Home
Show Map

Zicháng Shì

County-level City in Yán'ān Shì (Shănxī)

County-level City

The population of Zicháng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zicháng Shì子长市County-level City216,910
Yán'ān Shì延安市Prefecture-level City2,187,009

Contents: Townships

The population of the townships in Zicháng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndìng Zhèn安定镇TownZicháng Shì11,692
Jiànyùchà Zhèn涧峪岔镇TownZicháng Shì10,857
Lĭjiāchà Zhèn李家岔镇TownZicháng Shì11,381
Luánjiāpíng Xiāng栾家坪乡Rural TownshipZicháng Shì9,969
Măjiābiān Zhèn马家砭镇TownZicháng Shì9,394
Nángōuchà Zhèn南沟岔镇TownZicháng Shì8,400
Rèsìwān Xiāng热寺湾乡Rural TownshipZicháng Shì3,231
Sìwān Xiāng寺湾乡Rural TownshipZicháng Shì6,026
Wăyáobăo Jiēdào瓦窑堡街道Urban SubdistrictZicháng Shì113,698
Yángjiāyuánzé Zhèn [incl. Shĭjiāpàn Xiāng]杨家园则镇TownZicháng Shì19,272
Yújiāpíng Zhèn余家坪镇TownZicháng Shì6,659
Yùjiāwān Zhèn玉家湾镇TownZicháng Shì6,331

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).