Home
Show Map

Jìngbiān Xiàn

County in Yúlín Shì (Shănxī)

County

The population of Jìngbiān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jìngbiān Xiàn靖边县County355,939
Yúlín Shì榆林市Prefecture-level City3,351,436

Contents: Townships

The population of the townships in Jìngbiān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàlùgōu Xiāng大路沟乡Rural TownshipJìngbiān Xiàn4,107
Dōngkēng Zhèn东坑镇TownJìngbiān Xiàn48,001
Gāojiāgōu Xiāng高家沟乡Rural TownshipJìngbiān Xiàn2,750
Hăizétān Zhèn海则滩镇TownJìngbiān Xiàn6,009
Hóngdūnjiè Zhèn红墩界镇TownJìngbiān Xiàn5,539
Huánghāojiè Zhèn黄蒿界镇TownJìngbiān Xiàn4,465
Lóngzhōu Zhèn龙洲镇TownJìngbiān Xiàn5,572
Níngtiáoliáng Zhèn宁条梁镇TownJìngbiān Xiàn17,542
Qīngyángchà Zhèn青阳岔镇TownJìngbiān Xiàn8,181
Tiāncìwān Zhèn [incl. Qiáogōuwān Xiāng]天赐湾镇TownJìngbiān Xiàn6,198
Wángqúzé Zhèn王渠则镇TownJìngbiān Xiàn6,937
Xiăohé Zhèn小河镇TownJìngbiān Xiàn5,905
Xímáwān Zhèn席麻湾镇TownJìngbiān Xiàn10,177
Xīnchéng Xiāng新城乡Rural TownshipJìngbiān Xiàn3,825
Yángmĭjiàn Zhèn杨米涧镇TownJìngbiān Xiàn4,357
Yángqiáopàn Zhèn杨桥畔镇TownJìngbiān Xiàn10,749
Zhāngjiāpàn Jiēdào张家畔街道Urban SubdistrictJìngbiān Xiàn181,354
Zhènjìng Zhèn镇靖镇TownJìngbiān Xiàn8,260
Zhōngshānjiàn Zhèn中山涧镇TownJìngbiān Xiàn6,535
Zhōuhé Zhèn [incl. Wŭlĭwān Xiāng]周河镇TownJìngbiān Xiàn9,476

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).