Home
Show Map

Fēnglín Xiàn

County in Yīchūn Shì (Hēilóngjiāng)

County

The population of Fēnglín Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fēnglín Xiàn [incl. Xīnqīng Qū, Wŭyíng Qū, Hóngxīng Qū]丰林县County98,894
Yīchūn Shì伊春市Prefecture-level City1,148,126

Contents: Townships

The population of the townships in Fēnglín Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕigōu Línchăng北沟林场Township-like AreaFēnglín Xiàn159
Bĕiyĭng Línchăng北影林场Township-like AreaFēnglín Xiàn382
Cuìbĕi Línchăng翠北林场Township-like AreaFēnglín Xiàn891
Èrpíhé Jīngyíngsuŏ二皮河经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn177
Èryáng Jīngyíngsuŏ二杨经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn179
Gòngqīng Jīngyíngsuŏ共青经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn229
Hónglín Jīngyíngsuŏ红林经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn536
Hóngxīng Zhèn红星镇TownFēnglín Xiàn18,890
Huàlín Jīngyíngsuŏ桦林经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn356
Huòjíhé Línchăng霍吉河林场Township-like AreaFēnglín Xiàn196
Jiéyuán Línchăng结源林场Township-like AreaFēnglín Xiàn330
Kùsītè Línchăng库斯特林场Township-like AreaFēnglín Xiàn156
Lìfēng Jīngyíngsuŏ丽丰经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn340
Lìlín Jīngyíngsuŏ丽林经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn518
Liŭshùhé Línchăng柳树河林场Township-like AreaFēnglín Xiàn362
Nángōu Línchăng南沟林场Township-like AreaFēnglín Xiàn168
Píngshān Jīngyíngsuŏ平山经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn316
Píngyuán Jīngyíngsuŏ平原经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn405
Qiánfēng Línchăng前丰林场Township-like AreaFēnglín Xiàn510
Qīnglín Línchăng青林林场Township-like AreaFēnglín Xiàn370
Qīngshuĭhé Jīngyíngsuŏ清水河经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn351
Quánlín Línchăng泉林林场Township-like AreaFēnglín Xiàn350
Sānyáng Línchăng三杨林场Township-like AreaFēnglín Xiàn193
Shuĭyuán Línchăng水源林场Township-like AreaFēnglín Xiàn1,020
Sōnglín Línchăng松林林场Township-like AreaFēnglín Xiàn440
Tāngbĕi Línchăng汤北林场Township-like AreaFēnglín Xiàn412
Tānghónglĭng Línchăng汤洪岭林场Township-like AreaFēnglín Xiàn379
Tānglín Línchăng汤林林场Township-like AreaFēnglín Xiàn1,020
Tāngnán Línchăng汤南林场Township-like AreaFēnglín Xiàn476
Wūlāgā Jīngyíngsuŏ乌拉嘎经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn291
Wŭxīnghé Jīngyíngsuŏ五星河经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn207
Wŭxīng Jiēdào五星街道Urban SubdistrictFēnglín Xiàn3,288
Wŭyíng Zhèn五营镇TownFēnglín Xiàn27,041
Xiàoshān Línchăng笑山林场Township-like AreaFēnglín Xiàn520
Xīng'ān Jiēdào兴安街道Urban SubdistrictFēnglín Xiàn16,813
Xīnqīng Zhèn新青镇TownFēnglín Xiàn19,944
Yángshùhé Jīngyíngsuŏ杨树河经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn479
Yŏngfēng Jīngyíngsuŏ永丰经营所Township-like AreaFēnglín Xiàn200

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).