Home
Show Map

Zhuōlù Xiàn

County in Zhāngjiākŏu Shì / 张家口市

County

The population of Zhuōlù Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhuōlù Xiàn涿鹿县County333,932
Zhāngjiākŏu Shì张家口市Prefecture-level City4,345,485

Contents: Townships

The population of the townships in Zhuōlù Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băodài Zhèn保岱镇TownZhuōlù Xiàn28,505
Dàbăo Zhèn大堡镇TownZhuōlù Xiàn17,358
Dàhénán Zhèn大河南镇TownZhuōlù Xiàn10,053
Dōngxiăozhuāng Zhèn东小庄镇TownZhuōlù Xiàn31,097
Fánshān Zhèn矾山镇TownZhuōlù Xiàn21,248
Hédōng Zhèn河东镇TownZhuōlù Xiàn11,189
Hēishānsì Xiāng黑山寺乡Rural TownshipZhuōlù Xiàn10,618
Huīyào Zhèn辉耀镇TownZhuōlù Xiàn11,361
Luánzhuāng Xiāng栾庄乡Rural TownshipZhuōlù Xiàn18,872
Măngshíkŏu Zhèn蟒石口镇TownZhuōlù Xiàn8,973
Wēnquántún Zhèn温泉屯镇TownZhuōlù Xiàn13,869
Wòfósì Xiāng卧佛寺乡Rural TownshipZhuōlù Xiàn10,291
Wŭbăo Zhèn五堡镇TownZhuōlù Xiàn26,273
Wŭjiāgōu Zhèn武家沟镇TownZhuōlù Xiàn14,138
Xièjiābăo Xiāng谢家堡乡Rural TownshipZhuōlù Xiàn5,363
Zhāngjiābăo Zhèn张家堡镇TownZhuōlù Xiàn22,186
Zhuōlù Zhèn涿鹿镇TownZhuōlù Xiàn72,538

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).