Home
Show Map

China: Yúlín Shì / 榆林市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yúlín Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dìngbiān Xiàn定边县County319,370
Fŭgŭ Xiàn府谷县County260,585
Héngshān Qū横山区District288,053
Jiā Xiàn佳县County204,666
Jìngbiān Xiàn靖边县County355,939
Mĭzhī Xiàn米脂县County154,953
Qīngjiàn Xiàn清涧县County128,938
Shénmù Shì神木市County-level City455,493
Suídé Xiàn绥德县County296,088
Wúbǔ Xiàn吴堡县County75,748
Yúyáng Qū榆阳区District637,617
Zizhōu Xiàn子洲县County173,986
Yúlín Shì榆林市Prefecture-level City3,351,436

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yúlín Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àihăomăo Xiāng艾好峁乡Rural TownshipHéngshān Qū5,837
Ānbiān Zhèn安边镇TownDìngbiān Xiàn16,158
Ānyá Zhèn安崖镇TownYúyáng Qū4,537
Báijiājiăn Zhèn白家硷镇TownSuídé Xiàn10,086
Báijiè Zhèn白界镇TownHéngshān Qū22,170
Báimăyàoxiān Xiāng白马要先乡Rural TownshipDìngbiān Xiàn3,001
Báiníjĭng Zhèn白泥井镇TownDìngbiān Xiàn17,861
Báiwānzi Zhèn白湾子镇TownDìngbiān Xiàn7,825
Bālāsù Zhèn巴拉素镇TownYúyáng Qū7,541
Bōluó Zhèn波罗镇TownHéngshān Qū15,539
Bŭlànghé Xiāng补浪河乡Rural TownshipYúyáng Qū7,640
Chàhézé Xiāng岔河则乡Rural TownshipYúyáng Qū5,556
Chàshàng Zhèn岔上镇TownWúbǔ Xiàn3,770
Chóngwénlù Jiēdào崇文路街道办事处Urban SubdistrictYúyáng Qū51,873
Cuījiāwān Zhèn崔家湾镇TownSuídé Xiàn12,687
Dàbăodāng Zhèn大保当镇TownShénmù Shì15,208
Dàchānghàn Zhèn大昌汗镇TownFŭgŭ Xiàn10,466
Dàfósì Xiāng大佛寺乡Rural TownshipJiā Xiàn7,595
Dàhétă Zhèn大河塔镇TownYúyáng Qū4,353
Dàliŭtă Zhèn大柳塔镇TownShénmù Shì59,883
Dàlùgōu Xiāng大路沟乡Rural TownshipJìngbiān Xiàn4,107
Dăngchà Zhèn党岔镇TownHéngshān Qū19,396
Diànshì Zhèn殿市镇TownHéngshān Qū17,172
Diànshì Zhèn电市镇TownZizhōu Xiàn5,015
Diàntă Zhèn店塔镇TownShénmù Shì28,581
Diànzégōu Zhèn店则沟镇TownQīngjiàn Xiàn5,704
Diàn Zhèn店镇TownJiā Xiàn11,330
Dìngbiān Jiēdào定边街道办事处Urban SubdistrictDìngbiān Xiàn99,732
Dīngjiāwān Xiāng丁家湾乡Rural TownshipWúbǔ Xiàn4,343
Dìngxiānyàn Zhèn定仙墕镇TownSuídé Xiàn6,871
Dōngkēng Zhèn东坑镇TownJìngbiān Xiàn48,001
Duīziliáng Zhèn堆子梁镇TownDìngbiān Xiàn7,279
Dùjiāshígōu Zhèn杜家石沟镇TownMĭzhī Xiàn9,966
Èrlángshān Xiāng二郎山乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn3,314
