Home
Show Map

Qīngjiàn Xiàn

County in Yúlín Shì / 榆林市

County

The population of Qīngjiàn Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qīngjiàn Xiàn清涧县County128,938
Yúlín Shì榆林市Prefecture-level City3,351,436

Contents: Townships

The population of the townships in Qīngjiàn Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Diànzégōu Zhèn店则沟镇TownQīngjiàn Xiàn5,704
Èrlángshān Xiāng二郎山乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn3,314
Gāojiécūn Zhèn高杰村镇TownQīngjiàn Xiàn7,611
Hăojiāyàn Xiāng郝家墕乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn3,842
Jiĕjiāgōu Zhèn解家沟镇TownQīngjiàn Xiàn7,024
Kuānzhōu Zhèn宽州镇TownQīngjiàn Xiàn44,963
Lăoshèkē Xiāng老舍窠乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn5,446
Lètángbăo Xiāng乐堂堡乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn5,556
Lĭjiātă Zhèn李家塔镇TownQīngjiàn Xiàn7,615
Shíjŭyì Zhèn石咀驿镇TownQīngjiàn Xiàn7,341
Shípán Xiāng石盘乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn5,041
Shuāngmiàohé Xiāng双庙河乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn5,139
Xiàniànlĭpū Zhèn下廿里铺镇TownQīngjiàn Xiàn5,547
Yùjiāhé Zhèn玉家河镇TownQīngjiàn Xiàn5,232
Zhéjiāpíng Zhèn折家坪镇TownQīngjiàn Xiàn9,563

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).