Home
Show Map

Xià Xiàn

County in Yùnchéng Shì (Shānxī)

County

The population of Xià Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xià Xiàn夏县County352,821
Yùnchéng Shì运城市Prefecture-level City5,134,779

Contents: Townships

The population of the townships in Xià Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Húzhāng Xiāng胡张乡Rural TownshipXià Xiàn36,498
Miàoqián Zhèn庙前镇TownXià Xiàn28,471
Nándàlĭ Xiāng南大里乡Rural TownshipXià Xiàn18,215
Niànzhăng Zhèn埝掌镇TownXià Xiàn12,263
Péijiè Zhèn裴介镇TownXià Xiàn49,502
Qíjiāhé Xiāng祁家河乡Rural TownshipXià Xiàn9,665
Shuĭtóu Zhèn水头镇TownXià Xiàn45,914
Sìjiāo Zhèn泗交镇TownXià Xiàn9,326
Wèiguō Xiāng尉郭乡Rural TownshipXià Xiàn25,920
Yáofēng Zhèn瑶峰镇TownXià Xiàn86,435
Yŭwáng Xiāng禹王乡Rural TownshipXià Xiàn30,612

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.