Home
Show Map

Jiā Xiàn

County in Yúlín Shì / 榆林市

County

The population of Jiā Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jiā Xiàn佳县County204,666
Yúlín Shì榆林市Prefecture-level City3,351,436

Contents: Townships

The population of the townships in Jiā Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàfósì Xiāng大佛寺乡Rural TownshipJiā Xiàn7,595
Diàn Zhèn店镇TownJiā Xiàn11,330
Fāngtā Zhèn方塌镇TownJiā Xiàn6,379
Guānzhuāng Xiāng官庄乡Rural TownshipJiā Xiàn6,876
Jiāzhōu Jiēdào佳州街道办事处Urban SubdistrictJiā Xiàn30,553
Jīnmíngsì Zhèn金明寺镇TownJiā Xiàn6,904
Kāngjiāgăng Xiāng康家港乡Rural TownshipJiā Xiàn8,473
Kēng Zhèn坑镇TownJiā Xiàn11,762
Liúguójù Zhèn刘国具镇TownJiā Xiàn8,542
Liújiāshān Xiāng刘家山乡Rural TownshipJiā Xiàn7,582
Mùtóuyù Zhèn木头峪镇TownJiā Xiàn8,734
Shànggāozhài Xiāng上高寨乡Rural TownshipJiā Xiàn8,387
Tōng Zhèn通镇TownJiā Xiàn20,247
Wángjiābiān Zhèn王家砭镇TownJiā Xiàn11,050
Wū Zhèn乌镇TownJiā Xiàn15,328
Xīnglóngsì Xiāng兴隆寺乡Rural TownshipJiā Xiàn5,012
Xīzhèn Zhèn螅镇镇TownJiā Xiàn9,092
Yùkŏu Xiāng峪口乡Rural TownshipJiā Xiàn6,911
Zhūguānzhài Zhèn朱官寨镇TownJiā Xiàn5,402
Zhūjiāwā Zhèn朱家坬镇TownJiā Xiàn8,507

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).