Home
Show Map

China: Yìyáng Shì / 益阳市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yìyáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhuà Xiàn安化县County900,995
Hèshān Qū赫山区District836,455
Nán Xiàn南县County725,288
Táojiāng Xiàn桃江县County769,863
Yuánjiāng Shì沅江市County-level City666,270
Zīyáng Qū资阳区District409,062
Yìyáng Shì益阳市Prefecture-level City4,307,933

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yìyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bănxī Línchăng板溪林场Township-like AreaTáojiāng Xiàn1,701
Bāzìshào Zhèn八字哨镇TownHèshān Qū19,482
Bĕizhōuzi Zhèn北洲子镇TownNán Xiàn14,774
Bĭjiàshān Xiāng笔架山乡Rural TownshipHèshān Qū27,907
Cāngshuĭpū Zhèn沧水铺镇TownHèshān Qū49,027
Căowĕi Zhèn草尾镇TownYuánjiāng Shì80,854
Chángchūn Gōngyèyuán长春工业园Township-like AreaZīyáng Qū37,467
Chángchūn Zhèn长春镇TownZīyáng Qū79,371
Chăngjiào Zhèn厂窖镇TownNán Xiàn33,558
Chángtáng Zhèn长塘镇TownĀnhuà Xiàn43,111
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban SubdistrictHèshān Qū54,090
Chápánzhōu Zhèn茶盘洲镇TownYuánjiāng Shì22,837
Dàfú Zhèn大福镇TownĀnhuà Xiàn86,362
Dàlìgăng Zhèn大栗港镇TownTáojiāng Xiàn57,999
Dàmătóu Jiēdào大码头街道Urban SubdistrictZīyáng Qū43,483
Dōngpíng Zhèn东坪镇TownĀnhuà Xiàn126,164
Fúqiūshān Xiāng浮丘山乡Rural TownshipTáojiāng Xiàn44,631
Gāomíng Xiāng高明乡Rural TownshipĀnhuà Xiàn17,025
Gāoqiáo Xiāng高桥乡Rural TownshipTáojiāng Xiàn25,538
Gònghuá Zhèn共华镇TownYuánjiāng Shì58,642
Gŭlóu Xiāng古楼乡Rural TownshipĀnhuà Xiàn14,240
Hébà Zhèn河坝镇TownNán Xiàn38,898
Hénglóngqiáo Zhèn衡龙桥镇TownHèshān Qū68,985
Hèshān Jiēdào赫山街道Urban SubdistrictHèshān Qū83,349
Huágé Zhèn华阁镇TownNán Xiàn66,708
Huángmáozhōu Zhèn黄茅洲镇TownYuánjiāng Shì65,157
Huìlóngshān Jiēdào会龙山街道Urban SubdistrictHèshān Qū44,385
Huīshāngăng Zhèn灰山港镇TownTáojiāng Xiàn117,510
Jiāngnán Zhèn江南镇TownĀnhuà Xiàn51,073
Jīngjì Kāifāqū经济开发区Township-like AreaYuánjiāng Shì2,781
Jīnpén Zhèn金盆镇TownNán Xiàn18,828
Jīnyínshān Jiēdào金银山街道Urban SubdistrictHèshān Qū49,930
Kuíxī Zhèn奎溪镇TownĀnhuà Xiàn17,842
Làngbáhú Zhèn浪拔湖镇TownNán Xiàn42,569
Lánxī Zhèn兰溪镇TownHèshān Qū72,056
Lè'ān Zhèn乐安镇TownĀnhuà Xiàn43,417
Lĕngshì Zhèn冷市镇TownĀnhuà Xiàn32,164
Lóngguāngqiáo Jiēdào龙光桥街道Urban SubdistrictHèshān Qū57,694
Lónglĭng Gōngyèyuán龙岭工业园Township-like AreaHèshān Qū24,121
Lóngtáng Xiāng龙塘乡Rural TownshipĀnhuà Xiàn24,679
Lúcídù Zhèn鸬鹚渡镇TownTáojiāng Xiàn28,289
Lùhúlúwĕichăng 漉湖芦苇场Township-like AreaYuánjiāng Shì6,205
Máhékŏu Zhèn麻河口镇TownNán Xiàn45,753
Măjītáng Zhèn马迹塘镇TownTáojiāng Xiàn58,344
Mălù Zhèn马路镇TownĀnhuà Xiàn39,552
