Home
Show Map

Xuānhuà Qū

District in Zhāngjiākŏu Shì

District

The population of Xuānhuà Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xuānhuà Qū [incl. Xuānhuà Xiàn]宣化区District644,075
Zhāngjiākŏu Shì张家口市Prefecture-level City4,345,485

Contents: Townships

The population of the townships in Xuānhuà Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chūnguāng Xiāng春光乡Rural TownshipXuānhuà Qū11,752
Dàbĕijiē Jiēdào大北街街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū38,434
Dàcānggài Zhèn大仓盖镇TownXuānhuà Qū21,076
Dōngwàngshān Xiāng东望山乡Rural TownshipXuānhuà Qū14,780
Gōngyèjiē Jiēdào工业街街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū28,159
Gùjiāyíng Zhèn顾家营镇TownXuānhuà Qū14,931
Guōcūn Zhèn崞村镇TownXuānhuà Qū15,397
Hézixī Xiāng河子西乡Rural TownshipXuānhuà Qū19,806
Hòujiāmiào Xiāng侯家庙乡Rural TownshipXuānhuà Qū13,567
Huángchéng Jiēdào皇城街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū28,956
Jiăjiāyíng Zhèn贾家营镇TownXuānhuà Qū20,447
Jiāngjiātún Xiāng江家屯乡Rural TownshipXuānhuà Qū23,484
Jiànguójiē Jiēdào建国街街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū72,101
Lĭjiābăo Xiāng李家堡乡Rural TownshipXuānhuà Qū7,716
Nándàjiē Jiēdào南大街街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū40,536
Nánguān Jiēdào南关街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū54,646
Pángjiābăo Zhèn庞家堡镇TownXuānhuà Qū20,911
Shālĭngzi Zhèn沙岭子镇TownXuānhuà Qū32,960
Shēnjĭng Zhèn深井镇TownXuānhuà Qū21,649
Tă'ércūn Xiāng塔儿村乡Rural TownshipXuānhuà Qū7,048
Tiāntàisì Jiēdào天泰寺街道办事处Urban SubdistrictXuānhuà Qū41,701
Wángjiāwān Xiāng王家湾乡Rural TownshipXuānhuà Qū3,151
Yánghénán Zhèn洋河南镇TownXuānhuà Qū38,922
Yáojiāfáng Zhèn姚家房镇TownXuānhuà Qū21,726
Zhàochuān Zhèn赵川镇TownXuānhuà Qū30,219

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.