Home
Show Map

China: Yángquán Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yángquán Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéng Qū城区District193,106
Jiāo Qū郊区District286,055
Kuàng Qū矿区District242,994
Píngdìng Xiàn平定县County335,265
Yú Xiàn盂县County311,082
Yángquán Shì阳泉市Prefecture-level City1,368,502

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yángquán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bǎijĭng Zhèn柏井镇TownPíngdìng Xiàn19,275
Bĕidàjiē Jiēdào北大街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū34,374
Bĕixiàzhuāng Xiāng北下庄乡Rural TownshipYú Xiàn10,985
Càiwā Jiēdào蔡洼街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū41,085
Chàkŏu Xiāng岔口乡Rural TownshipPíngdìng Xiàn19,372
Chángchí Zhèn苌池镇TownYú Xiàn24,238
Dōnghuí Zhèn东回镇TownPíngdìng Xiàn27,735
Dōngliáng Xiāng东梁乡Rural TownshipYú Xiàn9,769
Guānshān Zhèn冠山镇TownPíngdìng Xiàn122,675
Guìshígōu Jiēdào贵石沟街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū20,560
Hédĭ Zhèn河底镇TownJiāo Qū44,032
Jiùjiē Xiāng旧街乡Rural TownshipJiāo Qū6,384
Jùchéng Zhèn巨城镇TownPíngdìng Xiàn27,018
Kāifāqū 开发区Township-like AreaJiāo Qū50,715
Liángjiāzhài Xiāng梁家寨乡Rural TownshipYú Xiàn9,345
Lĭjiāzhuāng Xiāng李家庄乡Rural TownshipJiāo Qū19,447
Lùjiācūn Zhèn路家村镇TownYú Xiàn24,579
Nánlóu Zhèn南娄镇TownYú Xiàn31,187
Nánshānlù Jiēdào南山路街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū64,821
Niángziguān Zhèn娘子关镇TownPíngdìng Xiàn16,561
Niúcūn Zhèn牛村镇TownYú Xiàn19,280
Píngtánjiē Jiēdào平潭街街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū52,182
Píngtăn Zhèn平坦镇TownJiāo Qū30,240
Pōdĭ Jiēdào坡底街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū2,695
Qiáotóu Jiēdào桥头街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū43,752
Sàiyú Jiēdào赛鱼街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū50,557
Shàngshè Zhèn上社镇TownYú Xiàn14,478
Shàngzhàn Jiēdào上站街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū55,628
Shāpíng Jiēdào沙坪街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū34,858
Shíménkŏu Xiāng石门口乡Rural TownshipPíngdìng Xiàn17,474
Sūnjiāzhuāng Zhèn孙家庄镇TownYú Xiàn26,898
Suŏhuáng Zhèn锁簧镇TownPíngdìng Xiàn31,978
Xiānrén Xiāng仙人乡Rural TownshipYú Xiàn13,151
Xiàshè Xiāng下社乡Rural TownshipYú Xiàn7,750
Xiàzhàn Jiēdào下站街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū25,197
Xīnányú Xiāng西南舁乡Rural TownshipJiāo Qū12,347
Xīpān Xiāng西潘乡Rural TownshipYú Xiàn7,983
Xiùshuĭ Zhèn秀水镇TownYú Xiàn93,013
Xīyān Zhèn西烟镇TownYú Xiàn18,426
Yángjiāzhuāng Xiāng杨家庄乡Rural TownshipJiāo Qū10,065
Yĕxī Zhèn冶西镇TownPíngdìng Xiàn14,165
Yìjĭng Jiēdào义井街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū10,391
Yìjĭng Zhèn义井镇TownJiāo Qū42,211
Yìnyíng Zhèn荫营镇TownJiāo Qū70,614
Zhāngzhuāng Zhèn张庄镇TownPíngdìng Xiàn39,012

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.