Ĕrlíntù Zhèn尔林兔镇TownShénmù Shì10,600
Fāngtā Zhèn方塌镇TownJiā Xiàn6,379
Fánxué Zhèn樊学镇TownDìngbiān Xiàn4,368
Féngdìkēng Xiāng冯地坑乡Rural TownshipDìngbiān Xiàn7,843
Fŭgŭ Zhèn府谷镇TownFŭgŭ Xiàn119,394
Gāojiābăo Zhèn高家堡镇TownShénmù Shì8,862
Gāojiāgōu Xiāng高家沟乡Rural TownshipJìngbiān Xiàn2,750
Gāojiāpíng Xiāng高家坪乡Rural TownshipZizhōu Xiàn4,208
Gāojiécūn Zhèn高杰村镇TownQīngjiàn Xiàn7,611
Gāoqú Xiāng高渠乡Rural TownshipMĭzhī Xiàn4,939
Gāo Zhèn高镇TownHéngshān Qū17,828
Guānzhuāng Xiāng官庄乡Rural TownshipJiā Xiàn6,876
Guāyuánzéwān Xiāng瓜园则湾乡Rural TownshipZizhōu Xiàn4,129
Gŭchéng Zhèn古城镇TownFŭgŭ Xiàn5,693
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道办事处Urban SubdistrictYúyáng Qū43,816
Guōjiāgōu Zhèn郭家沟镇TownWúbǔ Xiàn7,876
Guōxīngzhuāng Zhèn郭兴庄镇TownMĭzhī Xiàn5,576
Gūshān Zhèn孤山镇TownFŭgŭ Xiàn9,630
Gŭtă Zhèn古塔镇TownYúyáng Qū4,628
Hăizémiào Xiāng海则庙乡Rural TownshipFŭgŭ Xiàn4,140
Hăizétān Zhèn海则滩镇TownJìngbiān Xiàn6,009
Hánchà Zhèn韩岔镇TownHéngshān Qū12,226
Hángyŭlù Jiēdào航宇路街道办事处Urban SubdistrictYúyáng Qū47,959
Hăojiāyàn Xiāng郝家墕乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn3,842
Hăotān Zhèn郝滩镇TownDìngbiān Xiàn14,469
Hā Zhèn哈镇TownFŭgŭ Xiàn5,232
Hédĭ Xiāng河底乡Rural TownshipSuídé Xiàn5,215
Hèjiāchuān Zhèn贺家川镇TownShénmù Shì3,427
Héjiājí Zhèn何家集镇TownZizhōu Xiàn11,382
Héngshān Zhèn横山镇TownHéngshān Qū86,246
Hèquān Zhèn贺圈镇TownDìngbiān Xiàn28,096
Hóngdūnjiè Zhèn红墩界镇TownJìngbiān Xiàn5,539
Hóngliŭgōu Zhèn红柳沟镇TownDìngbiān Xiàn10,228
Hóngshíqiáo Xiāng红石桥乡Rural TownshipYúyáng Qū8,671
Huáiníngwān Zhèn淮宁湾镇TownZizhōu Xiàn8,288
Huáishùchà Xiāng槐树岔乡Rural TownshipZizhōu Xiàn6,202
Huángfŭ Zhèn黄甫镇TownFŭgŭ Xiàn7,356
Huánghāojiè Zhèn黄蒿界镇TownJìngbiān Xiàn4,465
Huángwān Xiāng黄湾乡Rural TownshipDìngbiān Xiàn5,813
Huāshíyá Zhèn花石崖镇TownShénmù Shì2,504
Jiāzhōu Jiēdào佳州街道办事处Urban SubdistrictJiā Xiàn30,553
Jiĕjiābăo Xiāng解家堡乡Rural TownshipShénmù Shì2,758
Jiĕjiāgōu Zhèn解家沟镇TownQīngjiàn Xiàn7,024
Jījiāchà Xiāng姬家岔乡Rural TownshipMĭzhī Xiàn6,196
Jĭnjiè Zhèn锦界镇TownShénmù Shì25,561
Jīnjītān Zhèn金鸡滩镇TownYúyáng Qū13,672
Jīnmíngsì Zhèn金明寺镇TownJiā Xiàn6,904
Jìpàn Xiāng纪畔乡Rural TownshipDìngbiān Xiàn5,082
Jiŭyuángōu Xiāng韭园沟乡Rural TownshipSuídé Xiàn6,905