Máocăojiē Zhèn茅草街镇TownNán Xiàn59,680
Méichéng Zhèn梅城镇TownĀnhuà Xiàn75,007
Míngshāntóu Zhèn明山头镇TownNán Xiàn32,058
Nándàshàn Zhèn南大膳镇TownYuánjiāng Shì75,742
Nándòngtínglúwĕichăng 南洞庭芦苇场Township-like AreaYuánjiāng Shì7,746
Nánjīn Xiāng南金乡Rural TownshipĀnhuà Xiàn10,756
Nánwānhú Jiēdào南湾湖街道办事处Urban SubdistrictNán Xiàn1,147
Nánzhōu Zhèn南洲镇TownNán Xiàn154,068
Nánzuĭ Zhèn南嘴镇TownYuánjiāng Shì21,323
Níjiāngkŏu Zhèn泥江口镇TownHèshān Qū44,376
Niútián Zhèn牛田镇TownTáojiāng Xiàn31,447
Ōujiāngchà Zhèn欧江岔镇TownHèshān Qū35,467
Páikŏu Xiāng牌口乡Rural TownshipHèshān Qū22,188
Píngkŏu Zhèn平口镇TownĀnhuà Xiàn17,543
Qiānshānhóng Zhèn千山红镇TownNán Xiàn24,889
Qìchēlù Jiēdào汽车路街道Urban SubdistrictZīyáng Qū35,296
Qīngshùzuĭ Zhèn青树嘴镇TownNán Xiàn35,060
Qīngtángpū Zhèn清塘铺镇TownĀnhuà Xiàn56,965
Qìngyúnshān Jiēdào庆云山街道办事处Urban SubdistrictYuánjiāng Shì70,457
Qiónghú Jiēdào琼湖街道Urban SubdistrictYuánjiāng Shì84,374
Quánjiāohé Zhèn泉交河镇TownHèshān Qū42,811
Qújiāng Zhèn渠江镇TownĀnhuà Xiàn12,780
Sāntángjiē Zhèn三堂街镇TownTáojiāng Xiàn50,715
Sānxiānhú Zhèn三仙湖镇TownNán Xiàn45,094
Sānyăntáng Zhèn三眼塘镇TownYuánjiāng Shì45,366
Shābăozhōu Jiēdào沙堡洲街道办事处Urban SubdistrictNán Xiàn2,334
Shātóu Zhèn沙头镇TownZīyáng Qū21,944
Shíniújiāng Zhèn石牛江镇TownTáojiāng Xiàn29,995
Sìhúshān Zhèn泗湖山镇TownYuánjiāng Shì44,018
Sìjìhóng Zhèn四季红镇TownYuánjiāng Shì13,690
Sōngmùtáng Zhèn松木塘镇TownTáojiāng Xiàn30,248
Táohuājiāng Zhèn桃花江镇TownTáojiāng Xiàn156,286
Táohuālún Jiēdào桃花仑街道Urban SubdistrictHèshān Qū56,903
Tāoxī Zhèn滔溪镇TownĀnhuà Xiàn25,904
Tiánzhuāng Xiāng田庄乡Rural TownshipĀnhuà Xiàn29,692
Wànzihú Xiāng万子湖乡Rural TownshipYuánjiāng Shì7,675
Wŭshènggōng Zhèn武圣宫镇TownNán Xiàn27,183
Wŭtán Zhèn武潭镇TownTáojiāng Xiàn66,681
Wūzuĭ Xiāng乌嘴乡Rural TownshipNán Xiàn36,236
Xiānxī Zhèn仙溪镇TownĀnhuà Xiàn46,660
Xiăoyān Zhèn小淹镇TownĀnhuà Xiàn34,984
Xièlíngăng Zhèn谢林港镇TownHèshān Qū27,252
Xīnqiáohé Zhèn新桥河镇TownZīyáng Qū77,842
Xīnshìdù Zhèn新市渡镇TownHèshān Qū15,897
Xīnwān Zhèn新湾镇TownYuánjiāng Shì19,599
Xiūshān Zhèn修山镇TownTáojiāng Xiàn26,955
Yángjiăotáng Zhèn羊角塘镇TownĀnhuà Xiàn59,160
Yángluózhōu Zhèn阳罗洲镇TownYuánjiāng Shì39,804
Yānxī Zhèn烟溪镇TownĀnhuà Xiàn20,291
Yíngfēngqiáo Zhèn迎风桥镇TownZīyáng Qū40,403
Yuèjiāqiáo Zhèn岳家桥镇TownHèshān Qū40,535
Zhăbù Huízú Xiāng鲊埠回族乡Rural TownshipTáojiāng Xiàn18,837
Zhāngjiāsài Xiāng张家塞乡Rural TownshipZīyáng Qū39,724
Zhānxī Zhèn沾溪镇TownTáojiāng Xiàn24,687
Zhèxī Zhèn柘溪镇TownĀnhuà Xiàn15,624
Zhōngyúkŏu Xiāng中鱼口乡Rural TownshipNán Xiàn46,451
Zĭhúkŏu Zhèn茈湖口镇TownZīyáng Qū33,532

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).