Home
Show Map

China: Yùnchéng Shì (Shānxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yùnchéng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Héjīn Shì河津市County-level City395,527
Jiàng Xiàn绛县County281,643
Jìshān Xiàn稷山县County347,425
Línyī Xiàn临猗县County572,508
Pínglù Xiàn平陆县County258,241
Ruìchéng Xiàn芮城县County394,849
Wànróng Xiàn万荣县County439,364
Wénxĭ Xiàn闻喜县County404,150
Xià Xiàn夏县County352,821
Xīnjiàng Xiàn新绛县County332,473
Yánhú Qū盐湖区District680,036
Yŏngjì Shì永济市County-level City444,724
Yuánqŭ Xiàn垣曲县County231,018
Yùnchéng Shì运城市Prefecture-level City5,134,779

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yùnchéng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyì Jiēdào安邑街道Urban SubdistrictYánhú Qū51,731
Ānyù Zhèn安峪镇TownJiàng Xiàn29,561
Bĕichéng Jiēdào北城街道Urban SubdistrictYánhú Qū82,732
Bĕijĭng Xiāng北景乡Rural TownshipLínyī Xiàn41,220
Bĕixiāng Zhèn北相镇TownYánhú Qū33,489
Bĕixīn Xiāng北辛乡Rural TownshipLínyī Xiàn30,962
Bĕizhāng Zhèn北张镇TownXīnjiàng Xiàn22,682
Bùguān Xiāng部官乡Rural TownshipPínglù Xiàn15,248
Càicūn Xiāng蔡村乡Rural TownshipJìshān Xiàn29,512
Cáochuān Zhèn曹川镇TownPínglù Xiàn22,100
Cháijiā Zhèn柴家镇TownHéjīn Shì29,071
Chánglè Zhèn常乐镇TownPínglù Xiàn45,114
Chángzhí Xiāng长直乡Rural TownshipYuánqŭ Xiàn12,998
Chéncūn Zhèn陈村镇TownJiàng Xiàn11,150
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictYŏngjì Shì54,972
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictYŏngjì Shì52,376
Chéngqū Jiēdào城区街道Urban SubdistrictHéjīn Shì103,465
Chéngxī Jiēdào城西街道Urban SubdistrictYŏngjì Shì63,327
Chŭhòu Xiāng楚侯乡Rural TownshipLínyī Xiàn27,967
Dàjiāo Zhèn大交镇TownJiàng Xiàn28,660
Dānzi Zhèn耽子镇TownLínyī Xiàn23,227
Dàqú Jiēdào大渠街道Urban SubdistrictYánhú Qū14,149
Dàwáng Zhèn大王镇TownRuìchéng Xiàn29,237
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictYánhú Qū107,880
Dŏngcūn Nóngchăng董村农场Township-like AreaYŏngjì Shì1,107
Dōngguō Zhèn东郭镇TownYánhú Qū14,320
Dōnglú Xiāng东垆乡Rural TownshipRuìchéng Xiàn20,001
Dōngzhāng Zhèn东张镇TownLínyī Xiàn33,604
Dōngzhèn Zhèn东镇镇TownWénxĭ Xiàn52,344
Dùmă Xiāng杜马乡Rural TownshipPínglù Xiàn12,765
Fáncūn Zhèn樊村镇TownHéjīn Shì48,201
Féngcūn Xiāng冯村乡Rural TownshipYánhú Qū15,627
Fēnglíngdù Jīngjì Kāifāqū [Fenglingdu Economic Development Zone]风陵渡经济开发区Township-like AreaRuìchéng Xiàn12,189
Fēnglíngdù Zhèn风陵渡镇TownRuìchéng Xiàn63,518
Gāocūn Xiāng高村乡Rural TownshipWànróng Xiàn31,564
Gāoluò Xiāng皋落乡Rural TownshipYuánqŭ Xiàn20,720
Guānghuá Xiāng光华乡Rural TownshipWànróng Xiàn36,075
Gŭchéng Zhèn古城镇TownYuánqŭ Xiàn23,525
Gŭjiàng Zhèn古绛镇TownJiàng Xiàn83,478
Gŭjiāo Zhèn古交镇TownXīnjiàng Xiàn41,121
Guōjiāzhuāng Zhèn郭家庄镇TownWénxĭ Xiàn32,221
Gǔwèi Zhèn古魏镇TownRuìchéng Xiàn91,225
Hànxuē Zhèn汉薛镇TownWànróng Xiàn24,910
Hányáng Zhèn韩阳镇TownYŏngjì Shì22,630
Hăozhuāng Xiāng郝庄乡Rural TownshipJiàng Xiàn18,790