Jīyuán Zhèn姬塬镇TownDìngbiān Xiàn11,341
Jí Zhèn吉镇TownSuídé Xiàn10,099
Kāngjiāgăng Xiāng康家港乡Rural TownshipJiā Xiàn8,473
Kēng Zhèn坑镇TownJiā Xiàn11,762
Kòujiāyuán Zhèn寇家塬镇TownWúbǔ Xiàn7,665
Kuānzhōu Zhèn宽州镇TownQīngjiàn Xiàn44,963
Lángānbăo Zhèn栏杆堡镇TownShénmù Shì4,157
Lăogāochuān Zhèn老高川镇TownFŭgŭ Xiàn14,909
Lăojūndiàn Zhèn老君殿镇TownZizhōu Xiàn9,403
Lăoshèkē Xiāng老舍窠乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn5,446
Léilóngwān Zhèn雷龙湾镇TownHéngshān Qū7,792
Lètángbăo Xiāng乐堂堡乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn5,556
Lĭjiātă Zhèn李家塔镇TownQīngjiàn Xiàn7,615
Lĭjiāzhàn Xiāng李家站乡Rural TownshipMĭzhī Xiàn3,469
Liúguójù Zhèn刘国具镇TownJiā Xiàn8,542
Liújiāshān Xiāng刘家山乡Rural TownshipJiā Xiàn7,582
Liúqiānhé Xiāng刘千河乡Rural TownshipYúyáng Qū2,656
Lĭxiàohé Xiāng李孝河乡Rural TownshipZizhōu Xiàn3,381
Lóng Zhèn龙镇TownMĭzhī Xiàn11,365
Lóngzhōu Zhèn龙洲镇TownJìngbiān Xiàn5,572
Măchà Zhèn马岔镇TownZizhōu Xiàn8,926
Măhé Zhèn马合镇TownYúyáng Qū9,435
Máhuángliáng Zhèn麻黄梁镇TownYúyáng Qū9,136
Măjiāchuān Xiāng马家川乡Rural TownshipSuídé Xiàn6,738
Májiātă Xiāng麻家塔乡Rural TownshipShénmù Shì30,563
Măntángchuān Zhèn满堂川镇TownSuídé Xiàn17,750
Mătígōu Zhèn马蹄沟镇TownZizhōu Xiàn13,895
Mă Zhèn马镇TownShénmù Shì4,605
Má Zhèn麻镇TownFŭgŭ Xiàn3,160
Mèngjiāwān Xiāng孟家湾乡Rural TownshipYúyáng Qū11,186
Miàogōumén Zhèn庙沟门镇TownFŭgŭ Xiàn16,149
Miáojiāpíng Zhèn苗家坪镇TownZizhōu Xiàn17,689
Míngzhōu Zhèn名州镇TownSuídé Xiàn55,937
Mùguā Zhèn木瓜镇TownFŭgŭ Xiàn4,063
Mùtóuyù Zhèn木头峪镇TownJiā Xiàn8,734
Nántă Xiāng南塔乡Rural TownshipHéngshān Qū8,644
Níngtiáoliáng Zhèn宁条梁镇TownJìngbiān Xiàn17,542
Niújiāliáng Zhèn牛家梁镇TownYúyáng Qū17,352
Péijiāwān Zhèn裴家湾镇TownZizhōu Xiàn9,402
Qiángtóu Xiāng墙头乡Rural TownshipFŭgŭ Xiàn2,397
Qiáochàtān Xiāng乔岔滩乡Rural TownshipShénmù Shì4,989
Qiáogōuwān Xiāng乔沟湾乡Rural TownshipJìngbiān Xiàn3,995
Qiáohéchà Xiāng桥河岔乡Rural TownshipMĭzhī Xiàn8,051
Qìléng Xiāng碛塄乡Rural TownshipFŭgŭ Xiàn4,608
Qīngquán Zhèn清泉镇TownYúyáng Qū5,053
Qīngshānlù Jiēdào青山路街道办事处Urban SubdistrictYúyáng Qū55,019
Qīngshuĭ Zhèn清水镇TownFŭgŭ Xiàn5,279
Qīngyángchà Zhèn青阳岔镇TownJìngbiān Xiàn8,181
Qīngyún Zhèn青云镇TownYúyáng Qū12,772
