Home
Show Map

China: Yāntái Shì / 烟台市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yāntái Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángdăo Xiàn长岛县County44,025
Fúshān Qū福山区District600,468
Hăiyáng Shì海阳市County-level City638,729
Láishān Qū莱山区District329,304
Láiyáng Shì莱阳市County-level City878,591
Láizhōu Shì莱州市County-level City883,896
Lóngkŏu Shì龙口市County-level City688,255
Mùpíng Qū牟平区District467,907
Pénglái Shì蓬莱市County-level City451,109
Qīxiá Shì栖霞市County-level City589,620
Zhāoyuăn Shì招远市County-level City566,244
Zhīfú Qū芝罘区District830,054
Yāntái Shì烟台市Prefecture-level City6,968,202

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yāntái Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎilínzhuāng Jiēdào柏林庄街道Urban SubdistrictLáiyáng Shì32,734
Báishí Jiēdào白石街道Urban SubdistrictZhīfú Qū54,824
Bājiăo Jiēdào (Yāntái Kāifāqū) 八角街道(烟台开发区)Urban SubdistrictFúshān Qū24,001
Bĕichángshān Xiāng北长山乡Rural TownshipChángdăo Xiàn3,774
Bĕigōu Zhèn北沟镇TownPénglái Shì55,856
Bĕihuángchéng Xiāng北隍城乡Rural TownshipChángdăo Xiàn1,878
Bĕimă Zhèn北马镇TownLóngkŏu Shì56,086
Bìguō Zhèn毕郭镇TownZhāoyuăn Shì30,845
Bīnhăilù Jiēdào滨海路街道Urban SubdistrictLáishān Qū55,992
Cánzhuāng Zhèn蚕庄镇TownZhāoyuăn Shì29,086
Chángjiāngshèqū 长江社区Township-like AreaFúshān Qū77,172
Cháoshuĭ Zhèn潮水镇TownPénglái Shì27,014
Chénggănglù Jiēdào城港路街道Urban SubdistrictLáizhōu Shì69,738
Chéngguō Zhèn程郭镇TownLáizhōu Shì48,639
Chéngxiāng Jiēdào城厢街道Urban SubdistrictLáiyáng Shì172,357
Chūjiā Jiēdào初家街道Urban SubdistrictLáishān Qū61,867
Cuìpíng Jiēdào翠屏街道Urban SubdistrictQīxiá Shì53,995
Cūnlĭjí Zhèn村里集镇TownPénglái Shì41,373
Dàjìjiā Jiēdào (Yāntái Kāifāqū) 大季家街道(烟台开发区)Urban SubdistrictFúshān Qū32,495
Dàkuăng Zhèn大夼镇TownLáiyáng Shì29,875
Dàliŭxíng Zhèn大柳行镇TownPénglái Shì24,322
Dàqīndăo Xiāng大钦岛乡Rural TownshipChángdăo Xiàn3,801
Dàqínjiā Jiēdào大秦家街道办事处Urban SubdistrictZhāoyuăn Shì28,538
Dàxīndiàn Zhèn大辛店镇TownPénglái Shì67,453
Dàyánjiā Zhèn大阎家镇TownHăiyáng Shì27,151
Dàyáo Jiēdào大窑街道办事处Urban SubdistrictMùpíng Qū31,142
Dēngzhōu Jiēdào登州街道Urban SubdistrictPénglái Shì70,939
Dōngcūn Jiēdào东村街道Urban SubdistrictHăiyáng Shì79,039
Dōngjiāng Jiēdào东江街道办事处Urban SubdistrictLóngkŏu Shì65,372
Dōnglái Jiēdào东莱街道Urban SubdistrictLóngkŏu Shì112,454
Dōngshān Jiēdào东山街道Urban SubdistrictZhīfú Qū68,227
Dōngtīng Jiēdào东厅街道办事处Urban SubdistrictFúshān Qū11,333
Èrshílĭdiàn Zhèn二十里店镇TownHăiyáng Shì29,402
Fāchéng Zhèn发城镇TownHăiyáng Shì38,677
Fāngyuán Jiēdào方圆街道Urban SubdistrictHăiyáng Shì74,781
Fèngchéng Jiēdào凤城街道Urban SubdistrictHăiyáng Shì37,777
Fénggézhuāng Jiēdào冯格庄街道Urban SubdistrictLáiyáng Shì32,555
Fènghuángtái Jiēdào凤凰台街道Urban SubdistrictZhīfú Qū59,598
Fùshān Zhèn阜山镇TownZhāoyuăn Shì49,749
