Home
Show Map

Gūyuán Xiàn

County in Zhāngjiākŏu Shì / 张家口市

County

The population of Gūyuán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gūyuán Xiàn沽源县County174,619
Zhāngjiākŏu Shì张家口市Prefecture-level City4,345,485

Contents: Townships

The population of the townships in Gūyuán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báitŭyáo Xiāng白土窑乡Rural TownshipGūyuán Xiàn10,127
Chángliáng Xiāng长梁乡Rural TownshipGūyuán Xiàn8,772
Dà'èrhào Huízú Xiāng大二号回族乡Rural TownshipGūyuán Xiàn2,624
Dōngdàmén 东大门Township-like AreaGūyuán Xiàn434
Èrdàoqú Xiāng二道渠乡Rural TownshipGūyuán Xiàn8,137
Fēngyuándiàn Xiāng丰源店乡Rural TownshipGūyuán Xiàn7,402
Gāoshānbăo Xiāng高山堡乡Rural TownshipGūyuán Xiàn6,322
Huánggàinào Zhèn黄盖淖镇TownGūyuán Xiàn10,135
Jiŭliánchéng Zhèn九连城镇TownGūyuán Xiàn13,654
Liánhuātān Xiāng莲花滩乡Rural TownshipGūyuán Xiàn4,735
Píngdìngbăo Zhèn平定堡镇TownGūyuán Xiàn54,944
Shāliángzi 沙梁子Township-like AreaGūyuán Xiàn439
Shăndiànhé Xiāng闪电河乡Rural TownshipGūyuán Xiàn9,155
Xiăochăng Zhèn小厂镇TownGūyuán Xiàn10,082
Xiăochéngzi 小城子Township-like AreaGūyuán Xiàn631
Xiăohézi Xiāng小河子乡Rural TownshipGūyuán Xiàn11,032
Xīxīnyíng Xiāng西辛营乡Rural TownshipGūyuán Xiàn11,138
Yúshùgōu 榆树沟Township-like AreaGūyuán Xiàn4,856

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).