Home
Show Map

China: Xúzhōu Shì / 徐州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xúzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fēng Xiàn丰县County963,531
Gŭlóu Qū [incl. Jiŭlĭ Qū (parts)]鼓楼区District554,339
Jiăwāng Qū贾汪区District430,712
Pèi Xiàn沛县County1,141,935
Pīzhōu Shì邳州市County-level City1,458,038
Quánshān Qū [incl. Jiŭlĭ Qū (parts)]泉山区District594,378
Suīníng Xiàn睢宁县County1,039,315
Tóngshān Qū [incl. Jiŭlĭ Qū (parts)]铜山区District1,128,956
Xīnyí Shì新沂市County-level City920,628
Yúnlóng Qū云龙区District345,393
Xúzhōu Shì徐州市Prefecture-level City8,577,225

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xúzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āhú Zhèn阿湖镇TownXīnyí Shì55,298
Ānguó Zhèn安国镇TownPèi Xiàn82,181
Bālù Zhèn八路镇TownPīzhōu Shì38,894
Bāyìjí Zhèn八义集镇TownPīzhōu Shì65,830
Bĕigōu Jiēdào北沟街道办事处Urban SubdistrictXīnyí Shì50,118
Biàntáng Zhèn汴塘镇TownJiăwāng Qū46,260
Căoqiáo Zhèn草桥镇TownXīnyí Shì65,243
Cháchéng Jiēdào垞城街道Urban SubdistrictTóngshān Qū2,847
Chàhé Zhèn岔河镇TownPīzhōu Shì30,094
Chángdiàn Zhèn常店镇TownFēng Xiàn49,772
Chēfúshān Zhèn车辐山镇TownPīzhōu Shì45,844
Chénlóu Zhèn陈楼镇TownPīzhōu Shì48,327
Cuìpíngshān Jiēdào翠屏山街道Urban SubdistrictYúnlóng Qū10,485
Dàguōzhuāng Jiēdào大郭庄街道Urban SubdistrictYúnlóng Qū9,091
Dàhuángshān Jiēdào大黄山街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū10,781
Dàhuángshān Zhèn大黄山镇TownGŭlóu Qū44,771
Dàiwéi Jiēdào戴圩街道办事处Urban SubdistrictPīzhōu Shì44,488
Dàizhuāng Zhèn戴庄镇TownPīzhōu Shì42,410
Dàlónghú Jiēdào大龙湖街道Urban SubdistrictYúnlóng Qū52,815
Dàmiào Zhèn大庙镇TownGŭlóu Qū77,179
Dānjí Zhèn单集镇TownTóngshān Qū50,617
Dàpéng Zhèn大彭镇TownTóngshān Qū52,219
Dàshāhé Línchăng大沙河林场Township-like AreaFēng Xiàn490
Dàshāhé Zhèn大沙河镇TownFēng Xiàn51,426
Dàtún Jiēdào大屯街道办事处Urban SubdistrictPèi Xiàn64,153
Dàwú Jiēdào大吴街道Urban SubdistrictJiăwāng Qū78,567
Dàxŭ Zhèn大许镇TownTóngshān Qū66,563
Diànchăng Jiēdào电厂街道Urban SubdistrictTóngshān Qū2,418
Dōnghuán Jiēdào东环街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū24,932
Duànzhuāng Jiēdào段庄街道Urban SubdistrictQuánshān Qū52,330
Fángcūn Zhèn房村镇TownTóngshān Qū54,035
Fànlóu Zhèn范楼镇TownFēng Xiàn62,859
Fēngcái Jiēdào丰财街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū76,713
Fèngchéng Jiēdào凤城街道办事处Urban SubdistrictFēng Xiàn161,850
Găngshàng Zhèn港上镇TownPīzhōu Shì51,114
Găngtóu Zhèn港头镇TownXīnyí Shì39,999
Gāoliú Zhèn高流镇TownXīnyí Shì48,485
Gāozuò Zhèn高作镇TownSuīníng Xiàn43,419
Gōngyèyuánqū Guănwĕihuì工业园区管委会Township-like AreaJiăwāng Qū13,786
Guānhú Zhèn官湖镇TownPīzhōu Shì97,705
Guānshān Zhèn官山镇TownSuīníng Xiàn51,086
Guóyíngyánhú Nóngchăng国营沿湖农场Township-like AreaTóngshān Qū10,189
Gŭpī Zhèn古邳镇TownSuīníng Xiàn48,748
Hànwáng Zhèn汉王镇TownTóngshān Qū47,205
Hégōu Zhèn合沟镇TownXīnyí Shì44,747
Hékŏu Zhèn河口镇TownPèi Xiàn47,281
Hépíng Jiēdào和平街道Urban SubdistrictQuánshān Qū94,581
Héqiáo Zhèn何桥镇TownTóngshān Qū35,118