Hédĭ Zhèn河底镇TownWénxĭ Xiàn35,092
Héngqiáo Zhèn横桥镇TownXīnjiàng Xiàn40,154
Héngshuĭ Zhèn横水镇TownJiàng Xiàn46,681
Hóngchí Xiāng洪池乡Rural TownshipPínglù Xiàn15,407
Hóngzhīyì Zhèn泓芝驿镇TownYánhú Qū17,956
Hòucūn Xiāng侯村乡Rural TownshipWénxĭ Xiàn23,188
Hòugōng Xiāng后宫乡Rural TownshipWénxĭ Xiàn18,425
Huáfēng Xiāng华峰乡Rural TownshipYuánqŭ Xiàn21,591
Huángfŭ Xiāng皇甫乡Rural TownshipWànróng Xiàn20,697
Huàyù Zhèn化峪镇TownJìshān Xiàn39,608
Húzhāng Xiāng胡张乡Rural TownshipXià Xiàn36,498
Jiăcūn Xiāng贾村乡Rural TownshipWànróng Xiàn25,094
Jiăobēi Xiāng角杯乡Rural TownshipLínyī Xiàn40,263
Jiĕdiàn Zhèn解店镇TownWànróng Xiàn81,386
Jiĕyù Xiāng解峪乡Rural TownshipYuánqŭ Xiàn6,332
Jiĕzhōu Zhèn解州镇TownYánhú Qū57,773
Jìfēng Zhèn稷峰镇TownJìshān Xiàn132,509
Jīnjĭng Xiāng金井乡Rural TownshipYánhú Qū21,934
Kāifāqū 开发区Township-like AreaXīnjiàng Xiàn11,997
Kāizhāng Zhèn开张镇TownYŏngjì Shì38,578
Kăolăo Zhèn栲栳镇TownYŏngjì Shì47,634
Lĕngkŏu Xiāng冷口乡Rural TownshipJiàng Xiàn8,916
Línjìn Zhèn临晋镇TownLínyī Xiàn38,100
Lìshān Zhèn历山镇TownYuánqŭ Xiàn13,755
Lĭwàng Xiāng里望乡Rural TownshipWànróng Xiàn25,586
Lĭyuán Zhèn礼元镇TownWénxĭ Xiàn31,921
Lóngjū Zhèn龙居镇TownYánhú Qū34,720
Lóngxīng Zhèn龙兴镇TownXīnjiàng Xiàn56,381
Máojiāwān Zhèn毛家湾镇TownYuánqŭ Xiàn10,832
Méiyáng Zhèn嵋阳镇TownLínyī Xiàn26,948
Miàoqián Zhèn庙前镇TownXià Xiàn28,471
Miàoshàng Xiāng庙上乡Rural TownshipLínyī Xiàn31,574
Mólĭ Zhèn磨里镇TownJiàng Xiàn9,747
Mònán Zhèn陌南镇TownRuìchéng Xiàn43,851
Nánchéng Jiēdào南城街道Urban SubdistrictYánhú Qū35,679
Nándàlĭ Xiāng南大里乡Rural TownshipXià Xiàn18,215
Nánfán Zhèn南樊镇TownJiàng Xiàn24,060
Nánwèi Zhèn南磑镇TownRuìchéng Xiàn30,615
Nánzhāng Xiāng南张乡Rural TownshipWànróng Xiàn31,471
Niànzhăng Zhèn埝掌镇TownXià Xiàn12,263
Niúdù Zhèn牛杜镇TownLínyī Xiàn34,970
Péijiè Zhèn裴介镇TownXià Xiàn49,502
Péishè Xiāng裴社乡Rural TownshipWénxĭ Xiàn17,637
Péizhuāng Zhèn裴庄镇TownWànróng Xiàn27,453
Pōdĭ Xiāng坡底乡Rural TownshipPínglù Xiàn9,642
Púzhăng Xiāng蒲掌乡Rural TownshipYuánqŭ Xiàn16,699
Púzhōu Zhèn蒲州镇TownYŏngjì Shì40,817
Qíjiāhé Xiāng祁家河乡Rural TownshipXià Xiàn9,665
Qījí Zhèn七级镇TownLínyī Xiàn28,865
Qīnghé Zhèn清河镇TownJìshān Xiàn30,151
Qīngjiàn Jiēdào清涧街道Urban SubdistrictHéjīn Shì28,010
Qīngtóu Zhèn卿头镇TownYŏngjì Shì47,607
Quánzhăng Zhèn泉掌镇TownXīnjiàng Xiàn17,578
Rónghé Zhèn荣河镇TownWànróng Xiàn42,855
Sānguăn Zhèn三管镇TownLínyī Xiàn18,782
Sānlùlĭ Zhèn三路里镇TownYánhú Qū11,940
Sānmén Zhèn三门镇TownPínglù Xiàn9,234
Sānquán Zhèn三泉镇TownXīnjiàng Xiàn40,227
Sēnglóu Zhèn僧楼镇TownHéjīn Shì50,893
Shàngguō Xiāng上郭乡Rural TownshipYánhú Qū19,215
Shàngwáng Xiāng上王乡Rural TownshipYánhú Qū9,046
Shānxī Jiàngxiàn Jīngjì Kāifāqū [Shanxi Yixian Economic Development Zone]山西绛县经济开发区Township-like AreaJiàng Xiàn6,941
Shānxī Lǚchăng 山西铝厂Township-like AreaHéjīn Shì37,955
Shénbǎi Xiāng神柏乡Rural TownshipWénxĭ Xiàn11,478
Shèngrénjiàn Zhèn圣人涧镇TownPínglù Xiàn84,329
