Home
Show Map

China: Yuèyáng Shì / 岳阳市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yuèyáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huáróng Xiàn华容县County708,898
Jūnshān Qū君山区District240,468
Línxiāng Shì临湘市County-level City498,319
Mìluó Shì汨罗市County-level City692,080
Píngjiāng Xiàn平江县County947,574
Xiāngyīn Xiàn湘阴县County680,875
Yuèyánglóu Qū岳阳楼区District814,369
Yuèyáng Xiàn岳阳县County716,829
Yúnxī Qū云溪区District176,672
Yuèyáng Shì岳阳市Prefecture-level City5,476,084

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yuèyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndìng Zhèn安定镇TownPíngjiāng Xiàn55,186
Báiníhú Xiāng白泥湖乡Rural TownshipXiāngyīn Xiàn14,704
Báishuĭ Zhèn白水镇TownMìluó Shì28,213
Báitáng Zhèn白塘镇TownMìluó Shì19,684
Bǎixiáng Zhèn柏祥镇TownYuèyáng Xiàn30,624
Báiyángtián Zhèn白羊田镇TownLínxiāng Shì21,974
Báiyún Zhèn白云镇TownLínxiāng Shì15,238
Bājĭng Xiāng八景乡Rural TownshipMìluó Shì3,742
Bănjiāng Xiāng板江乡Rural TownshipPíngjiāng Xiàn12,970
Bĕijĭnggăng Zhèn北景港镇TownHuáróng Xiàn37,347
Bìshí Zhèn弼时镇TownMìluó Shì24,142
Bùxiān Zhèn步仙镇TownYuèyáng Xiàn29,379
Căisānghú Zhèn采桑湖镇TownJūnshān Qū16,934
Cāojūn Zhèn操军镇TownHuáróng Xiàn45,689
Cénchuān Zhèn岑川镇TownPíngjiāng Xiàn17,630
Cháng'ān Jiēdào长安街道Urban SubdistrictLínxiāng Shì118,057
Chánghú Xiāng长湖乡Rural TownshipYuèyáng Xiàn36,657
Chángkāng Zhèn长康镇TownXiāngyīn Xiàn21,413
Chánglè Zhèn长乐镇TownMìluó Shì28,963
Chángliàngōngkuàngqū 长炼工矿区Township-like AreaYúnxī Qū28,197
Chángshòu Zhèn长寿镇TownPíngjiāng Xiàn67,073
Chángtáng Zhèn长塘镇TownLínxiāng Shì24,580
Chāqí Zhèn插旗镇TownHuáróng Xiàn29,692
Chéngfēng Xiāng乘风乡Rural TownshipLínxiāng Shì8,754
Chéngguān Zhèn城关镇TownHuáróng Xiàn99,728
Chéngguān Zhèn城关镇TownPíngjiāng Xiàn96,121
Chéngguān Zhèn城关镇TownMìluó Shì56,412
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipMìluó Shì46,173
Chénglíngjī Jiēdào城陵矶街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū24,687
Chéngnán Xiāng城南乡Rural TownshipLínxiāng Shì12,688
Chéngxī Zhèn城西镇TownXiāngyīn Xiàn62,138
Chuānshānpíng Zhèn川山坪镇TownMìluó Shì25,124
Dàjīng Zhèn大荆镇TownMìluó Shì11,545
Dàorénjī Zhèn道仁矶镇TownYúnxī Qū8,851
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipPíngjiāng Xiàn20,907
Dàzhōu Xiāng大洲乡Rural TownshipPíngjiāng Xiàn18,888
Dìnghú Zhèn定湖镇TownLínxiāng Shì15,280
Dōngdòngtínghú Guănwĕihuì东洞庭湖管委会Township-like AreaYuèyáng Xiàn42,906
