Home
Show Map

Níngyuăn Xiàn

County in Yŏngzhōu Shì / 永州市

County

The population of Níngyuăn Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Níngyuăn Xiàn宁远县County702,562
Yŏngzhōu Shì永州市Prefecture-level City5,194,275

Contents: Townships

The population of the townships in Níngyuăn Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎijiāpíng Zhèn柏家坪镇TownNíngyuăn Xiàn54,777
Băo'ān Zhèn保安镇TownNíngyuăn Xiàn26,462
Hétíng Zhèn禾亭镇TownNíngyuăn Xiàn38,617
Huāngtáng Yáozú Xiāng荒塘瑶族乡Rural TownshipNíngyuăn Xiàn7,690
Jiŭyíshān Yáozú Xiāng九疑山瑶族乡Rural TownshipNíngyuăn Xiàn25,738
Lĕngshuĭ Zhèn冷水镇TownNíngyuăn Xiàn71,255
Lĭxī Zhèn鲤溪镇TownNíngyuăn Xiàn40,843
Miánhuāpíng Yáozú Xiāng棉花坪瑶族乡Rural TownshipNíngyuăn Xiàn2,203
Qīngshuĭqiáo Zhèn清水桥镇TownNíngyuăn Xiàn34,384
Rénhé Zhèn仁和镇TownNíngyuăn Xiàn28,869
Shuĭshì Zhèn水市镇TownNíngyuăn Xiàn63,323
Shùnlíng Jiēdào舜陵街道Urban SubdistrictNíngyuăn Xiàn127,115
Tàipíng Zhèn太平镇TownNíngyuăn Xiàn48,561
Tiāntáng Zhèn天堂镇TownNíngyuăn Xiàn34,752
Tóngmùluò Yáozú Xiāng桐木漯瑶族乡Rural TownshipNíngyuăn Xiàn3,204
Wānjĭng Zhèn湾井镇TownNíngyuăn Xiàn34,222
Zhōnghé Zhèn中和镇TownNíngyuăn Xiàn60,547

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).