Home
Show Map

Yáncháng Xiàn

County in Yán'ān Shì / 延安市

County

The population of Yáncháng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yáncháng Xiàn延长县County125,391
Yán'ān Shì延安市Prefecture-level City2,187,009

Contents: Townships

The population of the townships in Yáncháng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āngōu Zhèn安沟镇TownYáncháng Xiàn6,899
Ānhé Zhèn安河镇TownYáncháng Xiàn3,620
Guōqí Xiāng郭旗乡Rural TownshipYáncháng Xiàn4,087
Hēijiābăo Zhèn黑家堡镇TownYáncháng Xiàn8,196
Jiāokŏu Zhèn交口镇TownYáncháng Xiàn6,648
Léichì Zhèn雷赤镇TownYáncháng Xiàn4,978
Liújiāhé Xiāng刘家河乡Rural TownshipYáncháng Xiàn4,724
Luózishān Zhèn罗子山镇TownYáncháng Xiàn4,947
Nánhégōu Xiāng南河沟乡Rural TownshipYáncháng Xiàn4,214
Qīlĭcūn Jiēdào七里村街道办事处Urban SubdistrictYáncháng Xiàn58,832
Zhāngjiātān Zhèn张家滩镇TownYáncháng Xiàn11,629
Zhèngzhuāng Zhèn郑庄镇TownYáncháng Xiàn6,617

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).