Home
Show Map

China: Yíngkŏu Shì / 营口市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yíngkŏu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bàyúquān Qū鲅鱼圈区District431,087
Dàshíqiáo Shì大石桥市County-level City704,891
Gàizhōu Shì盖州市County-level City691,595
Lăobiān Qū老边区District125,454
Xīshì Qū西市区District164,873
Zhànqián Qū站前区District310,634
Yíngkŏu Shì营口市Prefecture-level City2,428,534

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yíngkŏu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băngshìbăo Zhèn榜式堡镇TownGàizhōu Shì22,015
Bātiándì Jiēdào八田地街道Urban SubdistrictZhànqián Qū40,838
Biānchéng Zhèn边城镇TownLăobiān Qū20,668
Bīnhăi Jiēdào滨海街道Urban SubdistrictXīshì Qū30,678
Bóluòpū Zhèn博洛铺镇TownDàshíqiáo Shì27,503
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictLăobiān Qū1,595
Chéntún Zhèn陈屯镇TownGàizhōu Shì21,320
Déshèng Jiēdào得胜街道Urban SubdistrictXīshì Qū15,362
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì56,158
Dōngfēng Jiēdào东风街道Urban SubdistrictZhànqián Qū69,797
Èrtái Xiāng二台乡Rural TownshipGàizhōu Shì7,328
Gāngdū Jiēdào钢都街道Urban SubdistrictDàshíqiáo Shì113,457
Gāokăn Zhèn高坎镇TownDàshíqiáo Shì44,265
Gāotún Zhèn高屯镇TownGàizhōu Shì18,428
Gōuyán Zhèn沟沿镇TownDàshíqiáo Shì31,766
Guāntún Zhèn官屯镇TownDàshíqiáo Shì30,619
Guīzhōu Jiēdào归州街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì29,903
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì51,960
Guŏyuán Xiāng果园乡Rural TownshipGàizhōu Shì1,186
Hăidōng Jiēdào海东街道Urban SubdistrictBàyúquān Qū55,110
Hăixīng Jiēdào海星街道Urban SubdistrictBàyúquān Qū136,641
Hébĕi Jiēdào河北街道Urban SubdistrictXīshì Qū2,664
Hónghăi Jiēdào红海街道Urban SubdistrictBàyúquān Qū51,661
Hóngqí Mănzú Zhèn红旗满族镇TownBàyúquān Qū23,990
Huángtŭlĭng Zhèn黄土岭镇TownDàshíqiáo Shì25,892
Hŭzhuāng Zhèn虎庄镇TownDàshíqiáo Shì28,903
Jiànfēng Jiēdào建丰街道Urban SubdistrictZhànqián Qū79,322
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictZhànqián Qū46,479
Jiànyī Zhèn建一镇TownDàshíqiáo Shì15,334
Jīnqiáo Jiēdào金桥街道Urban SubdistrictDàshíqiáo Shì38,680
Jiŭlŏngdì Jiēdào九垄地街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì28,118
Jiŭzhài Zhèn九寨镇TownGàizhōu Shì37,267
Kuàngdònggōu Zhèn矿洞沟镇TownGàizhōu Shì22,011
Lăobiān Jiēdào老边街道Urban SubdistrictLăobiān Qū30,047
Liángtún Zhèn梁屯镇TownGàizhōu Shì26,295
Liŭshù Zhèn柳树镇TownLăobiān Qū18,962
Lùnán Zhèn路南镇TownLăobiān Qū49,367
Lútún Zhèn芦屯镇TownBàyúquān Qū58,062
Nánlóu Jiēdào南楼街道Urban SubdistrictDàshíqiáo Shì59,470
Nuănquán Zhèn暖泉镇TownGàizhōu Shì13,842
Qíkŏu Zhèn旗口镇TownDàshíqiáo Shì48,857
Qīnghuá Jiēdào清华街道Urban SubdistrictXīshì Qū22,543
Qīnghuā Jiēdào青花街道Urban SubdistrictDàshíqiáo Shì37,279
Qīngshílĭng Zhèn青石岭镇TownGàizhōu Shì26,087
Shāgăng Zhèn沙岗镇TownGàizhōu Shì20,571
Shènglì Jiēdào胜利街道Urban SubdistrictXīshì Qū24,180
Shífó Zhèn石佛镇TownDàshíqiáo Shì19,485
Shíqiáo Jiēdào石桥街道Urban SubdistrictDàshíqiáo Shì65,319
Shízìjiē Zhèn什字街镇TownGàizhōu Shì26,844
Shuāngtái Zhèn双台镇TownGàizhōu Shì18,574
Shuĭyuán Zhèn水源镇TownDàshíqiáo Shì37,902
Tàiyángshēng Jiēdào太阳升街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì41,612
Tāngchí Zhèn汤池镇TownDàshíqiáo Shì36,739
Tuándiàn Zhèn团甸镇TownGàizhōu Shì10,974
Tuánshān Jiēdào团山街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì25,501
Wànfú Zhèn万福镇TownGàizhōu Shì37,283
Wànghăi Jiēdào望海街道Urban SubdistrictBàyúquān Qū8,146
Wòlóngquán Zhèn卧龙泉镇TownGàizhōu Shì17,720
Wŭtáizi Jiēdào五台子街道Urban SubdistrictXīshì Qū43,103
Xiăoshípéng Xiāng小石棚乡Rural TownshipGàizhōu Shì9,651
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì55,030
Xīhăi Jiēdào西海街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì21,631
Xīnjiàn Jiēdào新建街道Urban SubdistrictZhànqián Qū8,826
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictZhànqián Qū18,296
Xióngyuè Zhèn熊岳镇TownBàyúquān Qū97,477
Xútún Zhèn徐屯镇TownGàizhōu Shì19,141
Yángyùn Zhèn杨运镇TownGàizhōu Shì25,145
Yánhăi Jiēdào沿海街道Urban SubdistrictLăobiān Qū4,815
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownDàshíqiáo Shì24,908
Yuèjìn Jiēdào跃进街道Urban SubdistrictZhànqián Qū47,076
Yúshì Jiēdào渔市街道Urban SubdistrictXīshì Qū26,343
Zhōujiā Zhèn周家镇TownDàshíqiáo Shì18,513

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).