōu Qū34,393
Shàngqín Zhèn上秦镇TownGānzhōu Qū23,138
Shĕng Nóngkēyuàn Zhāngyè Liŭ Gōnglĭ Shìyàn Chăng省农科院张掖九公里试验场Township-like AreaGānzhōu Qū304
Shùnhuà Zhèn顺化镇TownMínlè Xiàn13,573
Wèiqí Zhèn位奇镇TownShāndān Xiàn17,403
Wūjiāng Zhèn乌江镇TownGānzhōu Qū24,279
Wŭquán Línchăng五泉林场Township-like AreaLínzé Xiàn52
Xiàngdào Zhèn巷道镇TownGāotái Xiàn23,654
Xiăomăn Zhèn小满镇TownGānzhōu Qū20,753
Xiăoquán Zizhì Shāzhàn 小泉子治沙站Township-like AreaLínzé Xiàn23
Xījiē Jiēdào西街街道Urban SubdistrictGānzhōu Qū46,679
Xīnbà Zhèn新坝镇TownGāotái Xiàn16,934
Xīndūn Zhèn新墩镇TownGānzhōu Qū26,152
Xīnhuá Zhèn新华镇TownLínzé Xiàn15,138
Xīntiān Zhèn新天镇TownMínlè Xiàn22,860
Xuānhuà Zhèn宣化镇TownGāotái Xiàn14,276
Yānuăn Zhèn鸭暖镇TownLínzé Xiàn18,292
Yŏnggù Zhèn永固镇TownMínlè Xiàn14,383
Yuányìchăng 园艺场Township-like AreaLínzé Xiàn129
Zhāngyè Băopínghé Mùchăng张掖宝瓶河牧场Township-like AreaSùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn138
Zhōngmù Gōngsī Shāndān Măchăng中牧公司山丹马场Township-like AreaShāndān Xiàn11,203

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).