Home
Show Map

Zhāngbĕi Xiàn

County in Zhāngjiākŏu Shì / 张家口市

County

The population of Zhāngbĕi Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhāngbĕi Xiàn张北县County318,669
Zhāngjiākŏu Shì张家口市Prefecture-level City4,345,485

Contents: Townships

The population of the townships in Zhāngbĕi Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimiàotān Xiāng白庙滩乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn7,558
Chábĕizŏngchăng 察北总场Township-like AreaZhāngbĕi Xiàn10,133
Dàhé Xiāng大河乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn11,740
Dàhúlún Zhèn大囫囵镇TownZhāngbĕi Xiàn11,314
Dānjīnghé Xiāng单晶河乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn7,944
Dàxīwān Xiāng大西湾乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn7,276
Èrquánjĭng Xiāng二泉井乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn11,531
Èrtái Zhèn二台镇TownZhāngbĕi Xiàn18,673
Gōnghuì Zhèn公会镇TownZhāngbĕi Xiàn7,923
Hăiliútú Xiāng海流图乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn11,770
Hăojiāyíng Xiāng郝家营乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn8,956
Liăngmiànjĭng Xiāng两面井乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn10,185
Mántóuyíng Xiāng馒头营乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn8,986
Sānhào Xiāng三号乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn9,890
Shāgōu Xiāng沙沟乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn5,699
Táilùgōu Xiāng台路沟乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn7,182
Xiăo'èrtái Xiāng小二台乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn7,858
Yóulŏugōu Xiāng油篓沟乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn12,647
Yŭzhòuyíng Xiāng宇宙营乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn4,438
Zhāngbĕi Zhèn张北镇TownZhāngbĕi Xiàn129,338
Zhànhăi Xiāng战海乡Rural TownshipZhāngbĕi Xiàn7,628

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).