Huánchéng Jiēdào环城街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū83,311
Huángjí Zhèn黄集镇TownTóngshān Qū43,038
Huánglóu Jiēdào黄楼街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū39,209
Huángshān Jiēdào黄山街道Urban SubdistrictYúnlóng Qū66,613
Huānkŏu Zhèn欢口镇TownFēng Xiàn77,758
Huáshān Zhèn华山镇TownFēng Xiàn71,281
Húbīn Jiēdào湖滨街道Urban SubdistrictQuánshān Qū49,777
Huŏhuā Jiēdào火花街道Urban SubdistrictQuánshān Qū25,742
Húzhài Zhèn胡寨镇TownPèi Xiàn32,231
Jiāngsūpīzhōu Jīngjì Kāifāqū江苏邳州经济开发区Township-like AreaPīzhōu Shì1,457
Jiāngzhuāng Zhèn江庄镇TownJiăwāng Qū31,911
Jiăwāng Zhèn贾汪镇TownJiăwāng Qū49,005
Jìng'ān Zhèn敬安镇TownPèi Xiàn57,825
Jīngjì Kāifāqū经济开发区Township-like AreaPèi Xiàn46,105
Jīngjì Kāifāqū经济开发区Township-like AreaSuīníng Xiàn24,123
Jīngjì Kāifāqū经济开发区Township-like AreaXīnyí Shì16,905
Jīnshān Jiēdào金山街道Urban SubdistrictQuánshān Qū34,927
Jīnshānqiáo Jiēdào金山桥街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū31,598
Jiŭlĭ Jiēdào九里街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū35,649
Kuíshān Jiēdào奎山街道Urban SubdistrictQuánshān Qū36,104
Lánshān Zhèn岚山镇TownSuīníng Xiàn55,442
Lăokuàng Jiēdào老矿街道Urban SubdistrictJiăwāng Qū31,838
Liángjí Zhèn梁集镇TownSuīníng Xiàn52,048
Liángzhài Zhèn梁寨镇TownFēng Xiàn54,742
Lìguó Jiēdào利国街道Urban SubdistrictTóngshān Qū5,215
Lìguó Zhèn利国镇TownTóngshān Qū54,960
Lĭjí Zhèn李集镇TownSuīníng Xiàn39,691
Língchéng Zhèn凌城镇TownSuīníng Xiàn53,841
Liújí Zhèn刘集镇TownTóngshān Qū54,785
Liŭquán Zhèn柳泉镇TownTóngshān Qū51,657
Liŭxīn Zhèn柳新镇TownTóngshān Qū65,258
Lónggù Zhèn龙固镇TownPèi Xiàn59,086
Lùlóu Zhèn鹿楼镇TownPèi Xiàn63,704
Luòtuóshān Jiēdào骆驼山街道Urban SubdistrictYúnlóng Qū59,707
Lùzhuāngliángmián Yuánzhŏngchăng鹿庄粮棉原种场Township-like AreaJiăwāng Qū350
Mălíngshān Zhèn马陵山镇TownXīnyí Shì52,711
Máocūn Zhèn茅村镇TownTóngshān Qū57,649
Măpō Zhèn马坡镇TownTóngshān Qū35,358
Niănzhuāng Zhèn碾庄镇TownPīzhōu Shì80,617
Páilóu Jiēdào牌楼街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū22,012
Pángzhuāng Jiēdào庞庄街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū27,835
Pāntáng Jiēdào潘塘街道Urban SubdistrictYúnlóng Qū14,780
Pàochē Jiēdào炮车街道办事处Urban SubdistrictPīzhōu Shì56,083
Pèichéng Jiēdào沛城街道办事处Urban SubdistrictPèi Xiàn195,363
Pèixiànhúxīnóngchăng Guănlĭ Wĕiyuánhuì沛县湖西农场管理委员会Township-like AreaPèi Xiàn15,424
Pèixiànxīnchéngqū 沛县新城区Township-like AreaPèi Xiàn20,639
Péngchéng Jiēdào彭城街道Urban SubdistrictYúnlóng Qū62,472
Pīchéng Nóngchăng邳城农场Township-like AreaPīzhōu Shì458
Pīchéng Zhèn邳城镇TownPīzhōu Shì64,585
Pípá Jiēdào琵琶街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū29,593
Qīlĭgōu Jiēdào七里沟街道Urban SubdistrictQuánshān Qū8,361
Qìng'ān Zhèn庆安镇TownSuīníng Xiàn48,234
Qīngshānquán Zhèn青山泉镇TownJiăwāng Qū44,314
Qípán Zhèn棋盘镇TownXīnyí Shì66,419
Qīshān Zhèn栖山镇TownPèi Xiàn51,750
Qiūjí Zhèn邱集镇TownSuīníng Xiàn76,343
Sānbăo Jiēdào三堡街道办事处Urban SubdistrictTóngshān Qū41,091
Sānhéjiān Jiēdào三河尖街道Urban SubdistrictTóngshān Qū7,407