Shèqūbàn 社区办Township-like AreaXīnjiàng Xiàn33,282
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipWénxĭ Xiàn6,940
Shuĭtóu Zhèn水头镇TownXià Xiàn45,914
Sìjiāo Zhèn泗交镇TownXià Xiàn9,326
Sūnjí Zhèn孙吉镇TownLínyī Xiàn54,976
Tàiyáng Xiāng太阳乡Rural TownshipJìshān Xiàn49,872
Táocūn Zhèn陶村镇TownYánhú Qū24,943
Tóngchéng Zhèn桐城镇TownWénxĭ Xiàn118,513
Tōnghuà Zhèn通化镇TownWànróng Xiàn29,718
Wādǐ Zhèn [Fàndǐ Zhèn]畖底镇TownWénxĭ Xiàn28,357
Wàn'ān Zhèn万安镇TownXīnjiàng Xiàn18,575
Wángfàn Xiāng王范乡Rural TownshipYánhú Qū16,758
Wángmáo Zhèn王茅镇TownYuánqŭ Xiàn10,516
Wángxiăn Xiāng王显乡Rural TownshipWànróng Xiàn28,862
Wànquán Xiāng万泉乡Rural TownshipWànróng Xiàn14,752
Wèiguō Xiāng尉郭乡Rural TownshipXià Xiàn25,920
Wèizhuāng Zhèn卫庄镇TownJiàng Xiàn13,659
Wŭxìnghú Nóngchăng伍姓湖农场Township-like AreaYŏngjì Shì828
Xiàhuà Xiāng下化乡Rural TownshipHéjīn Shì15,020
Xiăoliáng Xiāng小梁乡Rural TownshipHéjīn Shì29,448
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictYánhú Qū30,141
Xīcūn Xiāng西村乡Rural TownshipWànróng Xiàn18,941
Xīmò Zhèn西陌镇TownRuìchéng Xiàn21,656
Xīnchéng Zhèn新城镇TownYuánqŭ Xiàn76,386
Xīnjiàng Xiàn Méihuà Yuánqū Guănwĕihuì [Xinhua County Coal Chemical Industry Park]新绛县煤化园区管委会Township-like AreaXīnjiàng Xiàn937
Xīshè Zhèn西社镇TownJìshān Xiàn28,334
Xízhāng Xiāng席张乡Rural TownshipYánhú Qū13,553
Xuēdiàn Zhèn薛店镇TownWénxĭ Xiàn13,612
Xuézhāng Xiāng学张乡Rural TownshipRuìchéng Xiàn23,798
Yángchéng Zhèn阳城镇TownRuìchéng Xiàn36,554
Yángcūn Xiāng阳村乡Rural TownshipHéjīn Shì21,689
Yángwáng Zhèn阳王镇TownXīnjiàng Xiàn21,766
Yángyú Xiāng阳隅乡Rural TownshipWénxĭ Xiàn14,422
Yánjiāzhuāng Gōngmàoqū [Yanjiazhuang Industry and Trade Zone]闫家庄工贸区Township-like AreaLínyī Xiàn24,506
Yáofēng Zhèn瑶峰镇TownXià Xiàn86,435
Yáomèng Jiēdào姚孟街道Urban SubdistrictYánhú Qū16,868
Yīngyán Zhèn英言镇TownYuánqŭ Xiàn17,664
Yīshì Zhèn猗氏镇TownLínyī Xiàn102,090
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownRuìchéng Xiàn22,205
Yŭdū Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Yudu Economic and Technological Development Zone]禹都经济技术开发区Township-like AreaYánhú Qū11,297
Yùnchéng Kōnggǎng Jīngjì Kāifāqū [Yuncheng Airport Economic Development Zone]山西运城经济开发区Township-like AreaYánhú Qū17,309
Yŭwáng Xiāng禹王乡Rural TownshipXià Xiàn30,612
Yúxiāng Nóngchăng虞乡农场Township-like AreaYŏngjì Shì941
Yúxiāng Zhèn虞乡镇TownYŏngjì Shì43,186
Zézhăng Zhèn泽掌镇TownXīnjiàng Xiàn27,773
Zháidiàn Zhèn翟店镇TownJìshān Xiàn37,439
Zhāngcūn Zhèn张村镇TownPínglù Xiàn26,063
Zhāngdiàn Zhèn张店镇TownPínglù Xiàn18,339
Zhāngyíng Zhèn张营镇TownYŏngjì Shì30,721
Zhàojiāzhuāng Xiāng赵家庄乡Rural TownshipHéjīn Shì31,775
Zhōngchéng Jiēdào中城街道Urban SubdistrictYánhú Qū20,976
Zhuólĭ Gōngmàoqū [Zhuoli Industry and Trade Zone]卓里工贸区Township-like AreaLínyī Xiàn14,454

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.