Home
Show Map

Kāngbăo Xiàn

County in Zhāngjiākŏu Shì / 张家口市

County

The population of Kāngbăo Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Kāngbăo Xiàn康保县County204,975
Zhāngjiākŏu Shì张家口市Prefecture-level City4,345,485

Contents: Townships

The population of the townships in Kāngbăo Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chŭchángdì Xiāng处长地乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn9,808
Dānqīnghé Xiāng丹清河乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn8,171
Dèngyóufāng Zhèn邓油坊镇TownKāngbăo Xiàn9,884
Èrhàobŭ Xiāng二号卜乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn11,698
Hābiégā Xiāng哈咇嘎乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn8,263
Kāngbăo Mùchăng康保牧场Township-like AreaKāngbăo Xiàn567
Kāngbăo Zhèn康保镇TownKāngbăo Xiàn63,779
Lĭjiādì Zhèn李家地镇TownKāngbăo Xiàn10,144
Lújiāyíng Xiāng芦家营乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn8,291
Măndétáng Xiāng满德堂乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn9,228
Tŭchéngzi Zhèn土城子镇TownKāngbăo Xiàn11,238
Túnkĕn Línchăng屯垦林场Township-like AreaKāngbăo Xiàn113
Túnkĕn Zhèn屯垦镇TownKāngbăo Xiàn14,736
Yányóufāng Xiāng阎油坊乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn11,824
Zhāngjì Zhèn张纪镇TownKāngbăo Xiàn14,734
Zhàoyánghé Zhèn照阳河镇TownKāngbăo Xiàn6,251
Zhōngyì Xiāng忠义乡Rural TownshipKāngbăo Xiàn6,246

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).