Home
Show Map

Níngguó Shì

County-level City in Xuānchéng Shì

County-level City

The population of Níngguó Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Níngguó Shì宁国市County-level City376,857
Xuānchéng Shì宣城市Prefecture-level City2,532,938

Contents: Townships

The population of the townships in Níngguó Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Fāngtáng Xiāng方塘乡Rural TownshipNíngguó Shì9,291
Găngkŏu Zhèn港口镇TownNíngguó Shì26,188
Hélì Jiēdào河沥街道办事处Urban SubdistrictNíngguó Shì34,559
Húlè Zhèn胡乐镇TownNíngguó Shì10,246
Jiălù Zhèn甲路镇TownNíngguó Shì12,528
Méilín Zhèn梅林镇TownNíngguó Shì16,180
Nánjí Xiāng南极乡Rural TownshipNíngguó Shì8,913
Nánshān Jiēdào南山街道办事处Urban SubdistrictNíngguó Shì68,269
Níngdūn Zhèn宁墩镇TownNíngguó Shì11,007
Qīnglóng Xiāng青龙乡Rural TownshipNíngguó Shì8,505
Tiānhú Jiēdào天湖街道Urban SubdistrictNíngguó Shì4,132
Wāngxī Jiēdào汪溪街道办事处Urban SubdistrictNíngguó Shì17,320
Wànjiā Xiāng万家乡Rural TownshipNíngguó Shì10,299
Xiānxiá Zhèn仙霞镇TownNíngguó Shì15,495
Xiáxī Zhèn霞西镇TownNíngguó Shì13,978
Xījīn Jiēdào西津街道办事处Urban SubdistrictNíngguó Shì80,840
Yúntī Shēzú Xiāng云梯畲族乡Rural TownshipNíngguó Shì4,729
Zhōngxī Zhèn中溪镇TownNíngguó Shì18,927
Zhúfēng Jiēdào竹峰街道办事处Urban SubdistrictNíngguó Shì5,451

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).