Qínhé Zhèn芹河镇TownYúyáng Qū16,724
Sānchuānkŏu Zhèn三川口镇TownZizhōu Xiàn9,165
Sāndàogōu Zhèn三道沟镇TownFŭgŭ Xiàn12,137
Shājiādiàn Zhèn沙家店镇TownMĭzhī Xiàn7,727
Shāmăo Zhèn沙峁镇TownShénmù Shì5,517
Shànggāozhài Xiāng上高寨乡Rural TownshipJiā Xiàn8,387
Shàngjùnlù Jiēdào上郡路街道办事处Urban SubdistrictYúyáng Qū60,304
Shàngyánwān Zhèn上盐湾镇TownYúyáng Qū6,446
Shénmù Zhèn神木镇TownShénmù Shì204,525
Shídònggōu Xiāng石洞沟乡Rural TownshipDìngbiān Xiàn11,437
Shíjiāwān Zhèn石家湾镇TownSuídé Xiàn14,214
Shíjŭyì Zhèn石咀驿镇TownQīngjiàn Xiàn7,341
Shílĭpū Xiāng十里铺乡Rural TownshipMĭzhī Xiàn11,248
Shípán Xiāng石盘乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn5,041
Shíwān Zhèn石湾镇TownHéngshān Qū12,942
Shíyáogōu Xiāng石窑沟乡Rural TownshipHéngshān Qū8,923
Shuāngchéng Xiāng双城乡Rural TownshipHéngshān Qū4,335
Shuānghúyù Jiēdào双湖峪街道办事处Urban SubdistrictZizhōu Xiàn40,027
Shuāngmiàohé Xiāng双庙河乡Rural TownshipQīngjiàn Xiàn5,139
Shuĭdìwān Xiāng水地湾乡Rural TownshipZizhōu Xiàn4,681
Sìshípū Zhèn四十铺镇TownSuídé Xiàn20,177
Sòngjiāchuān Zhèn宋家川镇TownWúbǔ Xiàn36,427
Sūnjiāchà Zhèn孙家岔镇TownShénmù Shì19,583
Tàihézhài Xiāng太和寨乡Rural TownshipShénmù Shì2,022
Táo Zhèn桃镇TownMĭzhī Xiàn6,698
Tăwān Zhèn塔湾镇TownHéngshān Qū8,634
Tiāncìwān Zhèn天赐湾镇TownJìngbiān Xiàn2,203
Tiánjiāzhài Zhèn田家寨镇TownFŭgŭ Xiàn8,861
Tiánzhuāng Zhèn田庄镇TownSuídé Xiàn10,331
Tōng Zhèn通镇TownJiā Xiàn20,247
Tuó'ĕrxiàng Xiāng驼耳巷乡Rural TownshipZizhōu Xiàn5,458
Tuófēnglù Jiēdào驼峰路街道办事处Urban SubdistrictYúyáng Qū60,124
Wángjiābiān Zhèn王家砭镇TownJiā Xiàn11,050
Wángjiādūn Xiāng王家墩乡Rural TownshipFŭgŭ Xiàn2,747
Wángpánshān Xiāng王盘山乡Rural TownshipDìngbiān Xiàn4,433
Wángqúzé Zhèn王渠则镇TownJìngbiān Xiàn6,937
Wàn Zhèn万镇TownShénmù Shì4,144
Wèijiālóu Zhèn魏家楼镇TownHéngshān Qū7,798
Wŭjiāzhuāng Zhèn武家庄镇TownFŭgŭ Xiàn3,018
Wŭlĭwān Xiāng五里湾乡Rural TownshipJìngbiān Xiàn3,479
Wŭmăozi Xiāng武峁子乡Rural TownshipDìngbiān Xiàn5,403
Wŭ Zhèn武镇TownHéngshān Qū14,367
Wū Zhèn乌镇TownJiā Xiàn15,328
Xiăngshuĭ Zhèn响水镇TownHéngshān Qū10,319
Xiàniànlĭpū Zhèn下廿里铺镇TownQīngjiàn Xiàn5,547
Xiăoháotù Xiāng小壕兔乡Rural TownshipYúyáng Qū8,546
Xiăohé Zhèn小河镇TownJìngbiān Xiàn5,905
Xiăojìhàn Zhèn小纪汗镇TownYúyáng Qū11,232
Xímáwān Zhèn席麻湾镇TownJìngbiān Xiàn10,177