Dōngmáolĭng Jiēdào东茅岭街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū43,157
Dōngshān Zhèn东山镇TownHuáróng Xiàn75,824
Dōngtáng Zhèn东塘镇TownXiāngyīn Xiàn26,534
Dōngtă Xiāng冬塔乡Rural TownshipPíngjiāng Xiàn22,016
Dòngtíng Jiēdào洞庭街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū6,696
Fànjiāyuáncháyèshìfànchăng 范家园茶叶示范场Township-like AreaMìluó Shì2,265
Fànjiāyuán Zhèn范家园镇TownMìluó Shì14,965
Fènghuáng Xiāng凤凰乡Rural TownshipMìluó Shì8,964
Fēngqiáohú Jiēdào枫桥湖街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū46,424
Fúshòushān Zhèn福寿山镇TownPíngjiāng Xiàn18,274
Gàngkŏu Zhèn筻口镇TownYuèyáng Xiàn51,797
Gāntián Xiāng甘田乡Rural TownshipYuèyáng Xiàn15,433
Gāojiāfāng Zhèn高家坊镇TownMìluó Shì23,630
Gōngtián Zhèn公田镇TownYuèyáng Xiàn24,403
Guăngxīngzhōu Zhèn广兴洲镇TownJūnshān Qū35,492
Gŭlún Xiāng古仑乡Rural TownshipMìluó Shì13,062
Guōzhèn Xiāng郭镇乡Rural TownshipYuèyánglóu Qū29,574
Gŭpéi Zhèn古培镇TownMìluó Shì31,141
Héngpū Xiāng横铺乡Rural TownshipLínxiāng Shì14,777
Héshì Zhèn河市镇TownMìluó Shì8,762
Hónghuā Xiāng红花乡Rural TownshipMìluó Shì24,333
Hóngqiáo Zhèn虹桥镇TownPíngjiāng Xiàn31,585
Huángbǎi Zhèn黄柏镇TownMìluó Shì30,001
Huánggài Zhèn黄盖镇TownLínxiāng Shì9,743
Huángjīndòng Xiāng黄金洞乡Rural TownshipPíngjiāng Xiàn4,354
Huángjīn Xiāng黄金乡Rural TownshipMìluó Shì14,418
Huángshājiē Zhèn黄沙街镇TownYuèyáng Xiàn45,859
Huángshì Xiāng黄市乡Rural TownshipMìluó Shì14,485
Húbīn Jiēdào湖滨街道办事处Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū14,138
Hùchéng Xiāng护城乡Rural TownshipHuáróng Xiàn28,807
Huŏtiān Xiāng火天乡Rural TownshipMìluó Shì18,578
Jiāngnán Zhèn江南镇TownLínxiāng Shì21,547
Jiāyì Zhèn加义镇TownPíngjiāng Xiàn43,271
Jiètóupū Zhèn界头铺镇TownXiāngyīn Xiàn15,212
Jīn'èshān Jiēdào金鹗山街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū54,382
Jīnfèngqiáo Guănlĭchŭ金凤桥管理处Township-like AreaYuèyánglóu Qū18,143
Jìnghé Zhèn静河镇TownXiāngyīn Xiàn26,484
Jīngjìjìshùkāifāqūtōnghăilù Guănlĭchŭ经济技术开发区通海路管理处Township-like AreaYuèyánglóu Qū58,338
Kāngwáng Xiāng康王乡Rural TownshipYuèyánglóu Qū28,237
Lĕishí Xiāng磊石乡Rural TownshipMìluó Shì5,537
Liángxīnbăo Zhèn良心堡镇TownJūnshān Qū31,627
Lĭjiāduàn Zhèn李家段镇TownMìluó Shì19,882
Lĭngbĕi Zhèn岭北镇TownXiāngyīn Xiàn65,526
Liŭlínzhōu Jiēdào柳林洲街道Urban SubdistrictJūnshān Qū54,517
Liùtáng Xiāng六塘乡Rural TownshipXiāngyīn Xiàn13,389
Lóngmén Zhèn龙门镇TownPíngjiāng Xiàn32,763
Lùchéng Zhèn陆城镇TownYúnxī Qū9,443
Lùjiăo Zhèn鹿角镇TownYuèyáng Xiàn31,459
Lùkŏu Zhèn路口镇TownYúnxī Qū23,245
