Home
Show Map

China: Zăozhuāng Shì / 枣庄市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zăozhuāng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Shāntíng Qū山亭区District464,804
Shìzhōng Qū市中区District535,515
Tái'érzhuāng Qū台儿庄区District279,474
Téngzhōu Shì滕州市County-level City1,603,659
Xuēchéng Qū薛城区District481,450
Yìchéng Qū峄城区District364,238
Zăozhuāng Shì枣庄市Prefecture-level City3,729,140

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zăozhuāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bàogōu Zhèn鲍沟镇TownTéngzhōu Shì81,019
Bĕixīn Jiēdào北辛街道Urban SubdistrictTéngzhōu Shì116,923
Bĕizhuāng Zhèn北庄镇TownShāntíng Qū38,827
Bīnhú Zhèn滨湖镇TownTéngzhōu Shì95,863
Cháihúdiàn Zhèn柴胡店镇TownTéngzhōu Shì34,423
Chángzhuāng Zhèn常庄镇TownXuēchéng Qū69,153
Chéngtóu Zhèn城头镇TownShāntíng Qū41,343
Dàwù Zhèn大坞镇TownTéngzhōu Shì81,408
Diànzi Zhèn店子镇TownShāntíng Qū31,300
Dĭgé Zhèn底阁镇TownYìchéng Qū40,105
Dōngguō Zhèn东郭镇TownTéngzhōu Shì102,183
Dōngshāhé Zhèn东沙河镇TownTéngzhōu Shì49,022
Éshān Zhèn峨山镇TownYìchéng Qū54,452
Féngmăo Zhèn冯卯镇TownShāntíng Qū51,235
Fúchéng Zhèn凫城镇TownShāntíng Qū27,978
Gètăbù Jiēdào各塔埠街道办事处Urban SubdistrictShìzhōng Qū50,816
Guāngmínglù Jiēdào Bànshì光明路街道办事Urban SubdistrictShìzhōng Qū60,848
Guānqiáo Zhèn官桥镇TownTéngzhōu Shì62,303
Gŭshào Zhèn古邵镇TownYìchéng Qū66,112
Hóngxù Zhèn洪绪镇TownTéngzhōu Shì37,088
Jiāngtún Zhèn姜屯镇TownTéngzhōu Shì76,836
Jiàntóují Zhèn涧头集镇TownTái'érzhuāng Qū53,631
Jièhé Zhèn界河镇TownTéngzhōu Shì65,974
Jīnghé Jiēdào荆河街道Urban SubdistrictTéngzhōu Shì127,807
Jísuŏ Zhèn级索镇TownTéngzhōu Shì80,657
Kuàngqū Jiēdào矿区街道办事处Urban SubdistrictShìzhōng Qū25,050
Línchéng Jiēdào临城街道办事处Urban SubdistrictXuēchéng Qū84,860
Liúyuán Zhèn榴园镇TownYìchéng Qū56,488
Lóngquán Jiēdào龙泉街道Urban SubdistrictTéngzhōu Shì160,898
Lóngshānlù Jiēdào龙山路街道办事处Urban SubdistrictShìzhōng Qū39,082
Lóngyáng Zhèn龙阳镇TownTéngzhōu Shì65,634
Mălántún Zhèn马兰屯镇TownTái'érzhuāng Qū59,500
Mèngzhuāng Zhèn孟庄镇TownShìzhōng Qū30,184
Mùshí Zhèn木石镇TownTéngzhōu Shì44,234
Nánshāhé Zhèn南沙河镇TownTéngzhōu Shì44,289
Nígōu Zhèn泥沟镇TownTái'érzhuāng Qū56,533
Pīzhuāng Zhèn邳庄镇TownTái'érzhuāng Qū26,970
Qícūn Zhèn齐村镇TownShìzhōng Qū72,027
Sāngcūn Zhèn桑村镇TownShāntíng Qū56,551
Shāgōu Zhèn沙沟镇TownXuēchéng Qū46,673
Shānchéng Jiēdào山城街道办事处Urban SubdistrictShāntíng Qū99,245
Shànnán Jiēdào善南街道Urban SubdistrictTéngzhōu Shì25,176
Shuìguō Zhèn税郭镇TownShìzhōng Qū45,156
Shuĭquán Zhèn水泉镇TownShāntíng Qū39,412
Tánshān Jiēdàobàn坛山街道办Urban SubdistrictYìchéng Qū65,521
Táozhuāng Zhèn陶庄镇TownXuēchéng Qū68,253
Wénhuàlù Jiēdào Bànshì文化路街道办事Urban SubdistrictShìzhōng Qū81,371
Wúlín Jiēdàobàn吴林街道办Urban SubdistrictYìchéng Qū33,926
Xīgăng Zhèn西岗镇TownTéngzhōu Shì101,610
Xījí Zhèn西集镇TownShāntíng Qū29,568
Xīngchéng Jiēdào兴城街道办事处Urban SubdistrictXuēchéng Qū27,406
Xīngrén Jiēdào兴仁街道办事处Urban SubdistrictXuēchéng Qū62,410
Xīwángzhuāng Zhèn西王庄镇TownShìzhōng Qū41,139
Xúzhuāng Zhèn徐庄镇TownShāntíng Qū49,345
Yángzhuāng Zhèn羊庄镇TownTéngzhōu Shì66,755
Yīnpíng Zhèn阴平镇TownYìchéng Qū47,634
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownShìzhōng Qū49,422
Yùnhé Jiēdào运河街道办事处Urban SubdistrictTái'érzhuāng Qū42,008
Zhāngfàn Jiēdào张范街道办事处Urban SubdistrictXuēchéng Qū32,002
Zhāngshānzi Zhèn张山子镇TownTái'érzhuāng Qū40,832
Zhāngwāng Zhèn张汪镇TownTéngzhōu Shì83,557
Zhōngxīnjiē Jiēdào中心街街道办事处Urban SubdistrictShìzhōng Qū40,420
Zhōuyíng Zhèn周营镇TownXuēchéng Qū51,591
Zōuwù Zhèn邹坞镇TownXuēchéng Qū39,102

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).