Home
Show Map

Shàngyì Xiàn

County in Zhāngjiākŏu Shì / 张家口市

County

The population of Shàngyì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Shàngyì Xiàn尚义县County151,639
Zhāngjiākŏu Shì张家口市Prefecture-level City4,345,485

Contents: Townships

The population of the townships in Shàngyì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bādàogōu Zhèn八道沟镇TownShàngyì Xiàn9,315
Dàqīnggōu Zhèn大青沟镇TownShàngyì Xiàn15,426
Dàsūjì Xiāng大苏计乡Rural TownshipShàngyì Xiàn8,326
Dàyíngpán Xiāng大营盘乡Rural TownshipShàngyì Xiàn8,622
Hóngtŭliáng Zhèn红土梁镇TownShàngyì Xiàn8,527
Jiăshíhé Xiāng甲石河乡Rural TownshipShàngyì Xiàn5,520
Mănjĭng Zhèn满井镇TownShàngyì Xiàn7,749
Nánháoqiàn Zhèn南壕堑镇TownShàngyì Xiàn54,071
Qījiă Xiāng七甲乡Rural TownshipShàngyì Xiàn5,113
Sāngōngdì Zhèn三工地镇TownShàngyì Xiàn6,113
Shíjĭng Xiāng石井乡Rural TownshipShàngyì Xiàn6,914
Tàolĭzhuāng Xiāng套里庄乡Rural TownshipShàngyì Xiàn4,851
Xiàmăquān Xiāng下马圈乡Rural TownshipShàngyì Xiàn2,634
Xiăosuàngōu Zhèn小蒜沟镇TownShàngyì Xiàn8,458

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).