Luòwáng Jiēdào洛王街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū34,870
Lǚxiāntíng Jiēdào吕仙亭街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū38,444
Máotián Zhèn毛田镇TownYuèyáng Xiàn20,555
Mátáng Zhèn麻塘镇TownYuèyáng Xiàn21,349
Méitiánhú Zhèn梅田湖镇TownHuáróng Xiàn17,839
Méixiān Zhèn梅仙镇TownPíngjiāng Xiàn60,489
Méixī Xiāng梅溪乡Rural TownshipYuèyánglóu Qū38,989
Mìluó Zhèn汨罗镇TownMìluó Shì23,352
Mùjīn Xiāng木金乡Rural TownshipPíngjiāng Xiàn20,654
Nánhú Jiēdào南湖街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū16,113
Nánhúzhōu Zhèn南湖洲镇TownXiāngyīn Xiàn50,536
Nánjiāng Zhèn南江镇TownPíngjiāng Xiàn69,536
Nánqiáo Xiāng南桥乡Rural TownshipPíngjiāng Xiàn2,544
Nánshān Xiāng南山乡Rural TownshipHuáróng Xiàn25,772
Niányúxū Zhèn鲇鱼须镇TownHuáróng Xiàn31,139
Nièshì Zhèn聂市镇TownLínxiāng Shì20,311
Qiánliánghú Zhèn钱粮湖镇TownJūnshān Qū45,802
Qíjiālĭng Jiēdào奇家岭街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū60,375
Qīngtán Xiāng青潭乡Rural TownshipXiāngyīn Xiàn958
Qínqí Xiāng琴棋乡Rural TownshipMìluó Shì6,893
Qiúsuŏ Jiēdào求索街道办事处Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū9,004
Qūzicí Zhèn屈子祠镇TownMìluó Shì16,909
Ráocūn Xiāng饶村乡Rural TownshipYuèyáng Xiàn13,264
Róngjiāwān Zhèn荣家湾镇TownYuèyáng Xiàn140,120
Rúxī Zhèn儒溪镇TownLínxiāng Shì10,385
Sāndūn Xiāng三墩乡Rural TownshipPíngjiāng Xiàn24,747
Sānfēngsì Zhèn三封寺镇TownHuáróng Xiàn28,564
Sānhé Xiāng三荷乡Rural TownshipYuèyánglóu Qū24,549
Sānjiāng Zhèn三江镇TownMìluó Shì15,899
Sānshì Zhèn三市镇TownPíngjiāng Xiàn49,744
Sāntáng Zhèn三塘镇TownXiāngyīn Xiàn19,093
Sānyáng Xiāng三阳乡Rural TownshipPíngjiāng Xiàn50,093
Sānyănqiáo Jiēdào三眼桥街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū40,534
Shāxī Zhèn沙溪镇TownMìluó Shì16,393
Shèngfēng Xiāng胜峰乡Rural TownshipHuáróng Xiàn22,870
Shítáng Xiāng石塘乡Rural TownshipXiāngyīn Xiàn21,374
Sòngjiāzuĭ Zhèn宋家嘴镇TownHuáróng Xiàn21,077
Tăndù Zhèn坦渡镇TownLínxiāng Shì16,055
Táokuàng Jiēdào桃矿街道Urban SubdistrictLínxiāng Shì8,431
Táolínsì Zhèn桃林寺镇TownMìluó Shì27,216
Táolín Zhèn桃林镇TownLínxiāng Shì36,304
Tiānjĭng Xiāng天井乡Rural TownshipMìluó Shì15,048
Tiānwèn Jiēdào天问街道办事处Urban SubdistrictMìluó Shì5,667
Tóngshì Zhèn童市镇TownPíngjiāng Xiàn28,524
Tuánzhōu Xiāng团洲乡Rural TownshipHuáróng Xiàn25,751
Wángjiāhé Jiēdào王家河街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū32,938
Wàngyuèlù Jiēdào望岳路街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū39,784
Wànyŭ Zhèn万庾镇TownHuáróng Xiàn41,915
