Home
Show Map

Nánchà Xiàn

County in Yīchūn Shì (Hēilóngjiāng)

County

The population of Nánchà Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Nánchà Xiàn [Nánchà Qū]南岔县County118,593
Yīchūn Shì伊春市Prefecture-level City1,148,126

Contents: Townships

The population of the townships in Nánchà Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chénmíng Zhèn晨明镇TownNánchà Xiàn9,810
Fèndòu Jīngyíngsuŏ奋斗经营所Township-like AreaNánchà Xiàn739
Hàoliánghé Huàféi Chăng 浩良河化肥厂Township-like AreaNánchà Xiàn4,597
Hàoliánghé Jīngyíngsuŏ浩良河经营所Township-like AreaNánchà Xiàn1,017
Hàoliánghé Zhèn浩良河镇TownNánchà Xiàn15,639
Huàyáng Jīngyíngsuŏ桦阳经营所Township-like AreaNánchà Xiàn808
Liàngzihé Línchăng亮子河林场Township-like AreaNánchà Xiàn474
Liŭshù Jīngyíngsuŏ柳树经营所Township-like AreaNánchà Xiàn637
Nánchà Jīngyíngsuŏ南岔经营所Township-like AreaNánchà Xiàn585
Nánchà Zhèn [incl. Xīshuĭ Jiēdào, Liánhé Jiēdào, Dōngshēng Jiēdào]西水街道办事处TownNánchà Xiàn73,554
Sānchàhé Línchăng三岔河林场Township-like AreaNánchà Xiàn645
Shítóuhé Línchăng石头河林场Township-like AreaNánchà Xiàn768
Sìhéyíng Línchăng四合营林场Township-like AreaNánchà Xiàn564
Sōngqīng Jīngyíngsuŏ松青经营所Township-like AreaNánchà Xiàn2,277
Tàipíng Jīngyíngsuŏ太平经营所Township-like AreaNánchà Xiàn523
Wēilĭng Jīngyíngsuŏ威岭经营所Township-like AreaNánchà Xiàn253
Yánshí Jīngyíngsuŏ岩石经营所Township-like AreaNánchà Xiàn628
Yíngchūn Xiāng迎春乡Rural TownshipNánchà Xiàn5,075

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).