Fúxīn Jiēdào福新街道Urban SubdistrictFúshān Qū59,633
Gāogézhuāng Zhèn高格庄镇TownLáiyáng Shì29,922
Gāolíng Zhèn高陵镇TownMùpíng Qū32,905
Gāotuăn Zhèn高疃镇TownFúshān Qū21,159
Guāndào Zhèn官道镇TownQīxiá Shì28,440
Guānlĭ Zhèn观里镇TownQīxiá Shì33,022
Guānshuĭ Zhèn观水镇TownMùpíng Qū50,377
Gŭliŭ Jiēdào古柳街道Urban SubdistrictLáiyáng Shì52,224
Guōchéng Zhèn郭城镇TownHăiyáng Shì32,892
Guōjiādiàn Zhèn郭家店镇TownLáizhōu Shì50,544
Gŭxiàn Jiēdào (Yāntái Kāifāqū) 古现街道(烟台开发区)Urban SubdistrictFúshān Qū91,489
Hăihéshèqū 海河社区Township-like AreaFúshān Qū87,653
Hēishān Xiāng黑山乡Rural TownshipChángdăo Xiàn1,668
Héluò Zhèn河洛镇TownLáiyáng Shì22,488
Huánghăilù Jiēdào黄海路街道Urban SubdistrictLáishān Qū89,463
Huángshānguăn Zhèn黄山馆镇TownLóngkŏu Shì11,044
Huángwù Jiēdào黄务街道Urban SubdistrictZhīfú Qū63,625
Huílĭ Zhèn回里镇TownFúshān Qū27,471
Hŭtóuyá Zhèn虎头崖镇TownLáizhōu Shì48,456
Jiānggézhuāng Jiēdào姜格庄街道办事处Urban SubdistrictMùpíng Qū37,791
Jiāngtuăn Zhèn姜疃镇TownLáiyáng Shì53,285
Jiĕjiăzhuāng Jiēdào解甲庄街道办事处Urban SubdistrictLáishān Qū19,343
Jīnchéng Zhèn金城镇TownLáizhōu Shì34,004
Jīnlĭng Zhèn金岭镇TownZhāoyuăn Shì37,209
Jŭgézhuāng Zhèn莒格庄镇TownMùpíng Qū17,393
Láishān Jiēdào莱山街道办事处Urban SubdistrictLáishān Qū42,125
Lángāo Zhèn兰高镇TownLóngkŏu Shì42,643
Línglóng Zhèn玲珑镇TownZhāoyuăn Shì27,888
Liúgézhuāng Zhèn留格庄镇TownHăiyáng Shì59,418
Liújiāgōu Zhèn刘家沟镇TownPénglái Shì28,547
Lónggăng Jiēdào龙港街道Urban SubdistrictLóngkŏu Shì145,140
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownMùpíng Qū24,154
Lóngwàngzhuāng Jiēdào龙旺庄街道Urban SubdistrictLáiyáng Shì36,420
Lǚgézhuāng Zhèn吕格庄镇TownLáiyáng Shì26,142
Luófēng Jiēdào罗峰街道办事处Urban SubdistrictZhāoyuăn Shì69,174
Lútóu Zhèn芦头镇TownLóngkŏu Shì31,130
Măshān Jiēdào马山街道办事处Urban SubdistrictLáishān Qū44,314
Mèngzhī Jiēdào梦芝街道办事处Urban SubdistrictZhāoyuăn Shì26,403
Ménlóu Jiēdào门楼街道办事处Urban SubdistrictFúshān Qū48,423
Miàohòu Zhèn庙后镇TownQīxiá Shì17,795
Mùyùdiàn Zhèn沐浴店镇TownLáiyáng Shì63,130
Nánchángshān Jiēdào南长山街道办事处Urban SubdistrictChángdăo Xiàn24,414
Nánhuángchéng Xiāng南隍城乡Rural TownshipChángdăo Xiàn1,074
Nánwáng Jiēdào南王街道Urban SubdistrictPénglái Shì21,340
Nínghăi Jiēdào宁海街道Urban SubdistrictMùpíng Qū96,301
Pánshídiàn Zhèn盘石店镇TownHăiyáng Shì27,572
Péngláigé Jiēdào蓬莱阁街道Urban SubdistrictPénglái Shì18,010
Pínglĭdiàn Zhèn平里店镇TownLáizhōu Shì41,544
Qījiă Zhèn七甲镇TownLóngkŏu Shì24,313
Qīngyáng Jiēdào清洋街道Urban SubdistrictFúshān Qū104,967
Qíshān Jiēdào奇山街道Urban SubdistrictZhīfú Qū64,906
Qíshān Zhèn齐山镇TownZhāoyuăn Shì37,865
Quánshān Jiēdào泉山街道办事处Urban SubdistrictZhāoyuăn Shì45,868
Sānshāndăo Jiēdào三山岛街道Urban SubdistrictLáizhōu Shì70,388
Shāhé Zhèn沙河镇TownLáizhōu Shì102,735
Shānqiándiàn Zhèn山前店镇TownLáiyáng Shì27,748
Shéwōbó Zhèn蛇窝泊镇TownQīxiá Shì58,162