Wèngjiāng Zhèn瓮江镇TownPíngjiāng Xiàn45,461
Wénqiáo Zhèn文桥镇TownYúnxī Qū18,633
Wénxīng Zhèn文星镇TownXiāngyīn Xiàn143,889
Wúkŏu Zhèn浯口镇TownPíngjiāng Xiàn33,212
Wŭlĭpái Jiēdào五里牌街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū66,043
Wŭlĭ Xiāng五里乡Rural TownshipLínxiāng Shì23,755
Wŭshì Zhèn伍市镇TownPíngjiāng Xiàn69,146
Xiāngbīn Zhèn湘滨镇TownXiāngyīn Xiàn48,736
Xiàngjiā Zhèn向家镇TownPíngjiāng Xiàn16,151
Xiāngsī Xiāng相思乡Rural TownshipYuèyáng Xiàn16,744
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictJūnshān Qū26,497
Xìngfú Xiāng幸福乡Rural TownshipHuáróng Xiàn32,942
Xīnhé Xiāng新河乡Rural TownshipHuáróng Xiàn35,880
Xīnjiàn Xiāng新建乡Rural TownshipHuáróng Xiàn20,485
Xīnkāi Zhèn新开镇TownYuèyáng Xiàn33,940
Xīnqiáng Zhèn新墙镇TownYuèyáng Xiàn32,457
Xīnquán Zhèn新泉镇TownXiāngyīn Xiàn69,802
Xīnshì Zhèn新市镇TownMìluó Shì28,072
Xīntáng Xiāng新塘乡Rural TownshipMìluó Shì10,604
Xītáng Zhèn西塘镇TownYuèyánglóu Qū18,118
Xŭshì Zhèn许市镇TownJūnshān Qū29,599
Yánglín Xiāng杨林乡Rural TownshipYuèyáng Xiàn27,401
Yánglínzhài Xiāng杨林寨乡Rural TownshipXiāngyīn Xiàn22,210
Yánglóusī Zhèn羊楼司镇TownLínxiāng Shì38,835
Yíngtián营田办事处Township-like AreaMìluó Shì1,871
Yíngtián Zhèn营田镇TownMìluó Shì31,749
Yŏngjì Xiāng永济乡Rural TownshipYúnxī Qū7,496
Yŏngshēng Xiāng咏生乡Rural TownshipPíngjiāng Xiàn3,194
Yuánjiāpū Zhèn袁家铺镇TownXiāngyīn Xiàn20,077
Yuántán Zhèn源潭镇TownLínxiāng Shì15,796
Yuánzhŏngchăng 原种场Township-like AreaMìluó Shì3,285
Yùchí Xiāng玉池乡Rural TownshipMìluó Shì5,950
Yuèhuàgōngkuàngqū 岳化工矿区Township-like AreaYúnxī Qū28,992
Yuètián Zhèn月田镇TownYuèyáng Xiàn40,180
Yuèyánglóu Jiēdào岳阳楼街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū35,290
Yùhuá Zhèn玉华镇TownXiāngyīn Xiàn16,380
Yúnshān Xiāng云山乡Rural TownshipYuèyáng Xiàn9,279
Yúnxī Jiēdào云溪街道Urban SubdistrictYúnxī Qū19,997
Yúnxī Xiāng云溪乡Rural TownshipYúnxī Qū31,818
Yúpíng Zhèn余坪镇TownPíngjiāng Xiàn33,041
Zhānggŭyīng Zhèn张谷英镇TownYuèyáng Xiàn26,581
Zhāngshù Zhèn樟树镇TownXiāngyīn Xiàn22,420
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictYuèyánglóu Qū35,542
Zhānqiáo Zhèn詹桥镇TownLínxiāng Shì37,050
Zhìfēng Xiāng智峰乡Rural TownshipMìluó Shì9,151
Zhìhédù Zhèn治河渡镇TownHuáróng Xiàn28,000
Zhōngfáng Zhèn忠防镇TownLínxiāng Shì28,759
Zhōngnán Xiāng终南乡Rural TownshipHuáróng Xiàn19,732
Zhōngzhōu Xiāng中洲乡Rural TownshipYuèyáng Xiàn26,442
Zhùzīkŏu Zhèn注滋口镇TownHuáróng Xiàn39,845

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).