Shājí Zhèn沙集镇TownSuīníng Xiàn46,696
Shàodiàn Zhèn邵店镇TownXīnyí Shì32,448
Shíjí Zhèn时集镇TownXīnyí Shì41,652
Shítún Jiēdào拾屯街道Urban SubdistrictTóngshān Qū13,776
Shīzhài Zhèn师寨镇TownFēng Xiàn62,956
Shŏuxiàn Zhèn首羡镇TownFēng Xiàn76,030
Shuānggōu Zhèn双沟镇TownSuīníng Xiàn45,697
Shuāngtáng Zhèn双塘镇TownXīnyí Shì30,958
Shùnhé Zhèn顺河镇TownFēng Xiàn47,330
Sìhù Zhèn四户镇TownPīzhōu Shì40,430
Sònglóu Zhèn宋楼镇TownFēng Xiàn79,763
Suīchéng Jiēdào睢城街道办事处Urban SubdistrictSuīníng Xiàn232,542
Sūnlóu Jiēdào孙楼街道办事处Urban SubdistrictFēng Xiàn46,941
Sūshān Jiēdào苏山街道Urban SubdistrictQuánshān Qū17,533
Sùyángshān Zhèn宿羊山镇TownPīzhōu Shì65,333
Tàishān Jiēdào泰山街道Urban SubdistrictQuánshān Qū65,529
Tángdiàn Jiēdào唐店街道办事处Urban SubdistrictXīnyí Shì46,828
Tángzhāng Zhèn棠张镇TownTóngshān Qū52,985
Táoyuán Jiēdào桃园街道Urban SubdistrictQuánshān Qū11,410
Táoyuán Zhèn桃园镇TownSuīníng Xiàn52,861
Tăshān Zhèn塔山镇TownJiăwāng Qū59,162
Tiĕfù Zhèn铁富镇TownPīzhōu Shì87,689
Tóngpèi Jiēdào铜沛街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū50,756
Tóngshān Jiēdào铜山街道办事处Urban SubdistrictTóngshān Qū117,820
Tŭshān Zhèn土山镇TownPīzhōu Shì42,853
Wánggōu Zhèn王沟镇TownFēng Xiàn67,140
Wángjí Zhèn王集镇TownSuīníng Xiàn54,578
Wánglíng Jiēdào王陵街道Urban SubdistrictQuánshān Qū59,047
Wăyáo Zhèn瓦窑镇TownXīnyí Shì37,080
Wèijí Zhèn魏集镇TownSuīníng Xiàn48,069
Wèimiào Zhèn魏庙镇TownPèi Xiàn51,820
Wŭduàn Zhèn五段镇TownPèi Xiàn41,803
Xiàqiáo Jiēdào夏桥街道Urban SubdistrictJiăwāng Qū23,456
Xīn'ān Jiēdào新安街道办事处Urban SubdistrictXīnyí Shì186,399
Xīndiàn Zhèn新店镇TownXīnyí Shì44,409
Xínglóu Zhèn邢楼镇TownPīzhōu Shì49,653
Xīnhé Zhèn新河镇TownPīzhōu Shì48,712
Xīyí Gōngyè Yuánqū锡沂工业园区Township-like AreaXīnyí Shì261
Xúzhuāng Zhèn徐庄镇TownTóngshān Qū56,099
Yángtún Zhèn杨屯镇TownPèi Xiàn53,417
Yànzibù Zhèn燕子埠镇TownPīzhōu Shì25,714
Yáojí Zhèn姚集镇TownSuīníng Xiàn65,897
Yáowān Zhèn窑湾镇TownXīnyí Shì60,668
Yì'ān Jiēdào义安街道Urban SubdistrictTóngshān Qū19
Yìtáng Zhèn议堂镇TownPīzhōu Shì28,002
Yīzhuāng Zhèn伊庄镇TownTóngshān Qū34,968
Yŏng'ān Jiēdào永安街道Urban SubdistrictQuánshān Qū76,830
Yùnhé Jiēdào运河街道办事处Urban SubdistrictPīzhōu Shì241,393
Zháishān Jiēdào翟山街道Urban SubdistrictQuánshān Qū62,207
Zhànchéng Zhèn占城镇TownPīzhōu Shì38,164
Zhāngjí Jiēdào张集街道Urban SubdistrictTóngshān Qū5,085
Zhāngjí Zhèn张集镇TownTóngshān Qū61,929
Zhānglóu Nóngchăng张楼农场Township-like AreaPīzhōu Shì37
Zhāngshuānglóu Jiēdào张双楼街道Urban SubdistrictTóngshān Qū5,625
Zhāngzhài Zhèn张寨镇TownPèi Xiàn74,433
Zhāngzhuāng Zhèn张庄镇TownPèi Xiàn74,114
Zhàodūn Zhèn赵墩镇TownPīzhōu Shì76,691
Zhàozhuāng Zhèn赵庄镇TownFēng Xiàn53,193
Zhèngjí Zhèn郑集镇TownTóngshān Qū43,021
Zhōngméijítuándàtúnméidiàn (Jítuán) Gōngsī中煤集团大屯煤电(集团)公司Township-like AreaPèi Xiàn53,698
Zhūzhài Zhèn朱寨镇TownPèi Xiàn56,908
Zifáng Jiēdào子房街道Urban SubdistrictYúnlóng Qū69,430
Zĭzhuāng Zhèn紫庄镇TownJiăwāng Qū52,063
Zōuzhuāng Zhèn邹庄镇TownPīzhōu Shì45,461

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).