Shìhuíyáo Jiēdào世回尧街道Urban SubdistrictZhīfú Qū86,596
Shíliáng Zhèn石良镇TownLóngkŏu Shì55,362
Shuĭdào Zhèn水道镇TownMùpíng Qū29,664
Sìkŏu Zhèn寺口镇TownQīxiá Shì19,706
Sōngshān Jiēdào松山街道Urban SubdistrictQīxiá Shì37,378
Sūjiādiàn Zhèn苏家店镇TownQīxiá Shì32,642
Tángézhuāng Zhèn谭格庄镇TownLáiyáng Shì45,807
Tángjiābó Zhèn唐家泊镇TownQīxiá Shì25,001
Táocūn Zhèn桃村镇TownQīxiá Shì79,158
Tíngkŏu Zhèn亭口镇TownQīxiá Shì30,400
Tōngshēn Jiēdào通伸街道Urban SubdistrictZhīfú Qū32,576
Tuánwàng Zhèn团旺镇TownLáiyáng Shì63,150
Tuójī Zhèn砣矶镇TownChángdăo Xiàn6,758
Tŭshān Zhèn土山镇TownLáizhōu Shì55,454
Wàixiàngxínggōngyèjiāgōngqū 外向型工业加工区Township-like AreaHăiyáng Shì18,177
Wàndì Zhèn万第镇TownLáiyáng Shì58,732
Wánggézhuāng Zhèn王格庄镇TownMùpíng Qū18,666
Wénchānglù Jiēdào文昌路街道Urban SubdistrictLáizhōu Shì95,827
Wénfēnglù Jiēdào文峰路街道Urban SubdistrictLáizhōu Shì22,754
Wénhuà Jiēdào文化街道Urban SubdistrictMùpíng Qū73,094
Wēnquán Jiēdào温泉街道办事处Urban SubdistrictZhāoyuăn Shì50,778
Wŭníng Jiēdào武宁街道办事处Urban SubdistrictMùpíng Qū32,227
Xiàdiàn Zhèn夏甸镇TownZhāoyuăn Shì39,182
Xiàdīngjiā Zhèn下丁家镇TownLóngkŏu Shì15,534
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictZhīfú Qū59,119
Xiăojì Zhèn小纪镇TownHăiyáng Shì45,658
Xiăoménjiā Zhèn小门家镇TownPénglái Shì35,104
Xiăoqīndăo Xiāng小钦岛乡Rural TownshipChángdăo Xiàn658
Xiàqiū Zhèn夏邱镇TownLáizhōu Shì38,947
Xīchéng Zhèn西城镇TownQīxiá Shì19,104
Xīn'ān Zhèn辛安镇TownHăiyáng Shì45,028
Xīngăng Jiēdào新港街道Urban SubdistrictPénglái Shì23,952
Xíngcūn Zhèn行村镇TownHăiyáng Shì44,271
Xìngfú Jiēdào幸福街道Urban SubdistrictZhīfú Qū175,093
Xīnjiā Jiēdào新嘉街道Urban SubdistrictLóngkŏu Shì23,481
Xīnzhuāng Zhèn辛庄镇TownZhāoyuăn Shì34,096
Xuéfāng Zhèn穴坊镇TownLáiyáng Shì56,439
Xúfú Jiēdào徐福街道办事处Urban SubdistrictLóngkŏu Shì53,925
Xújiādiàn Zhèn徐家店镇TownHăiyáng Shì43,554
Yángchŭ Zhèn杨础镇TownQīxiá Shì24,815
Yángjùn Zhèn羊郡镇TownLáiyáng Shì25,603
Yăngmădăo Jiēdào养马岛街道Urban SubdistrictMùpíng Qū6,284
Yìdào Zhèn驿道镇TownLáizhōu Shì46,682
Yŏng'ānlù Jiēdào永安路街道Urban SubdistrictLáizhōu Shì55,958
Yuàngézhuāng Jiēdào院格庄街道办事处Urban SubdistrictLáishān Qū16,200
Yùhuángdĭng Jiēdào毓璜顶街道Urban SubdistrictZhīfú Qū81,998
Yùlíndiàn Zhèn玉林店镇TownMùpíng Qū17,909
Zāngjiāzhuāng Zhèn臧家庄镇TownQīxiá Shì72,864
Zhàcūn Zhèn柞村镇TownLáizhōu Shì42,500
Zhānggézhuāng Zhèn张格庄镇TownFúshān Qū14,672
Zhāngxīng Zhèn张星镇TownZhāoyuăn Shì59,563
Zhàowàngzhuāng Zhèn照旺庄镇TownLáiyáng Shì49,980
Zhĭchŭ Jiēdào只楚街道Urban SubdistrictZhīfú Qū60,704
Zhīfúdăo Jiēdào芝罘岛街道Urban SubdistrictZhīfú Qū22,788
Zhuāngyuán Jiēdào庄园街道Urban SubdistrictQīxiá Shì57,138
Zhūqiáo Zhèn朱桥镇TownLáizhōu Shì59,726
Zhūwú Zhèn朱吴镇TownHăiyáng Shì35,332
Zhūyóuguān Zhèn诸由观镇TownLóngkŏu Shì51,771
Zĭjīngshān Jiēdào紫荆山街道Urban SubdistrictPénglái Shì37,199

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).