Xīn'ānbiān Zhèn新安边镇TownDìngbiān Xiàn6,283
Xīnchéng Xiāng新城乡Rural TownshipJìngbiān Xiàn3,825
Xīndiàn Xiāng辛店乡Rural TownshipSuídé Xiàn29,186
Xīnglóngsì Xiāng兴隆寺乡Rural TownshipJiā Xiàn5,012
Xīnjiāgōu Zhèn辛家沟镇TownWúbǔ Xiàn5,671
Xīnmínglóu Jiēdào新明楼街道办事处Urban SubdistrictYúyáng Qū27,416
Xīnmín Zhèn新民镇TownFŭgŭ Xiàn18,371
Xīzhèn Zhèn螅镇镇TownJiā Xiàn9,092
Xuējiāhé Zhèn薛家河镇TownSuídé Xiàn10,438
Xuējiāmăo Zhèn薛家峁镇TownSuídé Xiàn9,540
Xuēxiàcūn Xiāng薛下村乡Rural TownshipWúbǔ Xiàn4,614
Xuézhuāng Xiāng学庄乡Rural TownshipDìngbiān Xiàn5,712
Yánchăngbăo Zhèn盐场堡镇TownDìngbiān Xiàn4,228
Yángjiāgōu Zhèn杨家沟镇TownMĭzhī Xiàn9,259
Yángjĭng Zhèn杨井镇TownDìngbiān Xiàn9,480
Yángmĭjiàn Zhèn杨米涧镇TownJìngbiān Xiàn4,357
Yángqiáopàn Zhèn杨桥畔镇TownJìngbiān Xiàn10,749
Yìhé Zhèn义合镇TownSuídé Xiàn22,029
Yìndòu Zhèn印斗镇TownMĭzhī Xiàn8,503
Yínzhōu Jiēdào银州街道办事处Urban SubdistrictMĭzhī Xiàn61,956
Yóufángzhuāng Xiāng油房庄乡Rural TownshipDìngbiān Xiàn8,533
Yúhémăo Zhèn鱼河峁镇TownYúyáng Qū8,805
Yúhé Zhèn鱼河镇TownYúyáng Qū15,728
Yùjiāhé Zhèn玉家河镇TownQīngjiàn Xiàn5,232
Yùkŏu Xiāng峪口乡Rural TownshipJiā Xiàn6,911
Yúxīngzhuāng Xiāng余兴庄乡Rural TownshipYúyáng Qū2,032
Yúyáng Zhèn榆阳镇TownYúyáng Qū73,459
Zăolínpíng Zhèn枣林坪镇TownSuídé Xiàn8,012
Zhāngjiābiān Zhèn张家砭镇TownSuídé Xiàn21,951
Zhāngjiāpàn Jiēdào张家畔街道办事处Urban SubdistrictJìngbiān Xiàn181,354
Zhāngjiāshān Zhèn张家山镇TownWúbǔ Xiàn5,382
Zhāngyàoxiān Xiāng张要先乡Rural TownshipDìngbiān Xiàn5,448
Zhàojiābiān Xiāng赵家砭乡Rural TownshipSuídé Xiàn8,775
Zhàoshípàn Zhèn赵石畔镇TownHéngshān Qū7,885
Zhàowŭjiāwān Xiāng赵五家湾乡Rural TownshipFŭgŭ Xiàn2,975
Zhéjiāpíng Zhèn折家坪镇TownQīngjiàn Xiàn9,563
Zhènchuān Zhèn镇川镇TownYúyáng Qū23,946
Zhènjìng Zhèn镇靖镇TownJìngbiān Xiàn8,260
Zhōngjiăo Zhèn中角镇TownSuídé Xiàn9,147
Zhōngjī Zhèn中鸡镇TownShénmù Shì18,004
Zhōngshānjiàn Zhèn中山涧镇TownJìngbiān Xiàn6,535
Zhōuhé Zhèn周河镇TownJìngbiān Xiàn5,997
Zhōujiājiăn Zhèn周家硷镇TownZizhōu Xiàn7,118
Zhōutáizi Xiāng周台子乡Rural TownshipDìngbiān Xiàn3,966
Zhuānjĭng Zhèn砖井镇TownDìngbiān Xiàn15,351
Zhuānmiào Zhèn砖庙镇TownZizhōu Xiàn5,617
Zhūguānzhài Zhèn朱官寨镇TownJiā Xiàn5,402
Zhūjiāwā Zhèn朱家坬镇TownJiā Xiàn8,507

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).